รู้จัก อบจ.สมุทรสาคร
อำนาจหน้าที่ของ อบจ.สมุทสาคร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ อบจ.สมุทรสาคร

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่ สภา อบจ.สค
ภารกิจการถ่ายโอน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
รายงานทางการเงิน
ประกาศกำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการ
ภาษีและชำระภาษีฯ
ประกาศ สภา อบจ.สค.
การชำระภาษีน้ำมันและยาสูบ
ค่าธรรมเนียมบำรุงโรงแรม
แบบฟอร์มการชำระภาษีน้ำมัน
แบบฟอร์มการชำระภาษียาสูบ
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ตัวอย่างการชำระภาษีน้ำมัน
ตัวอย่างการชำระภาษียาสูบ
ตัวอย่างการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
แบบรายการภาษีน้ำมัน และแบบยื่น รายการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียม บำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ประกาศ อบจ.สค. เรื่องปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการให้บริการสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร

การให้บริการของสนามกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร

มาตราฐานการปฏิบัติงาน

.. ...ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนปลอดภัย
ตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน
.. ...ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตและโครงการตัวอย่าง
.. ...เอกสารสาระ ความรู้ ด้านสาธารณภัย
.. ...สมุดลงทะเบียนควบคุมสายทาง ทางหลวงท้องถิ่น อบจ.สค.
มาตราฐานการให้บริการ
.... ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
งานจัดเก็บรายได้
.... ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับบริการ
ด้านสาธารณภัย
. ... การให้บริการด้านงานสาธารณภัย
. ... ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับ
บริการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล
.... ขั้นตอนและแบบคำร้องขอใช้บริการ
รถยนต์สุขาเคลื่อนที่
.... ขั้นตอนและแบบคำร้องขอใช้บริการ
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส)
. .. .ขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียน - ร้องทุกข์
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ เรื่องทุจริต
สถิติการให้บริการ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ. 2565
สถิติการใช้บริการและผลสำรวจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของทาง ราชการ ปี 2564
รายงานการกำกับติดตามดำเนินการ ป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
(รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
การดำเนินงานป้องกันการทุจริตฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(รอบ 6 เดือน)
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ อบจ.สค. พ.ศ.2564
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ อบจ.สค. พ.ศ.2565
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของ อบจ.สค. พ.ศ.2566
ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2563
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ
ปี 2561
คู่มือสําหรับประชาชน ตาม พรบ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาต ของทางราชการพ.ศ.2558
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐ
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของ อบจ.สค. พ.ศ.2562
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของ อบจ.สค. พ.ศ.2563
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของ อบจ.สค. พ.ศ.2564
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของ อบจ.สค. พ.ศ.2565
คู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2566
ขั้นตอนการยื่นชำระภาษีบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรมยกย่องเชิดชูความดี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.(พ.ศ.2565 - พ.ศ.2570)
แผนพัฒนา 4 ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 4 ปี (2561 - 2564) (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 (แก้ไข)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 7)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (แก้ไขครั้งที่ 1)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (แก้ไขครั้งที่ 2)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (แก้ไขครั้งที่ 3)
แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570)
แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3
แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) (แก้ไขครั้งที่ 1)
แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) (แก้ไขครั้งที่ 2)
แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) (แก้ไขครั้งที่ 3)
แผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) (แก้ไขครั้งที่ 4)

ข้อบัญญัติประจำปี
----ข้อบัญญัติประจำปี 2562
.....ข้อบัญญัติประจำปี 2563
.....ข้อบัญญัติประจำปี 2564
.....ข้อบัญญัติประจำปี 2565
.....ข้อบัญญัติประจำปี 2566

ข้อบัญญัติ การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
ข้อบัญญัติ การเก็บค่าบริการจากการใช้
รถยนต์สุขาเคลื่อนที่และรถยนต์โดยสาร
ปรับอากาศฯ
ข้อบัญญัติ การเก็บค่าบริการจากการใช้
ห้องประชุมของ อบจ.สมุทรสาคร
ข้อบัญญัติ การเก็บค่าบริการจากการใช้
อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)
ข้อบัญญัติ การเก็บภาษีบำรุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2556

ข้อบัญญัติ การเก็บค่าบริการจากการใช้
สนามกีฬาของ อบจ.สมุทรสาคร

ข้อบัญญัติ การเก็บภาษีบำรุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559

แผนการดำเนินงาน.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
เพิ่มเติมครั้งที่ 2

.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2564
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2566

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
.....2558 - 2560
.....2558 - 2560 (เพิ่มเติม)
.....2561 - 2563
แผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สค. (2561 - 2565)
แผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สค. ประจำปี พ.ศ.2564
แผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สค. ประจำปี พ.ศ.2565
แผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สค. ประจำปี พ.ศ.2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สค. ประจำปี พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารการจัดการความเสี่ยงของ อบจ.สค. ประจำปี พ.ศ.2565
รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สค. (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สค. (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
แผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (2561 - 2565)
รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
มาตราการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
แบบฟอร์มรายงานโครงการ
.....หมวดเงินอุดหนุน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายไตรมาส (แผนการดำเนินงาน)
รายงานการติดตามเงินอุดหนุน

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)

 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบจ.สมุทรสาคร