ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อชุดวงโยธวาทิต จำนวน 60 ชุด สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) สำหรับข้าราชการองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่นสายยกกระบัตร-คลองซื่อ รหัสสายทาง สค.ถ. 1-0021 ตำบลโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศ จำนวน 422 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนมีนาคม 2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสารของค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้ายไวนิลข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร) ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร พร้อมติดตั้งบนโครงไม้ จำนวน 3 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียด
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลางเข้าชุด จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 4) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามกีฬาเทศบาลนครอ้อมน้อยคลังทอง) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ พร้อมโครงอะลูมิเนียมมีผ้าใบคลุมข้างและที่นั่งสองแถว จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านนาตสุดา หมู่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างอาคารคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามกีฬาเทศบาลนครอ้อมน้อยคลังทอง) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ พร้อมโครงอะลูมิเนียมมีผ้าใบคลุมข้างและที่นั่งสองแถว จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านนาดสุดา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ซอยโต้ล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนพระราม 2 ถึงคลองกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สแตนเลส สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 50 ชุด รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมสะพานแขวนบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียน สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 270 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถเกลี่ยดิน (มอเตอร์เกรดเดอร์) มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ตค-47 สค รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลใส่รถเทรลเลอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากบริเวณคลองกระทุ่มแบน (ใต้) พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ขนย้ายไปยังบริเวณคลองแต้เล้า พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมยกลง รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแต่งกายผู้เข้าร่วมขบวนแห่เทพเจ้าไช้ซิ่งเอี้ย จำนวน 40 ชุด สำหรับใช้ในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย - จีน ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ สืบสานตำนานมังกร 2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางของรถสุขาเคลื่อนที่ ฮีโน่ หมายเลข ทะเบียน 81-8168 สค และรถบดล้อเหล็ก แคตเตอร์พิลล่าร์ หมายเลขทะเบียน ถข - 16 สค รายละเอียด
ประกาศ จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการ "Green Samutsakhon" สวนสร้างสุข สนามสร้างฝัน สิ่งแวดล้อมยั่งยืน รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องถ่ายรูป จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร รายละเอียด
ประกาศ ขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านนาตสุดา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำตรายางสำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนพระราม 2 ถึงคลองกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ซอยโต้ล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ (สนามกีฬาเทศบาลนครอ้อมน้อยคลังทอง) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงสายท้องถิ่น สายยกกระบัตร - คลองซื่อ รหัสสายทาง สค.ถ.1-0021 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำตรายางสำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 10 รายการ รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทร็คเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค - 65 สค รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแผ่นส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ชนิดกาว Smart Label (RFID) จำนวน 2000 ชิ้น สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลใส่รถเทรลเลอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากบริเวณคลองแต้จิ๋ว พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ขนย้ายไปยังบริเวณคลองกระทุ่มแบน (ใต้) พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด
ประกาศ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ซอยโต้ล้ง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านรางสายบัว-บ้านหลักสอง สค.ถ.1-0006 ตำบลเจ็ดริ้วและตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองจางวางเชย - บ้านคลองจางวางนอก รหัสสายทาง สาย สค.ถ. 37-004 หมู่ที่ 3,4 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่นสายภุมรินทร์ รหัส สค.ถ.1-0021 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทุ่งกระโจมทอง รหัสสายทาง สค.ถ. 36-011 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประชาร่วมใจ (เลียบคลองชื่นประโยชน์) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร รายละเอียด
ประกาศ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนพระราม 2 ถึงคลองกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหมู่บ้านนาตสุดา หมู่ที่ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 7 บ้านบางสีคต หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมสะพานแขวน บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวีบริเวณซอยศรทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo Thinkpad V330 สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียด
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนธันวาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสถนนสายท่าตอ - วัดอ่างทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสายเลียบคลองต้นพลับ ตำบลสวนส้ม เชื่อมตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดสถานที่การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซักรีดผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 70 ผืน รายละเอียด
ประกาศ ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสายประชาร่วมรัฐพัฒนา รหัส สค.ถ.1-0007 ตำบลคลองตันและตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำโล่รางวัลกีฬาอีสปอร์ต จำนวน 3 อัน สำหรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลใส่รถเทรลเลอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากบริเวณคลองต้นเลียบ พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ขนย้ายไปยังบริเวณคลองแต้จิ๋ว พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำโล่รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน กีฬาว่ายน้ำ จำนวน 10 อัน สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 2 รุ่น เพื่อใช้ในกิจกรรม การเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำเหรียญรางวัล สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บจ-2400 สค รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 174 รายการ รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT รุ่น EER18F/AER18FR-32 เลขรหัสพัสดุ 420-60-0256 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข-4699 สค และรถยนต์ตรวจการณ์ เชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กข-4046 สค รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 4) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่นจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60 รายการ รายละเอียด
ประกาศ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองปู่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอร์รี่ของรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-1392 สค รายละเอียด
ประกาศ ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายท่าเสาพัฒนา รหัส สค.ถ.21-014 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 4) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพัฒนามหาราช 1 หมู่ที่ 1,7 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีขาว (ล่าง) โดยรอบรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร, ด้านหน้าอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่นสายภุมรินทร์ รหัส สค.ถ.1-0021 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2567 ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ เวที พร้อมติดตั้ง และเช่าโต๊ะกลม สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ใส่รถเทรลเลอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากบริเวณคลองจิ๋วตัน พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ขนย้ายไปยังบริเวณคลองต้นเลียบ พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมยกลง รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า ทะเบียน กข - 5008 สค และรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สแกนเนีย ทะเบียน 40 - 0618 สค รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมโครงสร้างเหล็กรองรับป้าย Overhead บริเวณโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจัรยานยนต์บนถนนทางหลวงหมายเลข 35 กม.29+495.150 บนทางหลวงหมายเลข 35 ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งเวทีและซุ้มเข้างาน สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กห่งชาติ ประจำปี 2567 รายละเอียด
ประกาศ จัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 4) หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพัฒนามหาราช 1 หมู่ที่ 1,7 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่นสายภุมรินทร์ รหัส สค.ถ.1-0021 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวที แท่นวางพานพุ่ม จัดพานพุ่มประดับโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และผูกผ้าระบายด้านบนฉากเวที จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ปฏิบัติงานตัดแต่งต้นไม้ และกิ่งไม้ในพื้นที่ความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประชาร่วมใจ (เลียบคลองชื่นประโยชน์) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน จำนวน 2 วันเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านรางสายบัว-บ้านหลักสอง สค.ถ. 1-006 ตำบลเจ็ดริ้ว และตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 7 บ้านบางสีคต หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองจางวางเชย-บ้านคลองจางวางนอก รหัสสายทาง สาย สค.ถ.37-004 หมู่ที่ 3,4 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทุ่งกระโจมทอง รหัสสายทาง สค.ถ. 36-011 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวีบริเวณซอยศรทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสายประชาร่วมรัฐพัฒนา รหัส สค.ถ.1-0007 ตำบลคลองตันและตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนสายทางเข้าศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางหลวงท้องถิ่นสายภุมรินทร์ สค.ถ.1-0021 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมกล้องสำรวจและล้อวัดระยะทาง สำหรับใช้ในราชการกองช่าง รายละเอียด
ประกาศ ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านปลายนา - รางสายบัว สค.ถ.1-0005 ตำบลเกษตรพัฒนา และตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2567 ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย และจ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมวันเด็กซน ขนาด 4.00 x 2.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปกพรินท์สี เข้าเล่มสันกาว จำนวน 70 เล่ม รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนมกราคม 2567 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสายเลียบคลองต้นพลับ ตำบลสวนส้ม เชื่อมตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนเกรีตถนนสายท่าตอ - วัดอ่างทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พัดลมดูดอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลข้ามสะพาน เพื่อไปปฏิบัติงานอีกฝั่งของคลองจิ๋วตัน พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายห้องน้ำ จำนวน 10 ป้าย สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเคร่าไม้ ขนาด 2.15 x 0.96 เมตร พร้อมติดตั้งบริเวณรั้วด้านหลัง อบจ.สค. (OTOP) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 ชุด รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประชาร่วมใจ (เลียบคลองชื่นประโยชน์) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านรางสายบัว - บ้านหลักสอง สค.ถ. 1-0006 ตำบลเจ็ดริ้ว และตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายท่าเสาพัฒนา รหัส สค.ถ.21-014 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 7 บ้านบางสีคตหมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองจางวางเชย - บ้านคลองจางวางนอก รหัสสายทาง สาย สค.ถ.37-004 หมู่ที่ 3,4 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายพัฒนามหาราช 1 หมู่ที่ 1,7 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนเกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทุ่งกระโจมทอง รหัสสายทาง สค.ถ. 36-011 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสายประชาร่วมพัฒนา รหัส สค.ถ. 1-0007 ตำบลคลองตัน และตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวี บริเวณซอยศรทองหมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประชาร่วมใจ (เลียบคลองชื่นประโยชน์) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องดูดฝุ่น สามารถดูดฝุ่นและน้ำได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัด รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสายเลียบคลองต้นพลับ ตำบลสวนส้ม เชื่อมคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายท่าตอ - วัดอ่างทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกเสียง ขนาดความจำไม่น้อยกว่า 4 GB จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้ง 20 หลัง สำหรับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2566 ณ วัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเปลี่ยนแบตเตอร์รี่สำรองไฟของลิฟต์โดยสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ในวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2566 ภายในบริเวณที่จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน 1 งาน สำหรับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและ สืบสานประเพณีห้อข้าวต้มมัดสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2566 ณ วัดหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
