ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียด
ประกาศ >> >>เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (14 กันยายน 2566) (ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมฯ) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำแสตมป์ที่ระลึกเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุด ท่าฉลอมสตรีทอาร์ต จำนวน 500 แผ่น รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาถอดรื้อ ตรวจเช็ครายการชำรุดของรถบดล้อเหล็กแคตเตอร์พิลล่าร์ หมายเลขทะเบียน ถข-16 สค รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมระบบเครื่องเสียงห้องประชุมโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 เครื่อง และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างภาวะผู้นำและทีมงานที่เข้มแข็ง เพื่อความสำเร็จขององค์กร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู หมายเลขทะเบียน กข-5809 สค เลขรหัสพัสดุ 002 51 0024 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เลขรหัสพัสดุ 014 58 0002 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หญ้าเทียมบริเวณด้านหลังประตูฟุตบอล ทั้ง 2 ฝั่ง ภายในสนามกีฬาสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 กันยายน 2566) (ก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง รายละเอียด
ประกาศ >> >>จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 2 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งติดตั้งบริเวณสะพานกลับรถจักรยานยนต์ ช่วง กม.31+788.540 ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนย้าย จำนวน 8 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ยี่ห้อ แคนนอน รุ่น IRADV 6555i เลขรหัสพัสดุ 417 59 0029 สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า หมายเลขทะเบียน กข-4698 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง ปรับปรุงอาคารสนามบาสเกตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เลขรหัสพัสดุ 014 58 0002 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศ จำนวน 314 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.3+000) - บ้านรวมเจริญ รหัสสายทาง สค.ถ.1-0009 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน บจ-644 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน (มอเตอร์เกรดเดอร์) มิตซูบิชิ ทะเบียน ตค-47 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนโฆ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมบำรุงลิฟท์ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง สค.ถ. 1-0021 (สายยกกระบัตร-คลองซื่อ) ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายแยกทางหลวงหมายเลข 35 (กม.36+000) - บ้านรวมเจริญ รหัสสายทาง สค.ถ.1-0009 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) รหัสสายทาง สค.ถ. 1-0024 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 4 คัน เพื่อใช้เป็นพาหนะ รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนท้องถิ่นสีเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนและรถเทรลเลอร์ของเอกชนในการยกพร้อมขนย้ายเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement-In Place Recycling ถนนเลียบคลองชลประทานดี 3 หมู่ 7,9 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2566 ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง 2 คัน เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน กันยายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) รหัสสายทาง สค.ถ. 1-0024 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง อบจ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หญ้าเทียมบริเวณด้านหลังประตูฟุตบอล ทั้ง ๒ ฝั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรื้อถอนหอถัง ค.ส.ถ. บริเวณบ้านเสน่ห์ จอดเกาะ หมู่ที่ 5 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement-In Place Recycling ถนนเลียบคลองชลประทานดี 3 หมู่ที่ 7,9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น สายยกกระบัตร - คลองซื่อ รหัสสายทาง สค.ถ. 1-0021 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (22 สิงหาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Central Air เลขรหัสพัสดุ 420-59-1240 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อใบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) จำนวน 5 ห่อ (ห่อ/100 แผ่น) รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หญ้าเทียมบริเวณด้านหลังประตูฟุตบอล ทั้ง 2 ฝั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมประตูกั้นน้ำคลองบางตะคอย จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอร์รี่ของรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โฟตอน, รถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ และรถแทรคเตอร์ตีนเป็ด จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา จำนวน 21 คัน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เมืองโบราณ ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการสำหรับบุคลากรในหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saijo Denki แบบแขวนเพดาน ขนาด 21,064 BTU รุ่น SUPER SSU R32-18 จำนวน 7 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เช่าเก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวไฟหยดน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการติดตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขของทางหลวงท้องถิ่น หลักกิโลเมตร เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายป้องกันอันตราย จำนวน 3 สายทาง ของ อบจ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคา โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement-In Place Recycling ถนนเลียบคลองชลประทานดี 