ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ OKI B411DN เลขพัสดุ 486-57-0131 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดินเท้า ถนนเอกชัย ช่วงแยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครถึงแยกกิจมณีทั้งขาเข้าและขาออก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย จำนวน 50,000 ใบ ตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ Dimond Air รุ่น DEC36 - DES36 ขนาด 36,160.38 BTU เลขพัสดุ 420-55-0202 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 179 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร ขนาด 12 x 13 นิ้ว พร้อมสกรีน อบจ.สค.รักษ์โลก จำนวน 230 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) , พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบ 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน สำหรับเป็นพาหนะรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเรื่อง "บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ยุค Thailand 4.0" >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน ธันวาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน บง-6731 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บบรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ-2401 สค และเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 8 นิ้ว รหัสพัสดุ 055-55-0004 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค จำนวน 7 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม max และติดแลคซีน แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 100 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เศรษกิจ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษพร้อมทุ่น ทะเบียน ตค-199 สค และเรือลากจูง ดันวัชพืช รหัสพัสดุ 033-58-0002 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 49 โครงการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-32 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) , พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างกำจัดหนูบริเวณภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสาร เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ - ส่ง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างกำจัดปลวกภายในบริเวณอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ชี้ชัดเจาะลึก) >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) , พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด

ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) , พนักงานรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease Line Internet) อัตราความเร็วรับ-ส่งข้อมูล 30 Mbps และมีวงจร Backup แยกจากวงจรหลัก ความเร็ว 100 Mbps เป็นระยะเวลา 1 ปี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อชุดนักกีฬาแข่งขันฯ สำหรับใช้ในโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2561 เมืองโอ่งเกมส์ 2018 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวทะเบียน ตค-200 สค จำนวน 6 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease Line Internet) สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 2 แห่ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบ 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน >>รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (มิติมหาชัย) >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข-838 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (หลักเมืองนิวส์) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (เสียงสาคร) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับเช็ดมือในห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 12 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองคลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการ สำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้าง:ซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน กข-4363 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานขององคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 12 เดือน >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้งขนาด 5.00 x 8.00 เมตร จำนวน 13 หลัง และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จำนวน 500 ตัว จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดดอกไม้สด และพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมประตูอัตโนมัติ บริเวณทางเข้า-ออก ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนวัดหลักสี่ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำสื่ออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเวลา 12 เดือน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้ง และพัดลมไอน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารสว่นจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครืื่องสูบน้ำท่อพญานาค จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมฝาบ่อพักบนทางเดินเท้าถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 805 ลูกบาศก์เมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนเอกชัย จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักบนทางเดินเท้าถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 จำนวน 100 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่าเต็นท์หัวจั่วโดม พร้อมพัดลมและติดตั้ง และเครื่องเสียงพร้อมลำโพงและไมโครโฟน สำหรับใช้ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ จำนวน 15 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับคณะศึกษาดูงาน นักเรียนและครู โรงเรียนสหกรณืนิคมเกลือ ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน บจ-643 สค จำนวน 11 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สายพระราม 2 - เศรษฐกิจ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์สำหรับซ่อมเวที จำนวน 10 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการ ซ่อมระบบปั๊มสูบน้ำภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน 40,000 ใบ สำหรับใส่ทรายตามโครงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อม่านปรับแสง จำนวน 4 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนืดแขนยาว ทะเบียน ตค - 200 สค จำนวน 19 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิก แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมและบำรุงหม้อแปลง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 79 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N โดยวิธีฌแพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจ้างซ่อมอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Hard Disk) ของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) หมายเลขทะเบียน 40-0618 สค จำนวน 1 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อยางรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเช้า มิตซูบิซิ) หมายเลขทะเบียน 81 - 3786 สค จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6 , 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการองค์การบริหารสมุทรสาครสัญจร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ จำนวน 32 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายเข้าหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา ซึ่งรวมค่าผ่านทางพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น จำนวน 12 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ-ส่ง ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 200 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นตั้งพื้นหรือแขวน ยี่ห้อ Star-Aire ขนาด 40,324 บีทียู รุ่น ICR5-1351-OR405-3B จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลืง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้ประสานพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติดในสถานประกอบและชุมชน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์ และคลองหม้อแกง (ระยะที่ 5 ) หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดใบมีดตัดหญ้าครบชุด PA50 ของรถตัดหญ้าไหล่ทางแลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมลำรางช้างสี หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถสองแถว จำนวน 3 คัน รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวััดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - 5731 รหัสพัสดุ 417 - 56 - 0027 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - M 205 รหัสพัสดุ 417 - 52 0020 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - M 205 รหัสพัสดุ 417 - 52 0021 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการเช่ารถยนต์ เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ - ส่ง นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาตร์และสิ่งแวดล้อม >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้าง ประดับโคมไฟบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และต้นไม้ลานหน้าศาลาหลางจังหวัดสมุทรสาคร รั้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ่างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต-0115 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 8 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 210 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ่างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 300 ชุด สำหรับใช้ในกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ สร้างป่า รักษ์น้ำ">> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ สร้างป่า รักษ์น้ำ" >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับนำมาเปลี่ยนกับรถยนตร์/เครื่องจักรกล รวม 2 คัน จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถสองแถว จำนวน 6 คัน รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ปลุกต้นไม้ให้แผ่นดิน" >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายเข้าหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกรวยกระทง, พานดอกไม้สดฯ และดอกไม้สดฯ จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อแผ่นส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ชนิดกาว Smart label (RFID) จำนวน 2,000 ชิ้น สำหรับใช้ในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฉากหลังเวทีและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายเข้าหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) (เดือน สิงหาคม 2561) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม Max ติดแลคซีน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมลำรางช้างสี หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้สดประดับเวที (ด้านบนและด้านล่าง) แท่นกล่าวรายงาน และ แท่นเทียนพร้อมเทียนขนาดใหญ่และผูกผ้าระบายขอบโดยรอบเวที >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแกยส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวน ขนาด 24,000 บีทียู ยี่ห้อ Eminent รุ่น EER24F-AER24F จำนวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู ทะเบียน กข - 5809 สค รถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (กระเช้า) ทะเบียน 81 - 3786 สค และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บจ - 643 สค >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำธง อบจ. สำหรับใช้ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์ และคลองหม้อแกง (ระยะที่ 5 ) หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาวแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปบี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 จำนวน 120 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6 , 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ 2 , 8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ดี 2 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดพานดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่ , จัดดอกไม้แห้งประดับตกแต่งสถานที่ผูกผ้าระบายฟ้าขาว สำหรับจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร บริเวณโถง ชั้น 1 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 80 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างรถโดยสารปรับอากาศ ขนาก 45 ที่นั่ง เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ - ส่ง สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม"วิชาของพ่อ สานต่อปรัชญาพอเพียง" ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3080 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองพาสวัสดิ์ หมู่ 2 , 6 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองรางกระทุ่ม หมู่ 4 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและน้ำยาโฟมดับเพลิง จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก(ดีเซล) 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข-5810 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผูกผ้าระบายสีฟ้า และสีขาวโดยรอบรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ขนาด 5 x 8 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 หลัง ในกิจกรรม ประชาร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน>> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมลำรางช้างสี หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์ และคลองหม้อแกง (ระยะที่ 5 ) หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมระบบน้ำและปั๊มน้ำชั้นดาดฟ้าของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6,10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0513 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้สดประดับเวทีฯและผูกผ้าระบายขอบโดยรอบเวทีสำหรับใช้จัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดกรวยกระทงดอกไม้สด , จัดพานดอกไม้สด , จัดดอกไม้สด สำหรับใช้ในการจัดงานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุปรับปรุงดินและบำรุงดิน , วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ และกล้าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รูปแบบ TOT Fiber 2U (FTTx) ความเร็ว 100/50Mbps ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที ,พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง และเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค จำนวน 2 คัน รวม 22 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81-0514 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งจำนวน 43 หลังสำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค - 65 และรถฟาร์มแทรกเตอร์จอห์นเดียร์ หมายเลขทะเบียน ต - 0121 จำนวน 26 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสานน่ำเก็ก) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง และสีขาวโดยรอบรั้วสำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร จำนวน 1งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน บง-6731 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอรี่รถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค-32 สค จำนวน 2 ลูก >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2 - คลองบางหญ้า ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจ้าง ประดับโคมไฟบริเวณรั้วด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และต้นไม้ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รั้วและหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561 รวม 5 คืน และประดับโคมไฟ พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณเวทีลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อต้นเทียนพร้แมอุปกรณ์ตกแต่ง จำนวน 16 รายการ สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมตืดตั้งขนาด 5.00 x 8.00 เมตร จำนวน 14 หลัง สำหรับใช้ในการจัดงาน พิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดแผงระบายอากาศ และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 ตัว ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์ ยี่ห้อ TERIOSTAR รุ่น LP-1010L-MF (2 Roll Model) เลขพัสดุ 479-49-0002 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส) หมายเลขทะเบียน 40 - 0618 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผูกผ้าระบายโดยรอบเต็นท์ สำหรับใช้ในจัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเกตุม หมู่ที่ 6,10 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์และคลองหม้อแกง (ระยะที่ 5 ) หมู่ที่ 8 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายเข้าหมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ 2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 3,4 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมลำรางช้างสี หมู่ที่ 1 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 6 ป้าย พร้อมติดตั้ง>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 3 รายการ ในกิจกรรมหนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน>> รายละเอียด
ประกาศ>> รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่ 3>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเปลี่ยนแบตเตอร์รี่สำหรับจ่ายไฟฉุกเฉินและตัวประกับรางลูกถถ่วงลิฟต์ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดดอกไม้ และผูกผ้า จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และประดับธงรอบสถานที่ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข - 4698 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธง พานพุ่มและกรวยกระทงดอกไม้ สำหรับใช้ในการจัดสภานที่ลงนามถวายพระพร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และประดับธงรอบสถานที่ที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ lemel รุ่น BTO , Decided รหัสพัสดุ 416 - 52 - 0188 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสารน่ำเก็ก) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน>> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์สองแถว จำนวน 2 คัน รับ - ส่ง วงสุริยางค์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครถนนเจษฎางค์ ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแกนเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 14 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน หมายเลขทะเบียน ตค - 32 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ร่างประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสารน่ำเก็ก) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ จำนวน 35 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) (เดือนกรกฎาคม 2561)>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกแต่งรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่โครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดินเท้าถนนเทศบาล 8 และถนนระฆังทอง - สุสานน่ำเก็ก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL รุ่น OPTIPLEX 3010 เลขพัสดุ 461 - 56 - 0515 และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP Laserjet P2055d เลขพัสดุ 486 - 52 - 0070 สำหรับใช้ในราชการกองแผนและงบประมาณ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หัวจั่วโดมและเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561>> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดจ้าง ปรับปรุงห้องกองช่าง,กองคลัง,กองพัสดุฯ,กองกิจการสภาฯ,กองแผนและงบประมาณ,กองการเจ้าหน้าที่และสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กซอยเอกชัย 13 (สุสารน่ำเก็ก) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารและห้องปฏบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ จำนวน 35 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) (เดือนมิถุนายน 2561)>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมรั้วกำแพงของส่วนราชการบริเวณด้านข้างตึกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ฝั่งวัดป้อมวิเชียรโชติการาม >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริหารอุทยานเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือนมิถุนายน 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 2 ชุด ขนาด 120 x 60 x 75 เมตร สำหรับใชในราชการกองคลัง>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 15 ตัว ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 เมตร สำหรับใชในราชการกองคลัง>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 เมตร สำหรับใชในราชการสำนักปลัดฯ>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 15 ตัว ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 เมตร สำหรับใชในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรเกษม 122 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 12,6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ระยะที่ 2) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 10 ตัว ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 เมตร สำหรับใชในราชการกองคลัง>> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสองสว่างถนนพระราม 2 - คลองบางหญ้า ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดิน ถนนเทศบาล 8 และถนนสายระฆังทอง - สุสารน่ำเก็ก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 5 ตัว ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 เมตร สำหรับใชในราชการกองช่าง>> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ OKI B4110 รหัสพัสดุ 486 - 56 - 0107 และ 486 - 56 - 0108 จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 7 ตัว ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 เมตร สำหรับใชในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำสติ้กเกอร์ติดบันไดทางเดินขึ้น - ลง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บอกจำนวนพลังงานที่เผาผลาญ ขนาด 140 X 13.50 เซนติเมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้าง ครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ร่าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้าง ครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ จำนวน 35 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน กข - 4235 สค จำนวน 1 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสายคอนโทรลแขนยกและชุดใบมีดตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถยนตกระเช้าดับ้พลิงและกู้ภัย (10 ล้อ) อีซูซุ บจ - 823 สค , รถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) อีซูซุ ทะเบียน 81 - 0386 สค และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน ขจ - 2400 สค รวม 3 คัน จำนวน 7 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค - 31 สค จำนวน 8 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดวื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในราชการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ป้าย สำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรกลและรถยนต์ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดจ้างตามโครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่าง วันที่ 23 เมษายน 2561 - 11 พฤษภาคม 2561 >> รายละเอียด

ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมรั้วกำแพงของส่วนราชการบริเวณด้านข้างตึกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสคาร ฝั่งวัดป้อมวิเชียรโชติการาม >> รายละเอียด
 