ร่างประกาศ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายท่าเสาพัฒนา รหัส สค.ถ.21-014 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านคลองจางวางเชย - บ้านคลองจางวางนอก รหัสสายทาง สค.ถ. 37-004 หมู่ที่ 3,4 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางขุด-ชายทะเล (เดิม) ถึงถนนทางหลวงชนบทสายบ้านบ่อ-กระซ้าขาว รหัส สค.2020 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านรางสายบัว-บ้านหลักสอง สค.ถ.1-0006 ตำบลเจ็ดริ้วและตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่นสายทุ่งกระโจมทอง รหัสสายทาง สค.ถ.36-011 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่และผูกผ้า (จัดดอกไม้และผูกผ้า) สำหรับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสืบสานปรเพณีห่อข้าวต้มสามัคคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2566 ณ วัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบโกเบลโก้ ทะเบียน ตค - 200 สค รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสายประชาร่วมรัฐพัฒนา รหัส สค.ถ.1-0007 ตำบลคลองตันและตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 7 บ้านบางสีคต หมู่ที่ 4 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์แมสซีย์เฟอร์กูซัน ทะเบียน ต-0115 สค และรถฟาร์มแทร็คเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-65 สค รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สายฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในราชการของกองช่าง รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบ่อพักและรางวี บริเวณซอยศรทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายท่าเสาพัฒนา รหัส สค.ถ.21-014 หมู่ที่ 1 อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายท่าตอ - วัดอ่างทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่งจำนวน 4 คัน จำนวน 2 วัน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพล็อตเตอร์แบบลายเส้นสีน้ำเงิน ยี่ห้อ KIP รุ่น 7100D เลขรหัสพัสดุ 419 63 0003 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลใส่รถเทรลเลอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จากบริเวณคลองยายหลี พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ขนย้ายไปยังบริเวณคลองจิ๋วตัน พื้นที่หมู่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมยกลง รายละเอียด
ประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสายเลียบคลองต้นพลับ ตำบลสวนส้ม เชื่อมตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุดโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ ถนนทางเข้าค่ยกำแพงเพชรอัครโยธิน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างวัดดอกไม้ประดับเวที แท่นวางพานพุ่ม จัดพานพุ่มประดับโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ และผูกผ้าระบายด้านบนฉากหลังเวที สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี มหาวัชรธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ขยายระยะเลนส์ จำนวน 1 อัน สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถโดยสาร (รับ-ส่ง) นักเรียน ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 และวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ จำนวน 2 คัน สำหรับใช้ในราชการกองช่าง รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุ - ซ่อมบำรุง จำนวน 13 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-M315NV เลขรหัสพัสดุ 417 62 0033 สำหรับใช้ในราชการกองช่าง รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อใบเสร็จรับเงินใช้งานการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมห้องสุขาภายในอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง สำหรับสำนักงานเลขานุการฯ รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข-16 จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA รหัส 416 65 1275 สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางขุด-ชายทะเล (เดิม) ถึงถนนทางหลวงชนบทสาย บ้านบ่อ-กระซ้าขาว รหัส สค.2020 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู ทะเบียน กข-5810 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน ทะเบียน 81-3786 สค รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือนธันวาคม 2566 จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านปลายนา - รางสายบัว สค.ถ.1-0005 ตำบลเกษตรพัฒนา และตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนตุลาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 82 - 0450 สค และรถขุดล้อยางดูซาน ทะเบียน ตค - 67 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถโดยสาร (รับ-ส่ง) นักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร มายังสระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการกองคลัง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถโดยสาร (รับ-ส่ง) นักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดดอกไม้ประดับเวที จัดพานพุ่มประดับโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และผูกผ้าระบายประดับเวที ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโทรศัพท์บ้าน จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองคลัง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการขอรับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลดอนไก่ดี รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อม CPU คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo รุ่น V55T สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เดินทางไป-กลับ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ไปยัง ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองช่าง รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสบายบางขุด-ชายทะเล (เดิม) ถึงถนนทางหลวงชนบทสาย บ้านบ่อ-กระซ้าขาว รหัส สค.2020 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านปลายนา - รางสายบัว สค.ถ.1-0005 ตำบลเกษตรพัฒนา และตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโทรศัพท์บ้าน จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องชั่งแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองช่าง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดกิจกรรม Farm Food Fresh จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการจ้างบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านปลายนา - รางสายบัว สค.ถ. 1-0005 ตำบลเกษตรพัฒนา และตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร เลขรหัสพัสดุ 417 56 0027 สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บจ-643 สค , รถบรรทุก 6 ล้อ (กระบะบรรทุก) ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 81-4564 สค และรถกึ่งพ่วง (ท้ายลาดมีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบียน 82-3338 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางขุด - ชายทะเล (เดิม) ถึงถนนทางหลวงชนบทสายบ้านบ่อ-กระซ้าขาว รหัส สค.2020 รหัส สค. 2020 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างก่อสร้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายฟุ้งประชา รหัส สค.ถ. 1-0018 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน (มอเตอร์เกรดเดอร์) มิตซูบิชิ ทะเบียน ตค-47 สค และรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1391 สค รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Over Lay สายรุ่งสุวรรณ รหัส สค.ถ.1-0004 หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องขุดดิน จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในราชการกองช่าง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยครูชาวต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว - ดำ ยี่ห้อ แคนนอน รุ่น IRADV 4535i เลขรหัสพัสดุ 417 61 0031 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตัดหญ้าและเก็บเศษหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนพื้นที่ 7,866 ตารางเมตร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (7 พฤศจิกายน 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยครูชาวต่างประเทศของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล เพื่อไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Sharp AR-6120 NV เลขรหัสพัสดุ 417 65 0036 สำหรับใช้ในราชการกองการสาธารณสุข รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (6 พฤศจิกายน 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค - 31 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเรือลากจูงและดันวัชพืช เลขรหัสพัสดุ 033 58 0002 และรถแทรคเตอร์ตีนเป็ด เลขรหัสพัสดุ 019 47 0004 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ ยี่ห้อ HP เลขรหัสพัสดุ 486 61 0177 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทใบมีดตัดหญ้าและกรองดักฝุ่น ของรถฟาร์มแทร็คเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค-65 สค. จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 2 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนกันยายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาพร้อมยก ขนย้ายทุ่น จำนวน 2 ชิ้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ จำนวน 3 คัน สำหรับใช้ในราชการกองช่าง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข - 4809 สค รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Over Lay สายรุ่งสุวรรณ รหัส สค.ถ.1-0004 หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแม็กซ์ติดแลคซีน จำนวน 170 เล่ม รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (Green Samutsakhon) (24 ต.ค. 66) รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (อาหารเสริม (นม) โรงเรียน) (20 ต.ค. 66) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานกำจัดปลวกภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการต่ออายุซอฟท์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการต่ออายุซอฟท์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการต่ออายุซอฟท์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครและโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 2 แห่ง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กระสอบสำหรับใส่ทราย จำนวน 50,000 ใบ รายละเอียด
ประกาศ >> >> ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ มิตซูบิชิ จำนวน 2 ชุด (โดยทำการตรวจเช็คระบบลิฟต์พร้อมทำความสะอาด) ระยะเวลา 12 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2567 รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดบล็อกไร้สาย พร้อมชุดลูกบล็อก จำนวน 1 ชุด รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดสถานที่และตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน ตุลาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายฟุ้งประชา รหัส สค.ถ. 1-0018 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครุภัณฑ์คอมฯ) (17 ต.ค. 66) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Over Lay สายรุ่งสุวรรณ รหัส สค.ถ.1-0004 หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างต่อสัญญาณเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) รถลากจูงชนิดขับเคลื่อนสองเพลา หมายเลขทะเบียน 82-4389 สค เป็นระยะเวลา 1 ปี รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้และตกแต่งเวที จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช (พิธีวางพวงมาลา) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ) (6 ตุลาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 2 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายฟุ้งประชา รหัส สค.ถ. 1-0018 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครุภัณฑ์คอมฯ) (5 ตุลาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ถนนและไฟส่องสว่าง) (5 ตุลาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดหนูภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (เสียงสาคร) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (มิติมหาชัย) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ (สนามข่าว) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (ชี้ชัดเจาะลึก) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (หลักเมืองนิวส์) รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ) (4 ตุลาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (บำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอล) (4 ตุลาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 360 ถัง สำหรับผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ (รีไรต์ กาคาบข่าว) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement-In Place Recyling ถนนเลียบคลองชลประทานดี 3 หมู่ที่ 7, 9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งสัญญาณเคเบิ้ลทีวี ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 จุด รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายฟุ้งประชา รหัส สค.ถ. 1-0018 หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลอำแพง อำดภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลรักษาลิฟต์ อาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 2 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาวข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 120 เล่ม รายละเอียด
ประกาศ >> >>จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
ประกาศ >> >>รูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Over Lay สายรุ่งสุวรรณ รหัส สค.ถ. 1-0004 หมู่ที่ 12 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) นิสสัน ทะเบียน กค-4009 สค และรถกระบะบรรทุก CAB 4x4 โตโยต้า ทะเบียน บง - 6730 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด กว้าง 3.20 x ยาว 7.20 เมตร พร้อมติดตั้ง รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียด
ประกาศ >> >>เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (14 กันยายน 2566) (ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมฯ) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำแสตมป์ที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุด ท่าฉลอมสตรีทอาร์ต จำนวน 500 แผ่น รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาถอดรื้อ ตรวจเช็ครายการชำรุดของรถบดล้อเหล็กแคตเตอร์พิลล่าร์ หมายเลขทะเบียน ถข-16 สค รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมระบบเครื่องเสียงห้องประชุมโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างภาวะผู้นำและทีมงานที่เข้มแข็ง เพื่อความสำเร็จขององค์กร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข-5809 สค เลขรหัสพัสดุ 002 51 0024 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เลขรหัสพัสดุ 014 58 0002 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หญ้าเทียมบริเวณด้านหลังประตูฟุตบอล ทั้ง 2 ฝั่ง ภายในสนามกีฬาสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 กันยายน 2566) (ก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง รายละเอียด