3 หมู่ที่ 7,9 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบำรุงรักษาผิวทางหรือไหล่ทางแอสฟัสต์ รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางของรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บจ-644 สค รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง งานจ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หญ้าเทียมบริเวณด้านหลังประตูฟุตบอล ทั้ง 2 ฝั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อัฒจันทร์และสนามกีฬา รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทร็คเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-65 สค และรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด โคมัตสุ เลขรหัสพัสดุ 019-47-0005 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI เลขรหัสพัสดุ 420 57 0217 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการของสำนักปลัดฯ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 10 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดดอกไม้ และตกแต่งเวที จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก CAB 4x4 โตโยต้า ทะเบียน บง-6730 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง และซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ฮีโน่ ทะเบียน 81-8168 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่ง และจัดสถานที่พิธีเปิดการแข่งขัน ริ้วขบวน ตามโครงการ ส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 93 ใบ สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 1 รหัส สค.ถ.32-001 พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพาน หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (9 สิงหาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 110 เล่ม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำประกาศนียบัตร ขนาด 21 x 14.8 เซนติเมตร จำนวน 1548 แผ่น สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบาย จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ และตกแต่งเวที จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดสถานที่ตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง เช่าเก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเช่าอุปกรณ์กรีฑา จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฒาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สมุทรสาครพัฒนารายได้ แค่ใช้ป้ายสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องกล ไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการก่อสร้างห้องสุขาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - เอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาปูพรมภายในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 (ห้องสาครบุรี) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวหยดน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน สิงหาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (24 กรกฎาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งแห่เทียนพรรษา จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใต้บ้านบ่อ รหัส สค.ถ.31-007 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ. สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง งานจ้างรื้อถอนหอถังคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายเสน่ห์ จอดเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้และผูกผ้า) จำนวน ๑ งาน สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเทียนสำหรับหล่อต้นเทียน จำนวน 150 กิโลกรัม สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่พรรษา อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 9 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงิน) สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเรือลากจูงและดันวัชพืช เลขรหัสพัสดุ 033-58-0002 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองหมื่นปรารมณ์ หมู่ที่ 4,5 ตำบลแคราย เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ EMINENT เลขรหัสพัสดุ 420 64 0327 จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในราชการ สำนักปลัดฯ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนบริเวณซอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อปลั๊กไฟม้วนเก็บสาย กันน้ำ กันฝุ่น กำลังไฟ 3500 วัตต์ ยาว 30 เมตร จำนวน 2 ม้วน สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดกิจกรรม Banphaeo Coconut Camping 2023 ในวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเต็นท์หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 5.00x8.00 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 หลัง เพื่อใช้ในการจัดพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถโดยสาร รับ - ส่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถโดยสาร รับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (17 กรกฎาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างห้องสุขาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที 5 - 31 กรกฎาคม 2566 (ต่อเนื่องจากเดือน มิถุนายน 2566) จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตโดยวิธี Over Lay ถนนสายหลักสาม - คลองซื่อ รหัส สค.ถ. 37-008 หมู่ที่ 6,11 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่อง และซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบางยาง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายศาลเจ้าสุวรรณสาม ถึงเขตตำบลบ้านแพ้ว สค.