ประกาศ>> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสคาร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อ ปรับพื่นที่บริเวณหน้าสนามแบดมินตันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อ จ้างเปลี่ยนบานประตูและบานหน้าต่างห้องเวรศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทสาคร จำนวน 1 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรเกษม 122 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 12,6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (ระยะที่ 2) >> รายละเอียด
ประกาศ>> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ จำนวน 12 ตัว สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 135 รายการ ตาวโครงการ จัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อเก้าอี้ ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.90 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 0.70 x 1.20 x 0.70 จำนวน 5 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง การปรับปรุงห่องกองช่าง,กองคลัง,กองพัสดุฯ,กองกิจการสภาฯ,กองแผนและงบประมาณ,กองการเจ้าหน้าที่ และสำนักปลัดฯ ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างปรับซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เลขพัสดุ 040 52 0011 และ 040 60 0051 >> รายละเอียด
ประกาศ>> รายงานผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 ไตรมาสที่ 2 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค - 64 สค จำนวน 6 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 x 60 x 75 จำนวน 12 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ>> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับพื้นที่บริเวณหน้าสนามแบตมินตันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อต้นไม้ สำหรับใช้ปรับปรุงเกาะกลางถนนสายเอกชัยบริเวณสามร้อยห้อง (เกาะที่ 4) >> รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการi ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม จำนวน 240 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบแข็ง ยี่ห้อ RIBBIT รุ่น EC04EA - 2 จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น TU26 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหลวงฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนหลวง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการจ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2560 ถึงวันที่
22 มีนาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ยี่ห้อ RABBIT รุ่น EC04EA-2 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอี ดี (LED TV) ยี่ห้อ LG รุ่น UJ630T จำนวน 12 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รถเข็นอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพานพุ่ม แจกันดอกไม้ และจัดดอกไม้สด จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการ เช่าเต็นท์ผ้าใบ ขนาด 5x8 เมตร จำนวน 2 หลัง พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
(SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกฝั่งวิรุษราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการ การจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ สำหรับไว้ใช้เช็ดมือในห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการ งานจัดซื้อโต๊ะห้องประชุมแบบพับได้ จำนวน 20 ตัว ขนาด 75x180x75 เซนติเมตร สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D5B แคตเตอร์พิลาร์ เลขพัสดุ 019 47 0004 จำนวน 49 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการ จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชิดมหาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 12,6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเพชรเกษม 122 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในกิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร์ >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >>ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการ จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 ป้าย สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จำนวน 5 เครื่อง >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดซื้อ กระสอบใส่ทราย จำนวน 100,000 ใบ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู โตโยต้า ทะเบียน กข - 5809 สค , รถกระบะบรรทุกชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81 - 1392 สค และรถบรรทุกชานต่ำพร้อมหัวลาก นิสสัน ทะเบียน 81 - 1639 สค รวม 3 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางรถยนต์บรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81 - 3080 สค จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารและโรงอาหารศูนย์ 3 วัย ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ยี่ห้อ ฮาตาริ รุ่น HT - C16M8 (N) จำนวน 48 ตัว สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหลักสอง - รางสายบัว ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลทอง 21 หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นาจ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำนิทรรศการ (Best practice) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเกี่ยวกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการสึกษา >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการเช่าเต็นท์ พัดลมไอน้ำ เสื่อลงดปูภายในเต็นท์ เวที และผ้าคลุม เก้าอี้พลาสติก สำหรับใช้จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 วัน เพื่อใชเป็นพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตชีวิตสมดุล " >> รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกฝั่งวิรุษราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผูกผ้าระบาย จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างจัดดอกไม้สดประดับตกแต่ง และจับผ้าบริเวณชั้นวางพานพุ่มสำหรับใช้ในการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง จำนวน 13 วัน เพื่อใชเป็นพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักพอเพียง" >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนพระราม 2 - บ้านบางพลี หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก หมายเลขทะเบียน ถข - 16 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร์ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาเฉย หมู่ที่ 7 , 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ 6 หมู่ที่ 6 , 7 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ หมายเลขทะเบียน ต - 0121 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ>> ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 8 กิจกรรม เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือนมีนาคม 2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ 3 วัย ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561>> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลทอง 21 หมู่ที่ 9 ต.สวนหลวง เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 ประชาร่วมใจพัฒนา สค.3018 (บ้านวัดหนองนกไข่ - บ้านคลองนางนม) หมู่ที่ 4 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ประเภท รถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวนผู้โดยสารนั่งไม่เกิน 44 คน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นาจ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1 >>รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชิดมหาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนพระราม 2 - เอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบกรองน้ำของบ่อน้ำบาดาลภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหลักสอง - รางสายบัว ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >> รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นหัวจั่วโดมและเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อยาง (ล้อหน้า) ของรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) 6 ล้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81 - 0386 สค จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายหลังวัดนางสาวถึงแยกฝั่งวิรุษราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนน หมู่ที่ 3,4,5,8 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติ้ดตั้งเครน (รถกระเช้า) มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 81 - 3786 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดีนี่ หมายเลขทะเบียน ตค - 187 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81 - 0513 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR - 206 เลขรหัสพัสดุ 417 - 48 - 0014 จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนพระราม 2 - บ้านบางพลี หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (บริเวณหน้าเวทีและบริเวณทางเข้า) ขนาด 4.00 x 1.50 เมตร จำนวน 2 ป้าย >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถยนต์โดยสาร หมายเลขทะเบียน นข - 1424 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถแวนตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข - 2634 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 90 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ 6 หมู่ที่ 6,7 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาเฉย หมู่ที่ 7,10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายระฆังทอง - -สุสานน่ำเก็ก (นรราชอุทิศ) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 ประชาร่วมใจพัฒนา สค.3018 (บ้านวัดหนองนกไข่ - บ้านคลองนางนม) หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถเกรดเดอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จัดจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเชิดมหาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเจริญพัฒนา หมู่ที่ 3,4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนวลทอง 21 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหลักสอง - รางสายบัว ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลองสหกรณ์ (สาย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่นาจ หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย เชื่อมต่อตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน กข - 4235 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค - 32 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้ออาหารกลางวัน , อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายฮั่งชิว ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น แบบ 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการเป็นข้าราชการที่ดี" ในระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เพชรบุรี >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายระฆังทอง - -สุสานน่ำเก็ก (นรราชอุทิศ) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 130 รายการ ตามโครงการ จัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 65 สค และรุกระบะบรรทุก (แบบยกได้) อีซูซุ ทะเบียน 81 - 0386 สค รวม 2 คัน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย (ฐานรางลอย) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำโครงสร้าง Cutout และป้ายไวนิลภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ พร้อมติดตั้งและผูกผ้าตกแต่ง จำนวน 1 ป้าย >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ>>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนพระราม 2 - บ้านบางพลี หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ 6 หมู่ที่ 6,7 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาเฉย หมู่ที่ 7,10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ขาตั้งโทรทัศน์มีล้อเลื่อน ขนาด 40 - 65 นิ้ว จำนวน 2 ชุด >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องเจาะกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองคลัง >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> เปลี่ยนแปลง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค จำนวน 11 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื่อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการสนามกีฬาจังหวัดสมึทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการ จ้างนิทรรศการฯ จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560>>รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561บัญชีโอนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ >>รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560>>รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายแยกระฆังทอง - สุสานน่ำเก็ก (นรราชอุทิศ) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการดำเนินการจัดซื้อหนังสือ จำนวน 187 รายการ เพื่อใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ขอยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอยวัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลาง งานบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 ประชาร่วมใจพัฒนา สค.3018 (บ้านวัดหนองนกไข่ - บ้านคลองนางนม) หมู่ที่ 4 ตำบลมหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลาง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย เชื่อมตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด

ประกาศ>>การประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ผลการดำเนินการจัดซื้อ ซื้อบัตรสามชิก ( Mifare Card 1k ) จำนวน 1,000 ใบ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจัดซื้อ งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข-4698 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI เลขรหัสพัสดุ 420 57 0214 สำหรับใช้ในราชการกองคลัง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจัดซื้อ ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ล ยี่ห้อ HP รุ่น P 2055d จำนวน 2 เครื่อง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดพรมห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ห้องสาครบุรี) ชั้น 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งเวที ซุ้มเข้างานและซุ้มกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงภายในเต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้งและเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย และน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกม จัดกิจกรรมและจัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผูกผ้าระบาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเดินเท้าถนนเทศบาล 8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ของเด็กและเยาวชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ เวที โต๊ะกลม และโต๊ะเหลี่ยม สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจัดซื้อ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว - ดำ ยี่ห้อ แคนนอน รุ่น iRADV 4535i จำนวน 1 เครื่อง >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัสท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจ้างซ่อมปั๊มน้ำชั้นดาดฟ้า พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าและชุกปรับแรงดันน้ำ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จำนวน 4 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-5731 เลขรหัสพัสดุ 417-56-0027 สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผู้ขนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษา DLIT สำหรับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถลดล้อเหล็ก หมายเลขทะเบียน ถข-23 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-3080 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการ จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 7 ป้าย สำหรับอวยพรให้ประชาชนทั่วไปประสบความสำเร็จและสมปราถนาตลอดปี พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดพร้อมขาตั้งและล้อเลื่อนชนิดหน้าเดียว ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กข-2634 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนตร์บรรทุก หมายเลขทะเบียน กข - 5810 สค จำนวน 1 งาน>>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็กหมายเลขทะเบียน ถข - 16 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดหาครุภุณฑ์ศึกษาสำหรับห้องเรียนระดับปฐมวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขูดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ หมายเลขทะเบียน ตค - 64 สค จำนวน 5 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ตู้เอนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 5 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1,500 แผ่น สำหรับใช้ในกิจกรรม "ห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคุณภาพผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์หัวจั่วโดม 5.00 x 8.00 เมตร พร้อมติดตั้งและพัดลม และเช้าเครื่องเสียงฯ สำหรัลใช้ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้าง จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรัลใช้ตามโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการจัดหาครุภัณฑ์ศึกษาสำหรับห้องเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม>>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพิมพ์ข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 11 เดือน (นสพ.ชี้ชัดเจาะลึก) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพิมพ์ข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 11 เดือน (นสพ.หลักเมืองนิวส์) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักบนทางเท้า ถนนเทศบลา 8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมื่องสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บง-6730 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้าง ซ่อมประตูอัติโนมัติทางเข้า - ออก อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้างกำจัดหนูบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสาร ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อดำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M310N เลขรหัสพัสดุ 417-55-0001 สำหรับใช้ในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้นบน แบบ 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ-ส่ง ผู้ร่วมกิจกรรมสัมมนา "สานสัมพันธ์สานสรรค์ทีมงาน สู่การพัฒนาองค์การ" >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย เชื่อมหมู่ท 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสคาร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ จอห์นเดียร์ ทะเบียน ต-0121 สค และรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D5B รหัส 019-47-0004 รวม 2 คัน จำนวน 12 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>คุณลักษณะประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ศึกษาสำหรับห้องเรียนปฐมวัย โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 1 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพิมพ์ข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 11 เดือน (นสพ.เสียงสาคร) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพิมพ์ข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 11 เดือน (นสพ.มิติมหาชัย) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 11 เดือน (รีไรต์ กาคาบข่าว) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำสื่อออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานและการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นระยะเวลา 11 เดือน (ซี ซี เอน เอน ออนไลน์) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ภาคเรียนที่ 2/2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการดำเนินการจ้างกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อ ชุดนักกีฬา สำหรับใช้ในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2560 "เมืองกาญจน์เกมส์ 2017" >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอิรเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์นั่ง 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข-3508 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้าง ซ่อมแซมรอยรั่วบริเวณขอบหน้าต่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ชั้น 4 และชั้น 5 >>รายละเอียด

ประกาศ>>ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >>รายละเอียด

ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>รายละเอียด

ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัญชีโอนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ >>รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>รายละเอียด

ประกาศ >> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>รายละเอียด

ประกาศ >> แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัญชีโอนเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ >>รายละเอียด
ประกาศ >> แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ >> แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้าใบ 1.5 นิ้ว จำนวน 1 เส้น >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดรอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) CAT corporate Internet 30/30/3 Mbps >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลดำเนินการจ้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในเต้นท์ และบริเวณโดยรอบสถานที่พีธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศงานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื่นที่เข้าร่วมพิธีดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 คุลาคม 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (4) >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (3) >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2) >>รายละเอียด
ประกาศ>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1) >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม MAX และติดแล็คซีน แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 >>รายละเอียด
ประกาศ>> ผลการจัดซื้อวัสดุ สำหรับใช้ในการจัดงานพีธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการเช่าจอ LED ขนาด 2.00 x 3.00 เมตร จำนวน 6 จอ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในการจัดงานพีธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการเช่าเต้นท์ เสื่อลวดปูภายในเต้นท์ เวที พัดลมไอน้ำ และพัดลมระบายอากาศ สำหรับใช้ในการจัดงานพีธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งผ้าระบายบริเวณกระถางต้นดาวเรืองและกระถางต้นไม้อื่นที่มีสีเหลืองบริเวณวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-6131N เลขรหัสพัสดุ 417-58-0028 สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลดำเนินการจ้างซ่อมครุภัณฑในการสำรวจ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร {SK park} จำนวน 3 เครื่อง >>รายละเอียด

ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างประดับผ้าดำขาว บริเวณหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกกึ่งพ่วง 3 เพลา >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อยางของรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) 6 ล้ออีซูซุ ทะเบียน 81-0386 สค จำนวน 4 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณโถงด้านล่างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ อีซุซุ ทะเบียน บจ - 644 สค จำนวน 17 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกรดเดอร์ ทะเบียน ตค - 32 สค จำนวน 1 งาน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอีดสันกาว ข้อบัญญัติ องค์การบริการส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 100 เล่ม >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ทาสีรั้วศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 17 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเซ้า) มิตซูบิชิ ทะเบียน 81-3786 สค รวม 2 คัน จำนวน 9 รายการ >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจัดซื้อรถกึ่งพ่วง ชนิด 3 เพลา จำนวน 1 คัน >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ เพื่อรักษาความปลอดภัย และดูแลระบบสารสนเทศ สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดินนายนที เอี้ยงชะอุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 11,10,9 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 9,10,11 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิมจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดินนายนที เอี้ยงชะอุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติงานบริเวณชั้น 2 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร (ไฟนับถอยหลัง) บริเวณสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร , สามแยกกิจมณี ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการเสริมผิวจารจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย หมู่ที่ 3,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีตสายเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางก่อสร้าง การปรับปรุงซ่อมแซมราวสะพาน ค.ส.ล. บนถนนสายวัดกลางเชื่อมต่อเขตบางขุนเทียน กรุงเทพ จำนวน 2 แห่ง >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนธารน้ำใจรังสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะที่ 1) พร้อมปรับปรุงผิวจราจรถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร ดชื่อมต่อหมู่ที่ 2,4,6 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ตำบลแคราย เชื่อมต่อหมู่ที่ 2,6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 1) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบสระน้ำดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย หมู่ที่ 3,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลองมะเดื่อเชื่อมต่อถนนสายใยรัก ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียน์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างปรับปรุงพื่นที่ชั้น 1 ภายในอาคารสำน้กงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 9,10,11 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องอัฒจันทร์ภายในสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์และเลียบคลองหม้อแกง (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2,5,6,8,12 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราชโด หมู่ที่4,8 ต.หนองนกไข่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ที่2 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ที่2,8 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ่อบาดาล หมู่ที่ 1ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลาดตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหุบกระโหลก หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยคลองมะเดื่อ 13 (ระยะที่ 3) ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สค.ถ. 37-02 แยกทางหลวงหมายเลข 375 เลียบคลองหม้อแกง หมู่ที่ 5,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าห้องอนุบาลและอาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเเด็กเล่น โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามเเด็กเล่น โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกระถินทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเทศบาล 8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานเสริมเหล็กข้าม ข 4 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมถนนธารน้ำใจรังสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองแคราย หมู่ที่ 2,3 ตำบลแคราย เชื่อมต่อหมู่ที่ 2,6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 1) >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองสีวาตากล่อม หมู่ที่ 3,5 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเถอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะที่ 1) พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายเลียบคลองแครายเดิม หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 2,4,6 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลองมะเดื่อเชื่อมต่อถนนสายใยรัก ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบสระน้ำดอนไก่ดี ตำบลตลาดกระทุ่มแบน เชื่อมหมู่ 13 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้นที่ 1 ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองเขตเมือง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเเพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางกูด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหุบกระโหลก หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองลาดตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองตาเพชร หมู่ที่ 2,8 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างปรับปรุงปั๊มสูบน้ำและระบบสปริงเกอร์สนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองคันพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเถอบ้านแพ้วเชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอกชัยเชื่อมถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ เชื่อมหมู่ที่ 5,.6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย เชื่อมต่อตำบลโกรกกาก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 6,8,9,10 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสหกรณ์ถึงวัดเจ็ดโคก (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างบำรุงและซ่อมแซมสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองสหกรณ์และเลียบคลองหม้อแกง (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2,5, 6,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราชโด หมู่ที่ 4,8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>งานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยคลองมะเดื่อ 13 (ระยะที่ 3) )ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>งานจ้างปรับปรุงปั้มสูบน้ำและระบบสปริงเกอร์สนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สค.ถ.37-02 แยกทางหลวงหมายเลข 375 เลียบคลองหม้อแกง หมู่ที่ 5,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเทศบาล 8 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย หมู่ที่ 3,4,6 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชลประทาน หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมซอยกระถินทอง หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเขคเมือง หมู่ที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง ข 4 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย ถนนสุขาภิบาล 2 หมู่ที่ 6,8,9,10 ตำบลมหาชัย เชื่อมตำบลโกรกกาก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย ถนนสายเจษฏางค์วิถี ตำบลมหาชัย เชื่อมตำบลโกรกกาก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกมะกอก - วัดน่วมกานนท์ หมู่ที่ 2,4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวิรุณราษฎร์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมใจอุทิศ หมู่ที่ 2,3 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเศรษฐกิจ 1 เชื่อต่อถนนสุคนธวิท (ระยะที่ 2 ) ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าริมคลองดำเนินสะดวก หมู่ที่ 3 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ประมูลซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสุชัย เริ่มจากแยกถนนพระราม 2 ตำบลมหาชัย เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเอกชัยเชื่อมถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ 4 ตำบลคอกกระบือ เชื่อมหมู่ที่ 5,6 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองคันพนัง หมู่ที่ 8 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดินนายนะที เอี้ยงชะอุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารนวัตกรรม ค.ส.ล. 3 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายเศรษฐกิจ 1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิท (ระยะที่ 2) ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางจ้างซ่อมแซมพื้นที่บริเวณภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทราสาคร (SKpark) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารนวัตกรรม ค.ส.ล.3 ชั้น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร: >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานโครงการปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร: >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้าง ระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร: >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมสุขา ซึ่งรวมค่าผ่านทางพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น จำนวน 4 วัน สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างอาคารอเนกปนะสงค์ บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนอนุบาลนครอ้อมน้อย 3 เมศบาลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ดินนายนที เอี้ยงชะอุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างระบบประปา บริเวณที่ทำการ อบต.ท่าเสา (หลังเก่า) ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางโครงการการก่อสร้างระบบประปา บริเวณหมู่บ้านเบญจศิริ หมู่ที่ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลีบยคลองสหกรณ์และเลียบคลองหม้อแกง ระยะที่ 3 หมู่ที่ 2,5,6,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่สาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1,9 ตำบลคลองนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย 304A) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4,5,6 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปรารมณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็กเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก เชื่อมหมู่ที่ 4,5 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กสายบ้านสหกรณ์นาเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็กซอย วปอ.11 (พิเศษ) หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานจ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อระบบไฟส่องสว่างของตัวอาคาร สำนักงานองค์การลริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่สาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 เชื่อหมู่ที่ 2 ตำบลคลองนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยเทพกาญจณา
หมู่ที่ 7,8,9,10 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมตำบลบางน้ำจืด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็กเลียบถนนท่ากระบือ - บ้านปล่องเหลี่ยม (สาย สค 4014) หมู่ที่ 1 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่)หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำเลียบคลองตัน หมู่ที่ 1 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิริชัย หมู่ที่ 5 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านยกกระบัตร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>>การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองนางเซี๊ยะ ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลบางปลา เชื่อมต่อถนนสายคลองครุ - ศรีเมือง ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุทธรักษา ซอย 8 หมู่ที่ 4,7,8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครเชื่อมต่อตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์และเลียบคลองหม้อแกง (ระยะที่ 3)หมู่ที่ 2,5,6,8,12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแคราย ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมถนนสาย สค.106C ซอยเชิดมหาชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1,9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบึงสองตอน-ปรีดาราม (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 1ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6,7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร>>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคุมสนามเด็กเล่นภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหมื่นปราราณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหลกพร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย 304 A) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 4,5,6 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแป๊ะกง-วัดนางสาว หมู่ที่ 7 ตำบลท่าไม้ เชื่อมเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสหกรณ์นาเกลือ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าวัดกระโจมทองฝั่ง
เหนือ หมู่ที่ 6,7 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ตำบลแคราย เชื่อมซอยเทพกาญจนา ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน และตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสิงห์ชัย หมูที่ 5 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อถนนเลียบคลองดอนโฆ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรางน้ำเชี่ยว หมูที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากลัด (ชุมชนบ้านใต้วัด) เขตเมศบาลตำบลบางปลา เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอต วปอ.11 (พิเศษ) หมู่ที่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 สาย >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานจ้างว่อมรถบรรทุกเทรลเลอร์ หมายเลขทะเบียน 81-0513 สค >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอต วปอ.11 (พิเศษ) หมู่ที่4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนท่ากระบือ -
บ้านปล่องเหลี่ยม (สายสค 4014) หมู่1ตำบลท่าไม้ เชื่อมหมู่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์และเลียบคลองหม้อแกงระยะที่3 หมู่ที่ 5,6,12,8,2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสี่พาสวัสดิ์
หมู่ที่1,9 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน หมู่ที่10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากลัด(ชุมชนบ้านใต้วัด) เขตเทศบาลตำบลบางปลา เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6,7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบึงสองตอน-ปรีดาราม (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสิงห์ชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อถนนเลียบคลองดอนโฆ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดกระโจมทองฝั่งเหนือ หมู่ที่ 6,7 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแคราย เชื่อมซอยเทพกาญจนา ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน และตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
>>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคองรางน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยทำการปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถปรับปรุงพื้นและก่อสร้างกำแพงบริเวณด้านหน้าบ้านพัก
>>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
หมู่ที่ 6 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางจ้างปรับปรุงแก้ไขไฟฟ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
>>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางจ้างซ่อมแซมพื้นทางเดินด้านหน้าศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก เทศบาลนครสมุทราคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบางปิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร >>รายละเอียด
ประกาศ>> แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางขุดลอกคลองเจ๊กจุ่น เริ่มต้นบริเวณเขตติดต่อตำบลท่าทราย ไปทางเทศบาลนครสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก เทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบางปิ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางงานซ่อมแซมระบบประปาและระบบสุขภัณฑ์ อาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเฉลิมพระเกียรติประชาร่วมใจ (ซอยมะขามหวาน) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนน ชนิดหลอดแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเศรษฐกิจ 1 เชื่อมต่อถนนสุคนธวิท ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยปล่องเหลี่ยม 2 (ซอยท่าตอ) หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >>รายละเอียด
ประกาศ>> สอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 17 รายการ (ครั้งที่ 3) >>รายละเอียด