ประกาศ >> >>จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 2 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งติดตั้งบริเวณสะพานกลับรถจักรยานยนต์ ช่วง กม.31+788.540 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 8 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ยี่ห้อ แคนนอน รุ่น IRADV 6555i เลขรหัสพัสดุ 417 59 0029 สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข-4698 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ปรับปรุงอาคารสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เลขรหัสพัสดุ 014 58 0002 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศ จำนวน 314 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.3+000) - บ้านรวมเจริญ รหัสสายทาง สค.ถ.1-0009 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน บจ-644 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน (มอเตอร์เกรดเดอร์) มิตซูบิชิ ทะเบียน ตค-47 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนโฆ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมบำรุงลิฟท์ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สค.ถ. 1-0021 (สายยกกระบัตร-คลองซื่อ) ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.36+000) - บ้านรวมเจริญ รหัสสายทาง สค.ถ.1-0009 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) รหัสสายทาง สค.ถ. 1-0024 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนและรถเทรลเลอร์ของเอกชนในการยกพร้อมขนย้ายเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement-In Place Recycling ถนนเลียบคลองชลประทานดี 3 หมู่ 7,9 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2566 ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง 2 คัน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน กันยายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) รหัสสายทาง สค.ถ. 1-0024 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง อบจ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หญ้าเทียมบริเวณด้านหลังประตูฟุตบอล ทั้ง ๒ ฝั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรื้อถอนหอถัง ค.ส.ถ. บริเวณบ้านเสน่ห์ จอดเกาะ หมู่ที่ 5 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement-In Place Recycling ถนนเลียบคลองชลประทานดี 3 หมู่ที่ 7,9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายยกกระบัตร - คลองซื่อ รหัสสายทาง สค.ถ. 1-0021 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (22 สิงหาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Central Air เลขรหัสพัสดุ 420-59-1240 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อใบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) จำนวน 5 ห่อ (ห่อ/100 แผ่น) รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หญ้าเทียมบริเวณด้านหลังประตูฟุตบอล ทั้ง 2 ฝั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมประตูกั้นน้ำคลองบางตะคอย จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอร์รี่ของรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โฟตอน, รถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ และรถแทรคเตอร์ตีนเป็ด จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา จำนวน 21 คัน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองโบราณ ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสำหรับบุคลากรในหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saijo Denki แบบแขวนเพดาน ขนาด 21,064 BTU รุ่น SUPER SSU R32-18 จำนวน 7 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เช่าเก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวไฟหยดน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการติดตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขของทางหลวงท้องถิ่น หลักกิโลเมตร เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายป้องกันอันตราย จำนวน 3 สายทาง ของ อบจ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคา โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement-In Place Recycling ถนนเลียบคลองชลประทานดี 3 หมู่ที่ 7,9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัสต์ รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางของรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บจ-644 สค รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง งานจ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หญ้าเทียมบริเวณด้านหลังประตูฟุตบอล ทั้ง 2 ฝั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อัฒจันทร์และสนามกีฬา รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทร็คเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-65 สค และรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด โคมัตสุ เลขรหัสพัสดุ 019-47-0005 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI เลขรหัสพัสดุ 420 57 0217 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการของสำนักปลัดฯ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 10 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดดอกไม้ และตกแต่งเวที จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก CAB 4x4 โตโยต้า ทะเบียน บง-6730 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง และซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ฮีโน่ ทะเบียน 81-8168 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่ง และจัดสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน ริ้วขบวน ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 93 ใบ สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 1 รหัส สค.ถ.32-001 พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพาน หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (9 สิงหาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 110 เล่ม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำประกาศนียบัตร ขนาด 21 x 14.8 เซนติเมตร จำนวน 1548 แผ่น สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบาย จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ และตกแต่งเวที จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดสถานที่ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เช่าเก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเช่าอุปกรณ์กรีฑา จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฒาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สมุทรสาครพัฒนารายได้ แค่ใช้ป้ายสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องกล ไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการก่อสร้างห้องสุขาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - เอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปูพรมภายในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 (ห้องสาครบุรี) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวหยดน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (24 กรกฎาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งแห่เทียนพรรษา จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใต้บ้านบ่อ รหัส สค.ถ.31-007 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ. สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง งานจ้างรื้อถอนหอถังคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายเสน่ห์ จอดเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้และผูกผ้า) จำนวน ๑ งาน สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเทียนสำหรับหล่อต้นเทียน จำนวน 150 กิโลกรัม สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่พรรษา อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 9 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงิน) สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเรือลากจูงและดันวัชพืช เลขรหัสพัสดุ 033-58-0002 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองหมื่นปรารมณ์ หมู่ที่ 4,5 ตำบลแคราย เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ EMINENT เลขรหัสพัสดุ 420 64 0327 จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในราชการ สำนักปลัดฯ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนบริเวณซอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อปลั๊กไฟม้วนเก็บสาย กันน้ำ กันฝุ่น กำลังไฟ 3500 วัตต์ ยาว 30 เมตร จำนวน 2 ม้วน สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดกิจกรรม Banphaeo Coconut Camping 2023 ในวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเต็นท์หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 5.00x8.00 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 หลัง เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถโดยสาร รับ - ส่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถโดยสาร รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (17 กรกฎาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างห้องสุขาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที 5 - 31 กรกฎาคม 2566 (ต่อเนื่องจากเดือน มิถุนายน 2566) จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay ถนนสายหลักสาม - คลองซื่อ รหัส สค.ถ. 37-008 หมู่ที่ 6,11 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่อง และซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบางยาง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายศาลเจ้าสุวรรณสาม ถึงเขตตำบลบ้านแพ้ว สค.ถ.36-007 หมู่ที่ 4 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการจัดซื้อทุ่นสำหรับบรรทุกรถขุดตีนตะขาบแขนยาวพิเศษพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ลำ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแม็กซ์ติดแลคซีนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับเปลี่ยนแปลงและฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 จำนวน 200 เล่ม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน และอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 17 รายการ รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างห้องสุขาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ PANTUM รุ่น P3500 DN เลขพัสดุ 486-62-0194 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Pavement - in Place Recycling สายคลองครุ - ศรีเมือง 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงคอสะพานข้ามเเพรกสาธารณะบริเวณถนนสายขนส่ง กม. 1+156 ม.1 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขของทางหลวงท้องถิ่น หลักกิโลเมตร เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายป้องกันอันตราย รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเลียบคลองตะโก ม.5 ต.ดอกไก่ดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงคอสะพานข้ามแพรกสาธารณะ บริเวณถนนสายขนส่ง กม 1+156 ม.1 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (7 กรกฎาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Star Air เลขพัสดุ 420 61 0315 จำนวน 1 เครื่องสำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ดำ ยี่ห้อ แคนนอน รุ่น IRADV 6555i เลขพัสดุ 417 59 0029 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการบำรุงรักษา ดูแล ต่ออายุฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุงลิฟท์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตภายในห้องกองช่างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข รพ.สต.ตำบลบ้านคลองทองหลาง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนและรถเทรลเลอร์ของเอกชนในการยกพร้อมขนย้ายเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดกิจกรรม Home Made Hand Made @มหาชัย ในวันที่ 29 มิถุนายน - 3กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องสุขาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้แร็ค สำหรับใส่เครื่องเสียง ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 1 ตู้ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางปลาซิว รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 1 รหัส สค.ถ.32-001 พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพาน หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าไม้ รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใต้บ้านบ่อ รหัส สค.ถ.31-007 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อใช้ผู้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่และการจัดบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ เชพโรเลต ทะเบียน กค - 4046 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก CAB 4x4 โตโยต้า ทะเบียน บง - 6730 สค และรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สแกนเนีย ทะเบียน 40 - 0618 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดยาว โกเบลโก้ ทะเบียน ตค - 199 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศ จำนวน 345 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการจัดซื้อทุ่นสำหรับบรรทุกรถขุดตีนตะขาบแขนยาวพิเศษพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณพื้นที่จัดงาน สำหรับใช้ในกิจกรรมเทศกาลกินกุ้ง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 22-25 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถโดยสาร รับ-ส่ง วงดุริยางค์นักเรียน จากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยยมมายังสะพานปลาสมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเวที ร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง 4.00 x ยาว 8.00 สูง 0.80 เมตร พร้อมฉากหลัง และบันไดขึ้น - ลง รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Pavement - in Place Recycling สายคลองครุ - ศรีเมือง 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 1 รหัส สค.ถ.32-001 พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพาน หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงคอสะพานในทางหลวงท้องถิ่น สายยกกระบัตร - คลองซื่อ รหัส สค.ถ. 1-0022 หมู่ที่ 6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใต้บ้านบ่อ รหัส สค.ถ.31-007 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงร่วมขบวนแห่ ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 คน จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการจัดซื้อทุ่นสำหรับบรรทุกรถขุดตีนตะขาบแขนยาวพิเศษพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าบูท พร้อมติดตั้ง/รื้อถอน สำหรับใช้ในกิจกรรม เทศกาลกินกุ้ง ตามโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองหมื่นปรารมย์ หมู่ที่ 4,5 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งรถแห่เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 คัน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 คัน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในกิจกรรม เทศกาลกินกุ้ง ตามโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตลาดทะเลไทย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด CCTV ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันเกลียว ใส่แผ่นใส หน้า-หลัง จำนวน 250 เล่ม ประกอบการอบรม สำหรับใช้ในโครงการ เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า ทะเบียน กข-4698 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิติล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะเดื่อ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเครื่องเขียน จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในโครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 8 นิ้ว เลขพัสดุ 055 55 0004 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 164 รายการ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 19 มิถุนายน 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนามหาราช 1 รหัส สค.ถ. 32-001 พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพาน หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้งและเช่าพัดลมระบายอากาศสำหรับใช้ในกิจกรรม เทศกาลกินกุ้ง ตามโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2566 ณ ตลาดทะเลไทย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใต้บ้านบ่อ รหัส สค.ถ.31-007 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุุภัณฑ์อมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุและอาคารทดสอบวัสดุ ภายในศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักสาม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง(บน)และสีขาว(ล่าง)โดยรอบรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด้านหน้าอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างสะพานในทางหลวงท้องถิ่นสายประชาร่วมรัฐพัฒนา สค.ถ.1-0007 ต.สวนส้ม และ ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องสาร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการบำรุงรักษา ดูแล ต่ออายุฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนบริเวณซอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายหลักสาม-คลองซื่อ รหัส สค.ถ.37-008 หมู่ที่ 6,11 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยครูต่างประเทศ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่นโกเบลโก้ ทะเบียน ตค - 325 สค รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายศาลเจ้าสุวรรณสามถึงเขตตำบลบ้านแพ้ว สค.ถ 36-007 หมู่ที่ 4 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองหมื่นปรารมย์ หมู่ที่ 4,5 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข รพ.สต. บ้านนาดี รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางปลา รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร 15 รายการ รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสะพานในทางหลวงท้องถิ่น สายประชาร่วมรัฐพัฒนา รหัส สค.