ถ.36-007 หมู่ที่ 4 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการจัดซื้อทุ่นสำหรับบรรทุกรถขุดตีนตะขาบแขนยาวพิเศษพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ลำ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแม็กซ์ติดแลคซีนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ฉบับเปลี่ยนแปลงและฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3 จำนวน 200 เล่ม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขัน และอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 17 รายการ รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างห้องสุขาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ PANTUM รุ่น P3500 DN เลขพัสดุ 486-62-0194 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Pavement - in Place Recycling สายคลองครุ - ศรีเมือง 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงคอสะพานข้ามเเพรกสาธารณะบริเวณถนนสายขนส่ง กม. 1+156 ม.1 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขของทางหลวงท้องถิ่น หลักกิโลเมตร เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายป้องกันอันตราย รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเลียบคลองตะโก ม.5 ต.ดอกไก่ดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสหกรณ์ รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงคอสะพานข้ามแพรกสาธารณะ บริเวณถนนสายขนส่ง กม 1+156 ม.1 ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (7 กรกฎาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ Star Air เลขพัสดุ 420 61 0315 จำนวน 1 เครื่องสำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิดขาว-ดำ ยี่ห้อ แคนนอน รุ่น IRADV 6555i เลขพัสดุ 417 59 0029 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการบำรุงรักษา ดูแล ต่ออายุฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมบำรุงลิฟท์อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตภายในห้องกองช่างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข รพ.สต.ตำบลบ้านคลองทองหลาง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนและรถเทรลเลอร์ของเอกชนในการยกพร้อมขนย้ายเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดกิจกรรม Home Made Hand Made @มหาชัย ในวันที่ 29 มิถุนายน - 3กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห้องสุขาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้แร็ค สำหรับใส่เครื่องเสียง ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 1 ตู้ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางปลาซิว รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 1 รหัส สค.ถ.32-001 พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพาน หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดระบบปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าไม้ รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใต้บ้านบ่อ รหัส สค.ถ.31-007 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อใช้ผู้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่และการจัดบริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ เชพโรเลต ทะเบียน กค - 4046 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก CAB 4x4 โตโยต้า ทะเบียน บง - 6730 สค และรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สแกนเนีย ทะเบียน 40 - 0618 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดยาว โกเบลโก้ ทะเบียน ตค - 199 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศ จำนวน 345 รายการ ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการจัดซื้อทุ่นสำหรับบรรทุกรถขุดตีนตะขาบแขนยาวพิเศษพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณพื้นที่จัดงาน สำหรับใช้ในกิจกรรมเทศกาลกินกุ้ง ตามโครงการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 22-25 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถโดยสาร รับ-ส่ง วงดุริยางค์นักเรียน จากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยยมมายังสะพานปลาสมุทรสาคร ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเวที ร้อมติดตั้ง ขนาดกว้าง 4.00 x ยาว 8.00 สูง 0.80 เมตร พร้อมฉากหลัง และบันไดขึ้น - ลง รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Pavement - in Place Recycling สายคลองครุ - ศรีเมือง 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 1 รหัส สค.ถ.32-001 พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพาน หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงคอสะพานในทางหลวงท้องถิ่น สายยกกระบัตร - คลองซื่อ รหัส สค.ถ. 1-0022 หมู่ที่ 6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใต้บ้านบ่อ รหัส สค.ถ.31-007 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงร่วมขบวนแห่ ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 คน จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการจัดซื้อทุ่นสำหรับบรรทุกรถขุดตีนตะขาบแขนยาวพิเศษพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าบูท พร้อมติดตั้ง/รื้อถอน สำหรับใช้ในกิจกรรม เทศกาลกินกุ้ง ตามโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองหมื่นปรารมย์ หมู่ที่ 4,5 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งรถแห่เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จำนวน 1 คัน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์พร้อมเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 คัน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียง เครื่องดนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในกิจกรรม เทศกาลกินกุ้ง ตามโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตลาดทะเลไทย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด CCTV ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันเกลียว ใส่แผ่นใส หน้า-หลัง จำนวน 250 เล่ม ประกอบการอบรม สำหรับใช้ในโครงการ เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า ทะเบียน กข-4698 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิติล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะเดื่อ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเครื่องเขียน จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในโครงการเกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 8 นิ้ว เลขพัสดุ 055 55 0004 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 164 รายการ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( 19 มิถุนายน 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพัฒนามหาราช 1 รหัส สค.