ประกาศ>> การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากบริเวณโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด

ประกาศ>> ราคากลางโครงการปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างขุดโคมไฟถนนชนิดหลอดแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งบริเวณเลียบคลองแครายใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางยี่ออง หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ>> การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านสาครธานีถึงวัดเจ็ดโคก หมู่ที่ 3 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยปล่องเหลี่ยม 5 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางงานจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ยี่ห้อแคตเตอร์พิลล่าร์ รุ่น 091-47-0004 >> รายละเอียด
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชับ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประกาศ การสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) เริ่มจากบริเวณ
โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันตลิ่งบริเวณเลียบคลองแครายใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายบางยี่ออง หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่บ้านสาครธานีถึงวัดเจ็ดโคก หมู่ที่ 3 ตำบลบางหญ้าแแพรก
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางงานจ้างบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางงานจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปล่องเหลี่ยม 5 หมู่ที่ 11 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางจ้างจัดทำสื่อปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2559 >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงพื้นที่หลังประตูฟุตบอลสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัยง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย วปอ.11 (พิเศษ) หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายอนุสรณ์ปู่เทียม (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2,1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองคัดเค้า (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย เชื่อมเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2,3,6 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองเทพกาญจนา หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด เชื่อม หมู่ที่5 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา สำหรับใช้ในการประกอบการเรียนการสอนของ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกายบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ รายละเอียดงานจัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย เพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตพื่นที่จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและโรงเรียนวัดหลักสี่ราษร์สโมสร (ครั้งที่ 2)) >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการต่อเติมรางระบายน้ำฝนอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่หลังประตูฟุตบอลสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเอกชัย ตำบลโรงเข้ ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
รายละเอียดงานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 สำหรับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองราษฏร์เจริญ หมู่ที่ 7,8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองเทพกาญจณา หมู่ที่ 6 ตำบลบางน้ำจืด เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนุสรณ์ปู่เทียม (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2,1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
รายละเอียดงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
รายละเอียดงานจัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย จำนวน 100,000 ใบ >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองคัดเค้า (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย วปอ.11 (พิเศษ) หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคi >> รายละเอียด
ประกาศสอบราคาปรับปรุงเกาะกลางถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศสอบราคา ปรับปรุงโรงจอดเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

ประกาศสอบ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและ โรงเรียนหลักสี่ราษฏร์สโมสร >> รายละเอียด