ถ.1-0007 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว ทะเบียน ตค - 199 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อทุ่นสำหรับบรรทุกรถขุดตีนตะขาบแขนยาวพิเศษพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 197 รายการ สำหรับใช้ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L3230 CDN สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัด 1 เครื่อง รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการบำรุงรักษา ดูแล ต่ออายุฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนบริเวณซอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ 5 ต.สวนส้ม อ.เมืองบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุและอาคารทดสอบวัสดุภายในศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.เมืองกรถทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนและรถเทรลเลอร์ของเอกชนในการยกพร้อมขนย้ายเครื่องจักรกลไปปฎิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานในทางหลวงท้องถิ่นสายประชาร่วมรัฐพัฒนา สค.ถ.1-0007 ต.สวนส้มและตำบลคลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายเลียบคลองหมื่นปรารมย์ หมู่ที่ 4,5 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนบริเวณซอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ 5 ต.สวนส้ม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายหลักสาม - คลองซื่อ รหัส สค.ถ.37-008 หมู่ที่6,11 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Pavement - in Place Recycling สายคลองครุ - ศรีเมือง 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สาธารณสุขเข้มแข็ง ด้วยทีมงานคุณภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ตีนเป็ด โคมัตสุ 019-47-0005 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายศาลเจ้าสุวรรณสามถึงเขตตำบลบ้านแพ้ว สค.ถ.36-007 หมู่ที่ 4 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวทีและตกแต่งเวทีจำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบาย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวไฟหยดน้ำตามต้นไม้และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นพร้อมติดตั้ง เช่าเก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ไปปฎิบัติงาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดนิทรรศการตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 72 หลัง สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯในวันที่ 21-27 พ.ค.2566 รวมเป็นเวลา 7 วัน จำนวน 3 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายหมายเลข สค.ถ. 1-0008 (สายวัดป่ามหาไชย-บ้านปากบ่อ) ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหลักสาม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 16 ที่นั่ง โตโยต้า ทะเบียน นข-1424 สค, รถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 4 - 5 ที่นั่ง มาสด้า ทะเบียน กข - 3087 สค และ รถบรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า ทะเบียน กข - 5008 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงคอสะพานในทางหลวงท้องถิ่น สายยกกระบัตร-คลองซื่อ รหัส สค.ถ. 1-0022 หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุทางการเกษตรที่ใช้ในการปลูกต้นไม้กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> >>เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Pavement-in-Place Recycling สายคลองครุ-ศรีเมือง 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายหลักสาม-คลองซื่อ สค.ถ.37-008 หมู่ที่ 6,11 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายศาลเจ้าสุวรรณสามถึงเขตตำบลบ้านแพ้ว สค.ถ.36-007 หมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> >>เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (25 พฤษภาคม พ.ศ.2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณด้านหน้าองค์พระ ภายในบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 41 แห่ง สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แทนตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณด้านหน้าองค์พระ ภายในบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณสุขเข้มแข็ง ด้วยทีมงานคุณภาพ รุ่นที่ 1 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนเด็กเล็ก โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เลขรหัส 040 53 0015 รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (25 พฤษภาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า ทะเบียน กข - 4698 สค และรถบรรทุก (ดีเซล) เชฟโรเลต ทะเบียน กข - 4235 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการบำรุง ดูแล ต่ออายุฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (24 พฤษภาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลศูนย์ประสานงานเลือกตั้งฯ ระดับเขต พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน (มอเตอร์เกรดเดอร์) ทะเบียน ตค - 47 สค รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงคอสะพานในทางหลวงท้องถิ่น สายยกกระบัตร-คลองซื่อ รหัส สค.ถ. 1-0022 หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษา ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ระบบ รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> >>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 33 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือ แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ขนาด A5) ใน 1 เล่ม มี 20 ฉบับ จำนวน 2338 เล่ม สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิด Active Learning จำนวน 2 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารสีใบปลิวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.สค. แทนตำแหน่งที่ว่าง ขนาด A4 หน้าหลัง จำนวน 500 แผ่น รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.สค. แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายคลองมะเดื่อ 10 (ซ.วัดแคราย) รหัส สค.ถ.15-010 หมู่ที่ 8,9,10 ต.คลองมะเดื่อ หมู่ที่ 4,5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคอสะพานในทางหลวงท้องถิ่นสายยกกระบัตร-คลองซื่อ รหัส สค.ถ.1-0022 หมู่ที่ 6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทร็คเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค - 65 สค และรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81 - 1391 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. แทนตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. แทนตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองอ้อมแขม ช่วงสะพานเพชรเกษม 93 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 98/9 หมู่ที่ 13) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสารหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกระสอบสำหรับกระสอบทราย รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 300 กระสอบ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข - 4363 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างต่อสัญญาณเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุก 12 ล้อ ทะเบียน 82-0450 สค ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาลในฝัน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในโครงการยกเครื่องจักรกล ไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 3.50 เมตร เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตลับผ้าหมึก Printronix P8000 และ P8010 สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 16 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์เลือกตั้ง จำนวน 46 รายการ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แทนตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมเรียนรู้วิธีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าห้องน้ำ ชั้นที่ 3 และอ่างล้างมือห้องน้ำชาย - หญิง ทั้ง 3 ชั้น ภายในอุทยานการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร (SK Park) รหัสพัสดุ 010 52 0001 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ซ่อมแซมอาคารเรียนเด็กเล็กโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เลขรหัสพัสดุ 040 53 0015 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า กข - 4699 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุยานพาหนะ จำนวน 19 รายการ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องจักรกลให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลในการช่วยเหลือประชาชน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายไพรสณฑ์ สค.ถ.1-0019 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับการขยายถนนสายเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง จัดซื้อกระสอบสำหรับกระสอบทราย จำนวน 200,000 ใบ รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> >>ประกวดราคาซื้อ โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ปรับปรุงด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาลในฝันโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เลขพัสดุ 040 54 0017 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเคร่องจักรกลไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างและพัฒนาทีมงานในสถานศึกษา" ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อ.นครนายก จ.นครนายก รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์ (สองหน้า) ขนาด 1.20 x 2.35 x 2.00 เมตร จำนวน 90 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดซื้อทุ่น) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมีนาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP เลขรหัสพัสดุ ๔๑๖ ๕๙ ๑๑๒๙ สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าห้องน้ำชั้นที่ 3 และอ่างล้างมือห้องน้ำชาย-หญิงทั้ง 3 ชั้น ภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจ็ดริ้ว-หลักสอง หมายเลข สค.4007 (เลียบคลองเฮงฮวดและบริเวณคลองนายเลิศ) หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางของรถบรรทุก (ดีเซล) นิสสัน กค-4009 สค และยางในรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข - 16 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ต - 0115 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถังดักไขมันพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 ถัง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง โตโยต้า ทะเบียน กก-2424 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองอ้อมแขม ช่วงสะพานเพชรเกษม 93 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 98/9 หมู่ที่ 13) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายไพรสณฑ์ สค.ถ. 1-0019 ตำบลแพง อำเภอบ้าแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายคลองมะเดื่อ 10 (ซ.วัดแคราย) รหัส สค.ถ.15-010 หมู่ที่ 8,9,10 ตำบลคลองมะเดื่อ หมู่ที่4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับปรุงพื้นที่หญ้าเทียม) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (แบตเตอรี่โซล่าเซลล์) จำนวน 12 ลูก รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย) รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับการขยายถนนสายเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครืองปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายคลองมะเดื่อ 10 (ซ.วัดแคราย) รหัส สค.ถ.15-010 หมู่ที่ 8,9,10 ตำบลคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายไพรสณฑ์ สค.ถ.1-0019 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2566 ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร พร้อมติดตั้งบนโครงป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 8 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดพานดอกไม้บริเวณพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับการขยายถนนสายเลียบคลองตะโกหมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็กแคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ถข-16 สค และรถเกลี่ยดิน (มอเตอร์เกรดเดอร์) มิตซูบิชิ ทะเบียน ตค - 47 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายไพรสณฑ์ สค.ถ.1-0019 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Over Lay ถนนสายคลองมะเื่อ 10 (ซ.วัดแคราย) รหัส สค.ถ.15-010 หมู่ที่ 8,9,10 ต.คลองมะเดื่อ หมู่ที่ 4,5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองอ้มแขม ช่วงสะพานเพชรเกษม93 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 98/9 หมู่ที่ 13) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 7 ป้าย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ตามโครงการทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 16 ที่นั่ง โตโยต้า ทะเบียน นข - 1424 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ประจำเดือนเมษายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ประจำเดือนเมษายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออปุกรณ์สุขภัณฑ์รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>รูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับการขยายถนนสายเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (28 มีนาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งและพัดลมไอเย็น จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำวารสาร "สาครบุรี" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (24 มีนาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT เลขรหัสพัสดุ 420 61 0313 สำหรับใช้ในราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เหล็ก สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งเวทีและภายในสถานที่จัดงาน สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องปั่นไฟ ไฟแสงสว่าง ไฟประดับงาน พร้อมติดตั้ง และวางระบบกระแสไฟฟ้า ให้มีไฟส่องแสงสว่างเหมาะสม สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์ เวทีและโครงฉากหลังพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาทำความสะอาดภายใน สถานที่จัดงานสำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดนิทรรศการวิถีชีวิตไทยทรงดำ และสาธิตวิถีชีวิตของไทยทรงดำ เพื่อเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo เลขรหัสพัสดุ 575 64 0087 สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างมหรสพ (ดนตรีวงแคนประยุกต์) สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ณ วัดหนองสองห้อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมห้องสุขาภายในอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 3 อาคาร รายละเอียด