ถ. 32-001 พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กและสะพาน หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเต็นท์ พร้อมติดตั้งและเช่าพัดลมระบายอากาศสำหรับใช้ในกิจกรรม เทศกาลกินกุ้ง ตามโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 22 - 25 มิถุนายน 2566 ณ ตลาดทะเลไทย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดใต้บ้านบ่อ รหัส สค.ถ.31-007 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุุภัณฑ์อมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะเดื่อ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุและอาคารทดสอบวัสดุ ภายในศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักสาม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง(บน)และสีขาว(ล่าง)โดยรอบรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ด้านหน้าอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างสะพานในทางหลวงท้องถิ่นสายประชาร่วมรัฐพัฒนา สค.ถ.1-0007 ต.สวนส้ม และ ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องสาร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการบำรุงรักษา ดูแล ต่ออายุฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนบริเวณซอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายหลักสาม-คลองซื่อ รหัส สค.ถ.37-008 หมู่ที่ 6,11 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยครูต่างประเทศ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่นโกเบลโก้ ทะเบียน ตค - 325 สค รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายศาลเจ้าสุวรรณสามถึงเขตตำบลบ้านแพ้ว สค.ถ 36-007 หมู่ที่ 4 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองหมื่นปรารมย์ หมู่ที่ 4,5 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข รพ.สต. บ้านนาดี รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางปลา รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร 15 รายการ รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสะพานในทางหลวงท้องถิ่น สายประชาร่วมรัฐพัฒนา รหัส สค.ถ.1-0007 ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิกตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว ทะเบียน ตค - 199 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อทุ่นสำหรับบรรทุกรถขุดตีนตะขาบแขนยางพิเศษพร้อมอุปกรณ์ประกอบ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 197 รายการ สำหรับใช้ตามโครงการจัดหาทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น HL-L3230 CDN สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัด 1 เครื่อง รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการบำรุงรักษา ดูแล ต่ออายุฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนบริเวณซอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ 5 ต.สวนส้ม อ.เมืองบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุและอาคารทดสอบวัสดุภายในศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1 ต.แคราย อ.เมืองกรถทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนและรถเทรลเลอร์ของเอกชนในการยกพร้อมขนย้ายเครื่องจักรกลไปปฎิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานในทางหลวงท้องถิ่นสายประชาร่วมรัฐพัฒนา สค.ถ.1-0007 ต.สวนส้มและตำบลคลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายเลียบคลองหมื่นปรารมย์ หมู่ที่ 4,5 ต.แคราย เชื่อมหมู่ที่ 10 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนบริเวณซอยมะลิวัลย์ หมู่ที่ 5 ต.สวนส้ม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายหลักสาม - คลองซื่อ รหัส สค.ถ.37-008 หมู่ที่6,11 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Pavement - in Place Recycling สายคลองครุ - ศรีเมือง 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สาธารณสุขเข้มแข็ง ด้วยทีมงานคุณภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ตีนเป็ด โคมัตสุ 019-47-0005 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายศาลเจ้าสุวรรณสามถึงเขตตำบลบ้านแพ้ว สค.ถ.36-007 หมู่ที่ 4 ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวทีและตกแต่งเวทีจำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบาย เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวไฟหยดน้ำตามต้นไม้และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นพร้อมติดตั้ง เช่าเก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ไปปฎิบัติงาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดนิทรรศการตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์ ขนาด 4.00 x 8.00 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 72 หลัง สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาฯในวันที่ 21-27 พ.ค.2566 รวมเป็นเวลา 7 วัน จำนวน 3 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายหมายเลข สค.