ประกาศสอบ จัดจ้างติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) จำนวน 3 แห่ง >> รายละเอียด
ประกาศสอบ จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องชีววิทยา สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเกาะกลาง ถนนเอกชัน ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงโรงจอดเครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยทำการเทพื้นคอนกรีตด้านหลังและด้านข้างบริเวณถังเก็บน้ำบาดาลพร้อมทางลาดขึ้นโรงจอด ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กันยายน 2558 >> รายละเอียด
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงโรงจอดเครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมวลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้งถายในและภายนอกอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร และศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง >> รายละเอียด
ประกาศการคืนหลักประกันสัญญา >> รายละเอียด
ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการการปรับปรุงโรงจอดรถเครื่องจักรกล องต์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
คุณลักษณะและคุณสมบัติของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างการจ้างบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์อุปกรณ์กระจายสัญญาณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
คุณลักษณะระบบข่ายสาย LAN และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิดโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
การจ้างปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวีดสมุทรสาคร จำนวน 33 รายการ (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่1 ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนดินกันน้ำท่วม ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก (ครั้งที่ 3) ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนดินกันน้ำท่วม ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวีดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวีดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนผ้าใบเอนกประสงค์ป้องกันอุทกภัย ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมฝ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองลาดตะเคียน หมู่ที่ 3 บ้านหัวตะเข้ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งเกษตร หมู่ที่12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายธารน้ำใจรังสรรค์ หมู่ที่ 1
เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกขาม หมู่ที่ 2
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายคลองน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
หมู่ที่ 5 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินน้ำท่วม ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวน 3 แห่ง >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์
หมู่ที่ 1,9,2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
ประจำภาคเรียน ที่ 1/2558 >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพ่อปู่ทะเล หมู่ที่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 88 ชุด >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนุสรณ์ปู่เทียม (ระยะที่ 2)
หมู่ที่ 2, 1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองโคกขาม หมู่ที่ 2
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชุมชนสารภี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว
เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างอาคารโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 174 รายการ >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม
รหัส สน.ศท.4/12 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
(ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบสถานีอนามัยบางกระเจ้า
หมู่ที่ 5,6 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้
ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหลักสอง-รางสายบัว
ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 10 คัน >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 รายการ >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยคลองมะเดื่อ 6 หมู่ที่ 5
ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนผ้าใบอเนกประสงค์ป้องกันอุทกภัย ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 6 เครื่อง
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทพนรรัตน์ หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนท่อลอดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 5 แห่ง >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อชั้นหนังสือ จำนวน 20 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า 180x50x150 เซนติเมตร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคางานจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอล ภายในสนามกีฬาจังหวัด
สมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองวัฒนา หมู่ที่ 4
ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองปล่องเหลี่ยม
บริเวณบ้านผู้ใหญ่สร้อย หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม
รหัส สน.ศท.4/12 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดใต้บ้านบ่อ หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดบางน้ำวน หมู่ที่ 4
ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร หมู่ที่ 7
ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบางกระเจ้า
เชื่อมต่อวัดน่วมกานนท์ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 26 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนปลายคลองน้อย หมู่ที่ 3
ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,400 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองทวีผล บริเวณบ้านนายเชาว์ พ้นภัย
หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพชรเกษม 99 (ระยะที่ 2)
หมู่ที่ 4 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองคัดเค้า (ช่วงที่ 2)
หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย เชื่อมเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าเสาพัฒนา
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายฟุ้งประชา หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม
เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอสะพาน คสล.บริเวณสี่แยก
โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ตำบลบ้านบ่อ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก (ระยะที่2) เลียบคลองสหกรณ์
และเลียบคลองหม้อแกง หมู่ที่ 5,6,12,8,2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรุ่งสุวรรณ หมู่ที่ 12
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรุ่งสุวรรณ หมู่ที่ 12
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมดาดฟ้า อาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสวนหลวง ตำบลสวนหลวง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชุมชนสารภี หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายปลายนา-พาดหมอน
หมู่ที่ 4, 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองเมนต์
์ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบึงสองตอน-ปรีดาราม หมู่ที่ 3
ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหนองนกไข่
่ หมู่ที่ 4,7,8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหมื่นปรารมณ์ (ช่วงที่ 2)
หมู่ที่ 7 ตำบลคลองมะเดื่อ เชื่อมตำบลนาดี, เชื่อมตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพัฒนามหาราช 3 หมู่ที่ 5,7,10
ตำบลบ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลนอ่าวมหาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนุสรณ์ปู่เทียม (ระยะที่ 2)
หมู่ที่ 2,1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเจ็ดศอก
หมู่ที่ 2 ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 26 คัน
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองบัว-รางมอญ (สายภูมรินทร์)
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 183 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน960 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตาเฟือง หมู่ที่ 3
ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองราษฎร์เจริญ
หมู่ที่ 6 ตำบลชัยมงคล เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง, หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อขนมตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตาแดงบนถนนเลียบ
คลองชลประทานดี 7 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 3 บ้านหัวตะเข้ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองฯ
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 365 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 55 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสองบาง หมู่ที่ 7
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 650 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 2,040 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก 12 ล้อ จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,322 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา
จำนวน 88 คัน >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 24 คัน >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างจัดทำสื่อปฏิทินส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2558
>> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 960 ใบ >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างพนักงานทำความสะอาด อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet)
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างต่ออายุซอฟแวร์ลิขสิทธิ์เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบสารสนเทศ
ภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 181 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 20,000 ชุด >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยนวัตกรรมใหม่ สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park)
>> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อรถบรรทุก 12 ล้อ จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 >> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อเรือลากจูงและดันวัชพืช จำนวน 1 ลำ ครั้งที่ 2 >> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน ครั้งที่ 2 >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 12 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสายเฉลิมพระเกียรติประชาร่วมใจ สค 2439 (ซอยมะขามหวาน)
หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองราษฎร์พัฒนา 6
ครั้งที่ 2 >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ >> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อรถบรรทุก 12 ล้อ จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อเรือลากจูงและดันวัชพืช จำนวน 1 ลำ >> รายละเอียด
ประมูลจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองตาเฟือง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองแค หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น
อิงตามแบบ สปช. 2/28 พร้อมอาคารประกอบ 3 ชั้น (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 รายการ >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมเข้า-ออก บนสะพานทางหลวงหมายเลข 3097 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านแพ้ว-คลองตัน หมู่ที่ 3 ตำบลเจ็ดริ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการศึกษานอกโรงเรียนตำบลคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 2 >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองแค หมู่ที่ 2 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดศรีเมือง-ครองครุ หมู่ที่ 6
เชื่อมหมู่ที่ 3 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
(ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
สมุทรสาคร หมู่ที่ 6 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์เด็กเล็กพันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ 4
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
(ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2)
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข
หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายคลองน้อย หมู่ที่ 1
ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายอนุสรณ์ปู่เทียม หมู่ที่ 8,3
ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรุ่งประชาบุญวัฒน์ หมู่ที่ 5,6,7,8
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุดินถม จำนวน 1,200 ลบ.ม. และวัสดุลูกรัง จำนวน 800 ลบ.เมตร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 220 รายการ >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมเข้า-ออก บนสะพานทางหลวงหมายเลข 3097 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น
อิงตามแบบ สปช.2/28 พร้อมอาคารประกอบ 3 ชั้น >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 ขนาด 50 กิโลกรัม จำนวน 1,200 กระสอบ
>> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสารดึงดูดแมลงวันผลไม้ (เมธิลยูจินอล)
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ หมู่ที่ 6
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 2,130 ใบ >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 คัน
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม (ครั้งที่ 2)
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสองบาง หมู่ที่ 7
ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 71 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาก่อสร้างเสาธงโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างจัดทำป้ายบอกสายทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมติดตั้ง จำนวน 48 สายทาง รวม 161 ป้าย >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโคก หมู่ที่ 2
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล.เลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 6
ตำบลชัยมงคล เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง, หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้งโรงเรียนวัดบางปิ้ง หมุ่ที่ 2
ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารแบบอเนกประสงค์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
หมู่ที่ 2 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพชรเกษม 99 (ซอยพงษ์ศิริชัย1)
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ หมู่ที่ 6
ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสหกรณ์ หมู่ที่ 4,2
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา
จำนวน 89 คัน >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพัฒนามหาราช1
และ 3 อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 540 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
>> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์ >> รายละเอียด
สอบราคาก่อสร้างเสาธงโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองตาเฟือง หมู่ที่ 3
ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแนวลิขิต
หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 585 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองสองบาง หมู่ที่ 7 ตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเท้า คสล. เลียบคลองราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 6
ตำบลชัยมงคล เชื่อมหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ หมู่ที่ 9 ตำบลหลักสาม
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างพื้นที่จอดรถบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 2,130 ใบ >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางโทรัด
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการวางบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2 ตำบลท่าเสา
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายศศิบุตรพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไพรสณฑ์ ตำบลอำแพง
อำเภอบ้านแพ้ว เชื่อมตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองหมื่นปรารมณ์
หมู่ที่ 4, 5 ตำบลแคราย เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 5
ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้วฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3
ตำบลนาโคก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน คสล. ริมคลองราษฎร์พัฒนา 6
หมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. เลียบคลองสหกรณ์และคลองหม้อแกง
หมู่ที่ 5,12,8,2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. เลียบคลองราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8,9
ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,340 ลบ.เมตร >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 160 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการและจินตนาการตามโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2557 จำนวน 7 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อของขวัญของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต
ิ ประจำปี 2557 จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,045 ลูกบาศก์เมตร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมโคจรติดเพดานโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
จำนวน 216 ตัว >> รายละเอียด

สอบราคางานจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด

สอบราคางานจ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 1,217 ลูกบาศก์เมตร >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 8 เครื่อง >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองคัดเค้า หมู่ที่ 6
ตำบลท่าทราย เชื่อมเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม พร้อมติดตั้ง
จำนวน 14 รายการ (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อเครื่องพล็อตเตอร์แบบลายเส้นสีน้ำเงินพื้นสีฟ้า ระบบ LED แบบ Multifunction
จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต) พร้อมอุปกรณ์ควบคุมระบบ
และโทรทัศน์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนอเนกประสงค์ป้องกันอุทกภัยบริเวณคลองในพื้นที่
หมู่ที่ 1,2,3,7,9,10,11 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
>> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย จำนวน 100,000 ใบ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบรายการอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10)
สำหรับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 1 หลัง >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
(SK park)>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
>> รายละเอียด

สอบราคาจัดจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet)
จำนวน 3 แห่ง>> รายละเอียด

ประมูลซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำหรับโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมและโรงเรียนวัดหลักสี่
ราษฎร์สโมสร จำนวน 6 รายการ รวม 28 ชุด >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 193 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคางานปรับปรุงเส้นจราจรถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 สายทาง >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,132 ตารางเมตร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,350 ใบ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบรายการอาคารส้วม (สน.ศท.ส.10)
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 28 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม พร้อมติดตั้ง
จำนวน 14 รายการ >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม (ครั้งที่ 2)
>> รายละเอียด

สอบราคาซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 20,000 ชุด >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายปลายนา หมู่ที่ 4,5
ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เชื่อมเขตตำบลจินดา อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาย้ายป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
(ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,300 ลบ.เมตร >> รายละเอียด

สอบราคางานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายกระซ้าขาว-บ้านบ่อ (ครั้งที่ 2)
>> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง สำหรับโรงเรียนวัดหลักสี่-
ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 800 ใบ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 16 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เลียบคลองสหกรณ์ และคลองหม้อแกง หมู่ที่
5,12,8,2 ตำบลหลักสาม อำเภอแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 จำนวน 1,500 กระสอบ (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 204 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคางานจ้างเหมาย้ายป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกำแพงกันดิน คสล.ริมคลองราษฎร์พัฒนา 6 หมู่ที่ 1
ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เลียบคลองราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8,9
ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2 >> รายละเอียด

สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกระซ้าขาว-บ้านบ่อ หมู่ที่ 1
ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่2 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับนักเรียนอนุบาล จำนวน 240 ชุด
>> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำแยกแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าไม้
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2-คลองบางหญ้า ตำบลมหาชัย
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2-เอกชัย ตำบลนาดี
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสนามฟุตซอลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพัฒนามหาราช หมู่ที่ 5
ตำบบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองสหกรณ์และคลองหม้อแกง
หมู่ที่ 5,12,8,2 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ในเส้นทางสายหน้าวัดกระโจมทอง เชื่อมสายเจ็ดริ้ว-
หลักสอง หมู่ที่ 6,7 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กริมคลองราษฎร์พัฒนา6
หมู่ที่ 1 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 1,095 ใบ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 21 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 จำนวน 1,500 กระสอบ >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อโต๊ะสำหรับนักเรียนอนุบาล จำนวน 110 ตัว >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองเจ็ดริ้ว หมู่ที่ 2,3 ตำบลเจ็ดริ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล.เลียบคลองราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 8,9
ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายอเนกอุดมผล หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยคลองมะเดื่อ 13 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ตอนที่ 2) >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยปั๊มบางจาก หมู่ที่ 1,5 ตำบลสวนส้ม
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สาย สค 3049 (บ้านวัดหนองนกไข่-บ้านวังนกไข่)
หมู่ที่ 4, 8 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคางานปรับปรุงเสริมหินใหญ่ หมู่ที่ 2 (กำพร้า) ตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงกระจกหน้าต่างอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่แปรงฟันมีหลังคาสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
(ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงพื้นคอนกรีตอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน
>> รายละเอียด

ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6 บ้านคลองนางนม ตำบลหนองนกไข่
อำเภอกระทุ่มแบน>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน
>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 6 คัน>> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุสารดึงดูดแมลงวันผลไม้ (เมธิลยูจินอล) ขนาด 10 ซีซี.
จำนวน 2,000 ขวด >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 5 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 4 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 12 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร>> รายละเอียด

สอบราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2555 >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 700 ลบ.เมตร และวัสดุหินคลุก จำนวน 1,800 ลบ.เมตร
>> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,200 ลบ.เมตร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,950 ลบ.เมตร >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 184 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ >> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อของขวัญของรางวัลตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
>> รายละเอียด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด

สอบราคาจ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
>> รายละเอียด
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
>> รายละเอียด
.