ประกาศ >> >>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองอ้อมแขมช่วงสะพานเพชรเกษม 93 ถึงบ้านเลขที่ 98/9 หมู่ที่ 13) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ราชการที่ 5) และพื้นที่โดยรวม สำหรับใช้ในโครงการวันท้องถิ่นไทยในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น จำนวน 40 ที่นั่ง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 จำนวน 2 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-M 315 NV สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัด รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจ็ดริ้ว-หลักสอง หมายเลข สค.4007 (เลียบคลองเฮงฮวดและบริเวณคลองนายเลิศ) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายโดยรอบเต็นท์ เวที (อาสนะสงฆ์) และบริเวณงาน จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม จำนวน 240 ชุด รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์ เวที (อาสนะสงฆ์) และพัดลมไอน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ต-0115 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 งาน ทะเบียน นข-1640 สค และ ตค-47 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อเทปกาวผ้าสีเขียว ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 20 ม้วน สำหรับใช้ในโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่และทำความสะอาดจำนวน 1 งาน สำหรับใช้ประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ สอน. บ้านคอกกระบือ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้ง ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร จำนวน 3 หลัง สำหรับใช้ประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ สอน. บ้านคอกกระบือ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพิมพ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 40 เล่ม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 1 พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพาน หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ สอน. บ้านคอกกระบือ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องขยายเสียง จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายหมายเลข สค.ถ. 1-0008 (สายวัดป่ามหาไชย-บ้านปากบ่อ) ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ขอบเขตของงานและราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องสุขาภายในอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 3 อาคาร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจ็ดริ้ว-หลักสอง หมายเลข สค.4007 (เลียบคลองเฮงฮวดและบริเวณคลองนายเลิศ) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบโคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งในผนังห้องน้ำชายชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดนิทรรศการตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้ใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ประจำเดือนมีนาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการขอรับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ รพ.สต.ตำบลโรงเข้ ปี 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน มีนาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นอำเภอกระทุ่มแบน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 53 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ (กระบะบรรทุก) ฮีโน่ ทะเบียน 81-4564 สค และรถบรรทุก แบบกระบะแบบกระบะเทท้าย ฮีโน่ ทะเบียน 82-0708 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายการงานก่อสร้างและราคากลาง งานซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายหมายเลข สค.ถ.1-0017 (สายซอยฟุ้งประชา) ตำบลสวนส้ม ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณไฟกระพริบ ถนนสายสาครบุรี (สค.ถ.6-0014) ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด โคมัตสุ เลขรหัสพัสดุ 019 47 0005 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียงและควบคุม สำหรับใช้กิจกรรม "ขยะกำพร้า ไม่อาภัพ" ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนฝึกอบรมครั้งที่ 1 รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สค.ถ. 1-0017 (สายซอยฟุ้งประชา) ตำบลสวนส้ม ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพระราม2 - ถนนเอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมลิฟท์ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ยี่ห้อ แคนนอน รุ่น IRADV 6555i จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระเป๋าผ้า ขนาด 12x15นิ้ว สำหรับใช้ในกิจกรรม ขยะกำพร้า ไม่อาภัพ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน จำนวน 420 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบสารสนเทศของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง โตโยต้า ทะเบียน กก-2424 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 120 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) เชฟโรเลต กข - 4234 สค และรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1391 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสะพานกลับรถจักรยานยนต์ พื้นที่ตำบลมหาชัยและตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกดคอนกรีต ถนนสายอนุสรณ์ปู่เทียม หมู่ที่ 1,8 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดแผงระบายอากาศเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง สำหรับใชในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ จำนรวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู โตโยต้า กข - 4699 สค และรถยนต์ตรวจการณ์เชฟโรเลต กค - 4046 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง จำนวน 4 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ขอบเขตของงานและราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2 - เอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายหมายเลข สค.ถ. 1-0017 (สายซอยฟุ้งประชา) ตำบลสวนส้ม ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศขายทอดตลาดศาลาที่พักผู้โดยสาร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานและกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ HP รุ่น Officejet จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน 80 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลรักษาลิฟท์ อาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานปลัดฯ จำนวน ๒๑ เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลไปปฎิบัติงาน จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 3.5 ม. จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 5 ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีส้มขาว รอบเต็นท์และโดยบริเวณงาน จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคา 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทสิทธิ์ซอฟแวร์ เพื่อรักษาความปอลดภัยและดูแลระบบสารสนเทศของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ใส่ต้นไม้ จำนวน 100 ถุง เพื่อบำรุงไม้บริเวณสวนหย่อม สวนคนมือง อาคาร SK park สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 37 แห่ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนเดือน ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง จ้างเหมาตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณไฟกระพริบ ถนนสายสาครบุรี (สค.ถ. 6 -0014) >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง งานซ่อมแซมถนนลาดยางสายอนุสรณ์ปู่เทียม หมู่ที่1,8 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์ เวที พร้อมติดตั้งและเช่าโต๊ะกลม สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม BIG Cleaning Day จำนวน 80 ชุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรงทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ยี่ห้อ HSM SECURIO รุ่น B24 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 184 รายการ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 69 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ตค - 64 สค และรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง ตค - 65 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะฯ ขนาด 6.00 x 11.00 x 7.00 เมตร จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกต่งเวทีและซุ้มเข้างาน สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน คต - 67 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผงเคมีแห้งพร้อมเติมลงในถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 โครงการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น จำนวน 40 ที่นั่ง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถเข็นมี 4 ล้อ พื้นเหล้กพับได้ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ยี่ห้อชาร์ป รุ่น PJ WA163 จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบสารสนเทศของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางงานโครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 13 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักเลขานุการฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่พร้อมติดตั้งจำนวน 9 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายบ้านคลองสะพานดำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ส่งรายละเอียดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสะพานกลับรถจักรยานยนต์ พื้นที่ตำบลมหาชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ไปปฎิบัติจำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อแคนนอล รุ่น IRADV 4551i สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) โตโยต้า ทะเบียน กข - 4363 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดแขนยาว โกเบลโก้ ทะเบียน ตค-199 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ ดีเซล โตโยต้า จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา จำนวน 11 คัน (20เที่ยว) เพื่อรับ - ส่ง ข้าราชการครู เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนต์ HUNUMAN White Monkey ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าร่วมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ในวันที่ 9 -11 มกราคม 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ประจำเดือนมกราคม 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) เชฟโรเลต ทะเบียน กข-4234 สค และรถบรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า ทะเบียน กข-5008 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู โตโยต้า ทะเบียน กข-5810 สค และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โฟตอน ทะเบียน นข-1640 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) เดือนมกราคม 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey นาด 1 x 3 ม. >> รายละเอียด
ประกาศ >> สำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม สำหรับใช้ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสิงห์ชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อถนนเลียบคลองดอนโฆ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ ขนาด 5 x 8 ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 หลัง สำหรับใช้ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่และผูกผ้า (จัดดอกไม้และผูกผ้า) สำหรับใช้ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 13 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในราชการกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ขายทอดตลาดศาลาพักผู้โดยสาร บริเวณแยกทุ่งกระโจมทอง >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายบ้านคลองสะพานดำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ปรับปรุงพื้นที่หญ้าเทียม) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนเดือน พฤศจิกายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สค. ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 ภายในบริเวณ วัดหนองนกไข่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น จำนวน 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอุปกรณ์แข่งขัน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถโดยสาร 2 แถว 4 ล้อ ยาง 6 เส้น (รับ-ส่ง) นักเรียน ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถโดยสาร 2 แถว 4 ล้อ ยาง 6 เส้น (รับ-ส่ง) นักเรียน ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน(รถกระเช้า) และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายบ้านคลองสะพานดำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่ของรถยนต์อเนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กก - 5511 สค และรถยนต์โดยสารปรับอากาศสแกนเนีย ทะเบียน 40-0618 สค และเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทางแลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 40 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับ จาก อบจ.สค.ไปยัง ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง Toyota Commuter ทะเบียน นข-1812 สค สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กข-5809 สค สำหรับใช้ในราชการงานบรรเทาสาธารณภัย >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-M315NV >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกิจกรรม "White Market" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดเช่าเต็นท์หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 5 x 8 เมตร พร้อมเช่าเก้าอี้พลาสติก พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้สีขาว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที พระบรมฉายาลักษร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด สำหรับใช้ในกิจกรรม Big Cleaning Day >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรม Big Cleaning Day >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างดอกไม้และผูกผ้าระบายฯ สำหรับใช้ในกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.5 x 4.88 เมตร พร้อมติดตั้ง ใช้ในกิจกรรม Big Cleaning Day >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสิงห์ชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อถนนเลียบคลองดอนโฆ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อประแจบล็อคไฟฟ้าไร้สาย สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองสาธารณสุข และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวโดยรอบเต็นท์ จำนวน 12 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับไฟส่องสว่างหน้าสำนักงาน อบจ.สค. ระหว่างวันที่ 2-31 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค และรถตรวจการณ์ ขนาด 4-5 ที่นั่ง ทะเบียน กข-3087 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรศัพท์บ้าน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการ อบจ. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการขนย้ายเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก่อสร้างห้องสุขา) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในราชการกองพัสดุ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายบ้านคลองสะพานดำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการขนย้ายเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการขนย้ายเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐๐ ชุด สำหรับใช้ในการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน ๗๐๙ ถุง สำหรับใช้ในกิจกรรมต้นไม้ในเมืองมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำลดฝุ่นละออง PM ๒.๕ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๑ ชั้น จำนวน ๔๐ ที่นั่ง เดินทางไป - กลับ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมต้นไม้ในเมืองมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำลดฝุ่นละออง PM 2.5 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2,300 ชุด สำหรับใช้ในการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำพญานาค ขนาด ๑๕ นิ้ว รหัส ๐๕๕-๖๔-๐๐๐๖ และเครื่องสูบน้ำปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๑๒ นิ้ว รหัส ๐๕๕-๕๕-๐๐๐๕ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สแกนเนีย ทะเบียน 40 - 0618 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 16 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข - 1424 สค และรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กข - 4235 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค - 64 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อปูนขาวสำหรับตีเส้นช่องจอดรถจำนวน ๕๐ ถุง สำหรับใช้ในการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์ ขนาด ๕.