ถ. 1-0008 (สายวัดป่ามหาไชย-บ้านปากบ่อ) ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในราชการงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลหลักสาม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 16 ที่นั่ง โตโยต้า ทะเบียน นข-1424 สค, รถยนต์ตรวจการณ์ ขนาด 4 - 5 ที่นั่ง มาสด้า ทะเบียน กข - 3087 สค และ รถบรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า ทะเบียน กข - 5008 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2566 ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงคอสะพานในทางหลวงท้องถิ่น สายยกกระบัตร-คลองซื่อ รหัส สค.ถ. 1-0022 หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพันธุ์ไม้และวัสดุทางการเกษตรที่ใช้ในการปลูกต้นไม้กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> >>เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเลียบคลองสี่วาตากล่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Pavement-in-Place Recycling สายคลองครุ-ศรีเมือง 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายหลักสาม-คลองซื่อ สค.ถ.37-008 หมู่ที่ 6,11 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายศาลเจ้าสุวรรณสามถึงเขตตำบลบ้านแพ้ว สค.ถ.36-007 หมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> >>เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (25 พฤษภาคม พ.ศ.2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณด้านหน้าองค์พระ ภายในบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 41 แห่ง สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แทนตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) และกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณด้านหน้าองค์พระ ภายในบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณสุขเข้มแข็ง ด้วยทีมงานคุณภาพ รุ่นที่ 1 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนเด็กเล็ก โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เลขรหัส 040 53 0015 รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (25 พฤษภาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า ทะเบียน กข - 4698 สค และรถบรรทุก (ดีเซล) เชฟโรเลต ทะเบียน กข - 4235 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการบำรุง ดูแล ต่ออายุฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (24 พฤษภาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลศูนย์ประสานงานเลือกตั้งฯ ระดับเขต พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน (มอเตอร์เกรดเดอร์) ทะเบียน ตค - 47 สค รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงคอสะพานในทางหลวงท้องถิ่น สายยกกระบัตร-คลองซื่อ รหัส สค.ถ. 1-0022 หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษา ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ระบบ รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> >>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 33 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหนังสือ แบบพิมพ์ และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ขนาด A5) ใน 1 เล่ม มี 20 ฉบับ จำนวน 2338 เล่ม สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยแนวคิด Active Learning จำนวน 2 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารสีใบปลิวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.สค. แทนตำแหน่งที่ว่าง ขนาด A4 หน้าหลัง จำนวน 500 แผ่น รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย ตามโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.สค. แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายคลองมะเดื่อ 10 (ซ.วัดแคราย) รหัส สค.ถ.15-010 หมู่ที่ 8,9,10 ต.คลองมะเดื่อ หมู่ที่ 4,5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคอสะพานในทางหลวงท้องถิ่นสายยกกระบัตร-คลองซื่อ รหัส สค.ถ.1-0022 หมู่ที่ 6 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขอม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทร็คเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค - 65 สค และรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81 - 1391 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. แทนตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. แทนตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองอ้อมแขม ช่วงสะพานเพชรเกษม 93 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 98/9 หมู่ที่ 13) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสารหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อกระสอบสำหรับกระสอบทราย รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 300 กระสอบ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข - 4363 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 โครงการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างต่อสัญญาณเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถบรรทุก 12 ล้อ ทะเบียน 82-0450 สค ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาลในฝัน โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในโครงการยกเครื่องจักรกล ไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20 x 3.50 เมตร เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตลับผ้าหมึก Printronix P8000 และ P8010 สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 16 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์เลือกตั้ง จำนวน 46 รายการ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร แทนตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมเรียนรู้วิธีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าห้องน้ำ ชั้นที่ 3 และอ่างล้างมือห้องน้ำชาย - หญิง ทั้ง 3 ชั้น ภายในอุทยานการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร (SK Park) รหัสพัสดุ 010 52 0001 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ซ่อมแซมอาคารเรียนเด็กเล็กโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เลขรหัสพัสดุ 040 53 0015 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า กข - 4699 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุยานพาหนะ จำนวน 19 รายการ เพื่อเป็นการบำรุงรักษารถยนต์ เครื่องจักรกลให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลในการช่วยเหลือประชาชน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายไพรสณฑ์ สค.