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ หลัง และเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด พร้อมผู้ควบคุม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณตลาดท่าปรง และด้านข้างโรงเรีบนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) พร้อมเครื่องปั่นไฟ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๕๐ x ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในกิจกรรม ต้นไม้ในเมือง มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ลดฝุ่นละออง PM 2.5 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อยางรถบรรทุก จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข - 4699 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ Kimsoft JRT Compack 2 Ply >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 45 เครื่อง และติดตั้งจำนวน 37 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนเดือน ตุลาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C301dn >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งสัญญาณเคเบิลทีวี จำนวน 3 จุด ภายใน อบจ.สค. ตั้งแต่เดือน พ.ย. 65 - ก.ย. 66 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton M2640G 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนขนย้ายรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนขนย้ายรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแม็กซ์ติดแลคซีนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และอื่นๆ จำนวน 150 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับปรุงผิวจราจร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้ออาหารเสริม) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 สำหรับใช้่ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางของรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 82-0450 สค และรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ฮีโน่ ทะเบียน 82-0709 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอภาส หมู่ที่ 2 ต.บ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อใบเสร็จรับเงิน (200 แผ่น/เล่ม) สำหรับใช้ในปฏิบัติงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการขนย้ายเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนกันยายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บำรุงรักษาหญ้าสนามกีฬา) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องสูบน้ำพญานาค ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย 16 นิ้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม บริเวณประตูระบายน้ำบางยาง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล Sharp MX-M315NV ใช้ในราชการของสำนักปลัด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวที แท่นวางพานพุ่ม และจัดพานพุ่มประดับโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 5 x 8 ม. พร้อมติดตั้งเช่าเก้าอี้พลาสติก พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้สีขาว >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคาร สนง.อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้า ราวไฟหยดน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กระสอบสำหรับใส่ทราย ทำจากพลาสติกสานสีขาว เคลือบสารกันน้ำ หรือสารกันชื้น ขนาด 16 x 25 นิ้ว >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคาร สนง.อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวโดยรอบเต็นท์ จำนวน 12 หลัง ในที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 360 ถัง สำหรับผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการขนย้ายเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บิรการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> การจัดจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอภาส หมู่ที่ 2 ต.บ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณรอบๆ อาคารโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดปลวก ภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ (สนามข่าว) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (ชี้ชัดเจาะลึก) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ (รีไรต์ กาคาบข่าว) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (เสียงสาคร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (มิติมหาชัย) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (หลักเมืองนิวส์) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างโครงการต่ออายุซอฟท์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการต่ออายุซอฟท์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถโดยสาร 2 แถว 4 ล้อ จำนวน 2 คัน เพื่อขนอุปกรณ์แข่งขัน และรับ-ส่ง ข้าราชการครู, พนักงานจ้างและนักเรียนในสังกัด >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอภาส หมู่ที่ 2 ต.บ้านแพ้ว เชื่อม หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเข้า-ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุซอฟท์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นฯ สำหรับใช้ในราชการ รร.วัดหลักสี่ราษร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครและโรงเรียนในสังกัด อบจ.สค. ทั้ง 2 แห่ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณรอบๆ อาคารโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกาศเชิญชวนทั่วไป การจ้างออกแบบอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคาร 24 ยูนิต) สำหรับขรก. อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งและจัดสถานที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร (รอบระดับจังหวัด) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยมะขามหวาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำตรายางสำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกสาธารณะถนนสายขนส่ง กม.1+156 หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาวข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษาฯ ชุดรับแขกและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตาข่ายกันนกอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 5 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เหมายกและขนย้ายทุ่น เรือลากจูงและดันวัชพืช และรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น จำนวน 3 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อที่นั่งนักกีฬา 20 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตาข่ายกันนกอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงอาคารแบดมินตัน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวน 6 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับอาคารออกกำลังกาย จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง ทะเบียน นข - 1424 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กก-5511 สค ,รถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข - 16 สค และรถกึ่งพ่วง (ท้ายลาดมีเครื่องทุ่นแรง) ทะเบียน 82 - 3338 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ STAR-Aire รุ่น IR 355 สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเคลนขนย้ายรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น ไปปฏิบัติงาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว ทะเบียน ตค-199 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคาลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอภาส หมู่ที่ 2 ต.บ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถ้วยรางวัล (รอบระดับจังหวัด) จำนวน 78 ใบ สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 14-15 กันยายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ 9 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 5 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 150 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศ จำนวน 368 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือ การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม Max ติดแลคซีน เพื่อใช้เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน ในการแข่งขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกสาธารณะถนนายขนส่ง กม.1+156 >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอรกรีตสายซอยมะขามหวาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ภายในกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหลังคากันสาดพร้อมรางน้ำบริเวณชั้นล่างด้านหลังอาคารเรียน 5 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ขนาด 0.9 x 2.4 ม. >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมูที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> การจัดจ้างโดนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูเข้า-ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมไมโครโฟนชุดประชุม สำหรับใช้ในห้องประชุมสภา อบจ.สค. ชั้น 5 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (NAS) สำหรับในราชการกองยุทธศาสตร์ ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซ่ล่าเซลล์ Solar Street Light ถนนซอยปล่องเหลี่ยม 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> การจัดจ้างโดยการประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสายเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงบริเวณชั้นล่าง อาคารเรียน ๕ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเช่า เครื่องเสียง (รอบระดับจังหวัด) 13 สนาม จำนวน 1 งาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง 2 คัน สำหรับรับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างทีมงานเข้มแข็ง เพื่อคุณภาพการศึกษา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ขนาด A5) 1 เล่ม/20 ฉบับ จำนวน 699 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนช่วงสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร-ทางแยกกิจมณี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 2 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมูที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4235 สค และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-837 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อใบเสร็จรับเงิน 200 แผ่น / เล่ม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าอุปกรณ์จัดการแข่งขันกรีฑา รอบระดับจังหวัด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON EB - 2265U >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น ใต้ถุนเตี้ย แบบ 004 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงทางข้ามทางม้าลาย ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนทั่วไป >> งานจ้างออกแบบอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) สำหรับ ขรก. อบจ.สค. >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองทวีผล หมุ่ที่ 7 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูเข้า-ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานปรับปรุงหลังคากันสาดพร้อมรางน้ำ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียน 5 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานปรับปรุงบริเวณชั้นล่างอาคารเรียน 5 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดระบบท่อน้ำดีและน้ำเสียภายในอาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ของสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด สถานที่จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาชน จังหวัดสมุทรสาคร (รอบระดับจังหวัด) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เหมารถเครนและรถบรรทุกเทรลเลอร์ในการขนย้ายเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมท่อส่งน้ำเสียและแผงวงจรคอนโทรลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดสถานที่จัดการแข่งขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ซื้อยางรถบรรทุกแบบกระบะท้าย ฮีโน่ ทะเบียน 82-0709 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณสายหนองบัว-หนองสองห้อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง ติดตั้ง ณ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตีเส้นสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอล (รอบระดับจัหงวัด) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.สค. ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแฟ้มกล่าวรายงานมีครุฑ A4 จำนวน 16 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำของ สนง.อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ส่งราคากลางจ้างงานปรับปรุงทางข้ามม้าลาย ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาด สถานที่จัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกสาธารณะถนนขนส่ง กม.1+156 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยมะขามหวาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองทวีผล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเข้า-ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คสล.) >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคาร สนง.อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการปรับปรุงอาคารแบดมินตัน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบและกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนช่วงสี่แยก สภ.เมืองสมุทรสาคร-ทางแยกกิจมณี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 65 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน บจ-643 สค และรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด CAT D5B >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x4 เมตร 1 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 12 คัน เพื่อรับ-ส่ง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตรมโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถบรรทุกแบบกระบะท้าย ฮีโน่ ทะเบียน 82-0709 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ รั้วที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์และประตูรับคืนหนังสือ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นค-837 สค และ นข-1640 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จางซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน รร.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกสาธารณะถนนสายขนส่ง กม.1+156 ม.1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติคอนกรีตสายซอยมะขามหวาน เริ่มจากเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.ดอนไก่ดี เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงอาคารแบดมินตัน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซ่ล่าเซลล์ Solar Street Light ถนนซอยปล่องเหลี่ยม 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสารหล่อลื่น สำหรับใช้ในราชการกองช่าง 7 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย ขนาด 20 กก. พร้อมข้อความ อบจ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 26 สิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบและกำหนดราคากลาง งานจ้างล้างทำความสะอาดระบบท่อน้ำดีและเสีย อาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรม SK Park เดือน กันยายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถโดยสาร 1 คัน รับ-ส่งบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถโดยสาร 1 คัน รับ-ส่งบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 19-21 ส.ค. 65 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเก้าอี้ เปลี่ยนแกนโช้คเก้าอี้ สำหรับใช้ใสห้องประชุมสภาฯ จำนวน 3 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park เดือนกันยายน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบแะลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (24 ยูนิต) >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก) >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> E-Bidding โครงการสร้างเขื่อนดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำ หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ รั้วที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์และประตู SK Park >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซ่ล่าเซลล์ Solar Street Light ถนนซอยปล่องเหลี่ยม 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล พร้อมโครงเคร่า สำหรับใช้ในกิจกรรมขยะกำพร้าไม่อาภัพ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมรอยรั่วหน้าต่างอาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน 1 งาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สค. ปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดสถานที่ในการแข่งขันกีฬามวยไทย มวยสากลสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง รถ 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เหมารถเครนขนย้ายรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวที เทียนชัย แท่นวาง พานพุ่มดอกไม้สดประดับโต๊ะหมู่หน้าพระฉายาลักณ์ฯ จำนวน 3 พาน และผูกผ้าระบายตกแต่งโดยรอบเวที จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างงานเช่าเต้นท์ เก้าอี้ และผ้าคลุม พร้อมติดตั้ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตีเส้นสนามแข่งขันกีฬาประเภทลู่และลาน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 56 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคาร คสล. 4 ชั้น 2 รร.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ผูกรัดบรรทุกของและเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 งาน การแข่งขันกีฬามวยไทยมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.45x4.88ม. สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ขนาด 2.6x5ม. สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด สถานที่จัดการแข่งขันกีฬามวยไทยมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการจัดทำเว็บไซต์ของ อบจ.สค. ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อต้นโกงกาง และต้นแสมทะเล สำหรับใช้ในกิจกรรม พ่อเป็นน้ำ แม่ขอเป็นป่า ปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด สถานที่จัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12-13 สิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารแบดมินตัน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอร์รี่ของรถกระบะบรรทุก CAB 4x4 ทะเบียน บง 6730 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ซ่อมแซมรอยรั่วหน้าต่างอาคาร อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ ขนาด 5x8ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 หลัง สำหรับใช้ในกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวไฟหยดน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ส่งราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ Solar Street Light ถนนซอยปล่องเหลี่ยม 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 126 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค 67 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถตู้โดยสาร ทะเบียน นข-837 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรมพ่อเป็นน้ำ แม่ขอเป็นป่า ปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าสีฟ้าขาว รอบเต็นท์และโดยรอบบริเวณงาน สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอุปกรณ์กีฬายิมนาสติก เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีฟ้าและสีขาวรอบเต้นท์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2x3.8 ม. สำหรับใช้ในกิจกรรมพ่อเป็นน้ำ แม่ขอเป็นป่า ปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนและรถบรรทุกเทรลเลอร์ของเอกชนในการยกพร้อมขนย้ายทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที ตราสัญลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 9 หน่วย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์เลือกตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. 34 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตรวจการณ์ ขนาด 4-5 ที่นั่ง มาสด้า ทะเบียน กข-3087 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายทางหลวงท้องถิ่น และหลักกิโลเมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายและตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง (รอบคัดเลือก) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4698 สค และรถยนต์อเนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กข-4363 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดสนามกีฬา (รอบคัดเลือก) 12 สนาม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตีเส้นสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอล(รอบคัดเลือก) จำนวน 6 สนาม 8 ครั้ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม Max ติดแลคซีนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 50 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบจ.สค. ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวที เทียนชัย แท่นวางพานพุ่ม จัดพานพุ่มดอกไม้สดประดับโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 5 พานและผูกผ้าระบายตกแต่งโดยรอบเวที จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำแท่นตั้งป้ายฉากขนาด 1 x 5 x 0.40 ม. สำหรับใช้วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายสำหรับใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก 6 ล้ออีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park เดือนสิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.1x2.2 ม. สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park เดือนสิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x3.5 ม. สำหรับใช้ในกิจกรรม การเรียนรู้ ประชาธิไตย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำที่ปล่อยพันธุ์ปลา ขนาด 2.6x5ม. ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนขนย้ายรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งฯ ขนาด 1.22x2.44 ม. พร้อมติดตั้ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดงาน "Sakhon Fish ball Festival ครั้งที่ 1"(เทศกาลงานลูกชิ้น) ประจำปี 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวไฟหยดน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม "การเรียนรู้ ประชาธิปไตย" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้า สีเหลืองขาวรอบเต้นท์และโดยรอบบริเวณงาน สำหรับใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที - ตราพระปรมาภิไธย รัชกาลที่ 10 และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.45x4.88 ม. สำหรับใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว 5x8ม. จำนวน 16 หลัง พร้อมติดตั้ง เช่าผ้าคลุมเก้าอี้จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบ 2565 (กีฬากระโดเชือกจังหวัดสมุทรสาคร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวโดนรอบเต้นท์จำนวน 16 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม "สื่อสร้างสรรค์สานสัมพันธ์องค์กร" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว 5x8ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายชื่อทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและป้ายบอกคะแนน สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีขาว (ล่าง) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน สำหรับงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แผงบังแสง) >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้าง) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงาน โครงการติดตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นและหลักกิโลเมตร 17 สายทาง >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงอาคารแบดมินตัน) >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงอาคารแบดมินตัน) >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงานจ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ตค-67สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ 5x8 ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 หลัง สำหรับใช้กิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม ใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - เอกชัย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง บริเวณซอยอู่ปรีชาและสะพานกลับรถจักรยานยนต์ ถนนพระราม 2 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงอาคารแบดมินตัน) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์เลือกตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. จำนวน 23 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 3.6x7.2 ม. จำนวน 8 ป้าย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีแดงและสีขาวโดยรอบเต้นท์ จำนวน 16 หลัง สำหรับใช้ในการจัดพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 16 ถ้วย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเทียนสำหรับหล่อต้นเทียนจำนวน 100กก. ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 งาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต จำนวน 2 วัน ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา และเสื้อกองกลางนักกีฬา การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดสนามกีฬา จำนวน 1 งาน ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.สค. จำนวน 240 แผ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2 - เอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งพัดลม เข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้และผูกผ้า) เข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา ปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคาร อบจ.สค. เดือน กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตีเส้นสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอล จำนวน 2 สนาม ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหนังสือรู้ทันกฏหมายและระเบียบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตลับผ้าหมึก Prinronix p8000 จำนวน 2 ตลับ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 2 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงระบายน้ำบริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตีเส้นจราจรรอบสำนักงาน อบจ.สค. จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Sharp MX-M315NV สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทางแลนดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 3 รายการ จำนวน 16 ตัว ใช้ในราชการกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณซอยอู่ปรีชาและสะพานกลับรถจักรยานยนต์ ถ.พระราม 2 >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเปลี่ยนสลิงของลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ชุด >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60.9x121.9x75 ซม. จำนวน 2 ตัว ใช้ในราชการกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x3.5 ม. สำหรับกิจกรรม "การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 4 ประตู ทะเบียน กข-5810 สค และรถบรรทุก ทะเบียน กค - 4009 สค >> รายละเอียด /td>
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง งานซ่อมแซมฝาตะแกรงระบายน้ำบริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 รายการ ใช้ในราชการกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ขนาด 2.1x2.2 ม. สำหรับ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างทำความสะอาดพรมห้องประชุมสาครบุรีและท่าจีน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนและรถบรรทุกเทรลเลอร์ของเอกชนในการยกพร้อมย้ายทุ่น และรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น 40 ที่นั่งสำหรับรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งรถแห่สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อชาวจีน จำนวน ๑ คัน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานตีเส้นจราจรรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานตีเส้นจราจรรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บจ-2400 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเคร่าไม้ ขนาด 2.15x0.96 ม. พร้อมติดตั้งหลัง อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,3,4,5,9 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางของรถบรรทุก แบบกระบะเทท้าย ฮีโน่ ทะเบียน 82-0708 สค และทะเบียน 82-0709สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กก-5511สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่ 3K-N120 ขนาด 12V 120Ah ของรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัสสุ ทะเบียน ตค-31 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (43.21.15.00) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล้กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงดูแลรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบจ.สค. ปี 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงร่วมขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถพร้อมเครื่องเสียง เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวที เทียนชัย แท่นวางพานพุ่ม จัดพานดอกไม้สด ประดับโต๊ะหมู่หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์ เก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้ พร้อมติดตั้ง ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวไฟหยดน้ำ และติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 3 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีม่วงและขาวรอบเต็นท์ 16 หลัง สำหรับใช้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SK Park ประจำเดือนมิถุนายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.45 x 4.8 ม. สำหรับใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคาร อบจ.สค. ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ขนาด 0.8 x 1.2 ม. จำนวน 15 ผืน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายและตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขนาด 3.6x7.2 ม. จำนวน 17 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2565 ขนาด 2.1 x 2.2 ม. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้า สำหรับกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์ ขนาด 5x8ม. พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณสะพาน ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายกพร้อมขนย้ายทุ่น และรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,3,4,5,9 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสมุด อุปกรณ์ และตรวจหาเชื้อโควิด 19 Antigen Test Kit (ATK) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของกองสาธารณสุข จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP 290-PO130d เลขรหัสพัสดุ 575-61-0003 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-1391 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA Profressional S019 เลขรหัสพัสดุ 416 57 0914 >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2565 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำรดน้ำสนามหญ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยครูชาวต่างประเทศ รร.บ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,3,4,5,9 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มกระจก สีดำ ขนาด 65x80 ซม. และขนาด 78x108 ซม. จำนวน 8 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์(ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กข-4363 สค และทะเบียน กก-5511 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดใบมีดรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ และรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ จำนวน 48 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับใช้ในกิจการของ อบจ.สค. และ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร จำนวน 60 ลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 40-0618 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ภายในอาคารออกกำลังกายของ อบจ.สมุทรสาคร 14 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกประกาศโดยวิถีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามประกาศ อบจ.สมุทรสาคร จ้างออกแบบอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด << /td>
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กค-4046 สค จำนวน 4 เส้น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 82-0450 สค และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค - 31 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ตลอดเดือน พฤษภาคม 2565) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.3 x 3 ม. จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในกิจกรรมใช้ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,3-5,9 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสายบ้านซากงซี (สค.ถ. 27-010) ม.10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายโดยรอบรั้วสำนักงาน ด้านหน้าอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมฝาท่อระบายน้ำถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 ป้าย ใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงชาติ, ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร., เสาสำหรับประดับธง และลวดชุบสังกะสี เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล >> รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนทั่วไป >> งานจ้างออกแบบอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) สำหรับ ขรก. อบจ. สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์แบบแปลน จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค - 64 สค และรถบดล้อเหล็ก แคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ถข - 16 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-4046 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดทำเขตประวัติศาสตร์ปล่องเหลี่ยม โรงเรียนบ้านปล่องปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) สำหรับข้าราชการ อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมปากบ่อพักและรางวีถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7-10 ต.คลองมะเดื่อ เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เย็น 1 ตู้ ใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ตีนเป็ด โคมัตสุ รหัสพัสดุ 019 47 0005 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซากงซี (สค.ถ.27-010) บริเวณปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโคมไฟถนน LED จำนวน 13 โคม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายกพร้อมขนย้ายทุ่น และเรือลากจูงและดันวัชพืช จำนวน 2 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 50 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำวารสาร สาครบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari IP18M1 ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรศัพท์บ้านแบบมีสาย จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ห้องน้ำของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมีนาคม 2565 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซากงซี (สค.ถ.27-010) บริเวณปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่อง CPU คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลวันสงกรานต์ จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DMA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มติดกระจกสีดำ ขนาด 65 x 80 ซม. และขนาด 78 x 108 ซม. จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม สำหรับใช้ในกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง เขื่อนดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านซากงสี (สค.ถ.27-010) บริเวณปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถเข็น จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดปลวก ภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างผูกผ้าสีม่วงขาว รอบเต้นท์และโดยรอบบริเวณงาน จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างต่อสัญญาณเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) รถบรรทุก 12 ล้อ (ติดตั้งเครน) ทะเบียน 82-0450 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 4 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลชื่อกิจกรรม ขนาด 1.2x2.4ม. เพื่อใช้ในกิจกรรม "ส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม" ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 24 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกุญแจล็อคประตูกระจกทางเข้า-ออก หน้าอาคารสำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SK Park ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.1x2.2ม. จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SK Park ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 4x8 ม. พร้อมติดตั้ง 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมประตูกระจกหน้าสำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำที่ปล่อยพันธุ์ปลา ขนาด 1.2x2.4x0.07 ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส จำนวน 50 ชุด ของ รร.วัดหลักสี่ราฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ เวที(อาสนะสงฆ์) และพัดลมไอน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในงานวันท้องถิ่นไทย 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมปากบ่อพักและรางวีถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7-10 ต.คลองมะเดื่อเชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมอบรม "ส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม" ประจำปี พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.45x4.8 ม. จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ โตโยต้า ทะเบียน กข-2634 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 81-4564 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในราชการ อบจ.สมุทรสาคร จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 3010 สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน (มอเตอร์เกรดเดอร์) ทะเบียน ตค-47 สค >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมปากบ่อพักและรางวีถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7-10 ต.คลองมะเดื่อเชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายโดยรอบเต็นท์ เวที (อาสนะสงฆ์) และบริเวณงาน จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการงานวันท้องถิ่นไทย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย วปอ.11 เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ (ดีเซล) ทะเบียน กข-4699 สค รถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4009 สค และรถแวนตรวจการณ์ ทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหญ้าเทียมสีเขียวเข้ม ขนาด 2 x 25 ม. จำนวน 11 ม้วน สำหรับใช้ในโครงการงานท้องถิ่นไทย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 ชุด สำหรับใช้ในโครงการงานท้องถิ่นไทย >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 20 ตัว สำหรับใช้ในราชการสำนักเลขานุการฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมสะพานไม้ทางเดินเท้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที่ 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 50 ชุด ของโรงเรียนหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมปากบ่อพักและรางวีถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7,8,9,10 ต.คลองมะเดื่อ เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของหน่วยตรวจสอบภายใน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 ชุด สำหรับใช้ตามกิจกรรม "พัฒนาคูคลองนิคมสหกรณ์ พื้นที่หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างการูรณาการอย่างมีส่วนร่วม" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกั้นห้องกระจกภายในสนามสนุกอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร และห้องผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สำหรับใช้ในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 24 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างป้ายทำไวนิลขนาด 1.2 x 3.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้ง CCTV ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเช้า) มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 81-3786 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 82-0450 สค >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 5 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย วปอ.11 เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ อบจ.สค. จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ื้อชุดตรวจ COVID-19 (ATK) จำนวน 600 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-5731 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย วปอ.11 เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน ซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 40-0618 สค รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงประตูกั้นน้ำคลองบางตะคอย หมูที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเก้าอี้ทำงาน 4 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน ซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย วปอ.11 เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแผ่นส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ชนิดกาว Smart label (RFID) จำนวน 2,000 ชิ้น สำหรับใช้ในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขาฯ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ smart TV จำนวน 15 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ จำนวน 1 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถโดยสาร Foton ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-1640 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-4564 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย และป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะปรเภทใส้กรองระบบต่างๆ จำนวน 25 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จำนวน 408 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างโครงการบำรุงรักษา ดูแล และต่ออายุฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารเรียน 4 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงประตูกั้นน้ำคลองบางตะคอย หมูที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ทะเบียน ตค-64 สค จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D5B รหัสพัสดุ 019 47 0004 จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อม ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อรถขุดตีนตะขาบ พร้อมทุ่น จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูปหลุยส์ จำนวน 4 กรอบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตภายในกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอบอร์ดสำหรับใช้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม : สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด - 19 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 5x8 เมตร พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม : สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด - 19 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พันธุ์ไม้และวัสดุทางการเกษตร สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม : สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด - 19 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำเวทีสำหรับนำเต้นแอโรบิคและติดตาข่ายกันลูกบาสเกตบอล เข้าลานแอโรบิค ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กค 4046 สค และรถยนต์จรวจการณ์ขนาด 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น FAX L-170 จำนวน 1 เครื่อง>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU จำนวน 1 เครื่อง>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถบรรทุก ทะเบียน กข 4234 สค และรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4699 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 584 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดแขนยาว โกเบลโก้ ทะเบียน ตค-199 สค >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณลานแอโรบิค และบริเวณหน้าอาคารออกกำลังกายภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2564 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดจ้างโครงการบำรุงรักษา ดูแล และต่ออายุฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 107 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข 4234 สค และรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมลำโพง และไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงตู้คอนโทรลไฟฟ้าโคมไฟสนามบาสเกตบอล และไฟส่องสว่างลู่วิ่งภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำชุดตัวอักษรชื่อหน่วยงานพร้อมโลโก้และป้ายบอกชั้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสารหล่อลื่น 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-65 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บเสื้อ พร้อมตัวรับสัญญาณ จำนวน 1 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างอุดกลบปิดบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข 1424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงประตูกั้นน้ำคลองบางตะคอย หมูที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข 838 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะการซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางปรับปรุงตู้คอนโทรลไฟฟ้าโคมไฟสนามบาสเกตบอล และไฟส่องสว่างลู่วิ่งภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมติดตั้่ง จำนวน 8 ป้าย >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างอุดกลบปิดบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานแอโรบิค และบริเวณหน้าอาคารออกกำลังกายภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหมึกพิมพ์ชนิดฟิล์มสำหรับเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิกอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์โรงงานสำหรับใช้ในราชการกองช่าง จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบเสียงตามสาย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อม ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การซื้อรถขุดตีนตะขาบ พร้อมทุ่น จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข 4235 สค และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค 31 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายฉากหลังเวที และพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับไฟส่องสว่างหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ เก้าอี้ และผ้าคลุมเก้าอี้ พร้อมติดตั้ง ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหญ้าเทียมสีเขียว ขนาด 2x25 เมตร จำนวน 8 ม้วน สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวโดยรอบเต้นท์ 12 หลัง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข 4363 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมระบบบ่อน้ำบาดาล โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 เล่ม >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บจ 2401 สค รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอรี่และเสาอากาศวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้และผูกผ้าระบายตกแต่งเวที จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองบางยางเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้ารอบฉากหลังและราวกันตกน้ำ จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองอ้อมโรงหีบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องรับวิทยุ จำนวน 6 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายสำหรับติดกับรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุก 4 ประตู ทะเบียน กข-5810 สต จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-1424 สค จำนวน 1 งาน >>