ถ.1-0019 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับการขยายถนนสายเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง จัดซื้อกระสอบสำหรับกระสอบทราย จำนวน 200,000 ใบ รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> >>ประกวดราคาซื้อ โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ปรับปรุงด้านหน้าอาคารเรียนอนุบาลในฝันโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เลขพัสดุ 040 54 0017 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 12 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเคร่องจักรกลไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างและพัฒนาทีมงานในสถานศึกษา" ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2566 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท อ.นครนายก จ.นครนายก รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายติดประกาศประชาสัมพันธ์ (สองหน้า) ขนาด 1.20 x 2.35 x 2.00 เมตร จำนวน 90 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดซื้อทุ่น) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 6 รายการ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมีนาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ HP เลขรหัสพัสดุ ๔๑๖ ๕๙ ๑๑๒๙ สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการงานปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าห้องน้ำชั้นที่ 3 และอ่างล้างมือห้องน้ำชาย-หญิงทั้ง 3 ชั้น ภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจ็ดริ้ว-หลักสอง หมายเลข สค.4007 (เลียบคลองเฮงฮวดและบริเวณคลองนายเลิศ) หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางของรถบรรทุก (ดีเซล) นิสสัน กค-4009 สค และยางในรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข - 16 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ต - 0115 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถังดักไขมันพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 ถัง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง โตโยต้า ทะเบียน กก-2424 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองอ้อมแขม ช่วงสะพานเพชรเกษม 93 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 98/9 หมู่ที่ 13) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายไพรสณฑ์ สค.ถ. 1-0019 ตำบลแพง อำเภอบ้าแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายคลองมะเดื่อ 10 (ซ.วัดแคราย) รหัส สค.ถ.15-010 หมู่ที่ 8,9,10 ตำบลคลองมะเดื่อ หมู่ที่4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับปรุงพื้นที่หญ้าเทียม) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์กักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (แบตเตอรี่โซล่าเซลล์) จำนวน 12 ลูก รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย) รายละเอียด
ประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับการขยายถนนสายเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 5 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครืองปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายคลองมะเดื่อ 10 (ซ.วัดแคราย) รหัส สค.ถ.15-010 หมู่ที่ 8,9,10 ตำบลคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 4,5 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายไพรสณฑ์ สค.ถ.1-0019 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2566 ขนาด 3.60 x 7.20 เมตร พร้อมติดตั้งบนโครงป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 8 ป้าย รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่ พร้อมจัดพานดอกไม้บริเวณพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับการขยายถนนสายเลียบคลองตะโกหมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบดล้อเหล็กแคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ถข-16 สค และรถเกลี่ยดิน (มอเตอร์เกรดเดอร์) มิตซูบิชิ ทะเบียน ตค - 47 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่นสายไพรสณฑ์ สค.ถ.1-0019 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Over Lay ถนนสายคลองมะเื่อ 10 (ซ.วัดแคราย) รหัส สค.ถ.15-010 หมู่ที่ 8,9,10 ต.คลองมะเดื่อ หมู่ที่ 4,5 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองอ้มแขม ช่วงสะพานเพชรเกษม93 ถึงหน้าบ้านเลขที่ 98/9 หมู่ที่ 13) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 7 ป้าย เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ตามโครงการทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนและนักศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 16 ที่นั่ง โตโยต้า ทะเบียน นข - 1424 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ประจำเดือนเมษายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ประจำเดือนเมษายน 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออปุกรณ์สุขภัณฑ์รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค จำนวน 4 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>รูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรองรับการขยายถนนสายเลียบคลองตะโก หมู่ที่ 5 ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (28 มีนาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งและพัดลมไอเย็น จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำวารสาร "สาครบุรี" ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (24 มีนาคม 2566) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT เลขรหัสพัสดุ 420 61 0313 สำหรับใช้ในราชการของหน่วยตรวจสอบภายใน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เหล็ก สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งเวทีและภายในสถานที่จัดงาน สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องปั่นไฟ ไฟแสงสว่าง ไฟประดับงาน พร้อมติดตั้ง และวางระบบกระแสไฟฟ้า ให้มีไฟส่องแสงสว่างเหมาะสม สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์ เวทีและโครงฉากหลังพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน สำหรับโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาทำความสะอาดภายใน สถานที่จัดงานสำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดนิทรรศการวิถีชีวิตไทยทรงดำ และสาธิตวิถีชีวิตของไทยทรงดำ เพื่อเผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญา ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo เลขรหัสพัสดุ 575 64 0087 สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างมหรสพ (ดนตรีวงแคนประยุกต์) สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ณ วัดหนองสองห้อง รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมห้องสุขาภายในอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 3 อาคาร รายละเอียด
ประกาศ >> >>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคลองอ้อมแขมช่วงสะพานเพชรเกษม 93 ถึงบ้านเลขที่ 98/9 หมู่ที่ 13) ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ราชการที่ 5) และพื้นที่โดยรวม สำหรับใช้ในโครงการวันท้องถิ่นไทยในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น จำนวน 40 ที่นั่ง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 จำนวน 2 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-M 315 NV สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัด รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจ็ดริ้ว-หลักสอง หมายเลข สค.4007 (เลียบคลองเฮงฮวดและบริเวณคลองนายเลิศ) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายโดยรอบเต็นท์ เวที (อาสนะสงฆ์) และบริเวณงาน จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม จำนวน 240 ชุด รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์ เวที (อาสนะสงฆ์) และพัดลมไอน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ต-0115 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 งาน ทะเบียน นข-1640 สค และ ตค-47 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อเทปกาวผ้าสีเขียว ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 20 ม้วน สำหรับใช้ในโครงการงานวันท้องถิ่นไทย ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่และทำความสะอาดจำนวน 1 งาน สำหรับใช้ประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ สอน. บ้านคอกกระบือ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์ พร้อมติดตั้ง ขนาด 5.00 x 8.00 เมตร จำนวน 3 หลัง สำหรับใช้ประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ สอน. บ้านคอกกระบือ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดพิมพ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 40 เล่ม รายละเอียด
ประกาศ >> >>ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนามหาราช 1 พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และสะพาน หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 6 ต.บ้านแพ้ว) รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 คัน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ สอน. บ้านคอกกระบือ รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องขยายเสียง จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม รายละเอียด
ประกาศ >> >>แบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายหมายเลข สค.ถ. 1-0008 (สายวัดป่ามหาไชย-บ้านปากบ่อ) ตำบลบ้านเกาะ ตำบลบางกระเจ้า ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ขอบเขตของงานและราคากลางงานก่อสร้าง ซ่อมแซมห้องสุขาภายในอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 3 อาคาร รายละเอียด
ร่างประกาศ >> >>ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเจ็ดริ้ว-หลักสอง หมายเลข สค.4007 (เลียบคลองเฮงฮวดและบริเวณคลองนายเลิศ) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิค ตีนตะขาบโคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งในผนังห้องน้ำชายชั้น 3 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดนิทรรศการตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผู้ใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ประจำเดือนมีนาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตามโครงการขอรับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ รพ.สต.ตำบลโรงเข้ ปี 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน มีนาคม 2566 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในการประชุมประชาคมท้องถิ่นอำเภอกระทุ่มแบน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 53 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ (กระบะบรรทุก) ฮีโน่ ทะเบียน 81-4564 สค และรถบรรทุก แบบกระบะแบบกระบะเทท้าย ฮีโน่ ทะเบียน 82-0708 สค รายละเอียด
ประกาศ >> >>รายการงานก่อสร้างและราคากลาง งานซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายหมายเลข สค.ถ.1-0017 (สายซอยฟุ้งประชา) ตำบลสวนส้ม ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาตีเส้นจราจร พร้อมติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณไฟกระพริบ ถนนสายสาครบุรี (สค.ถ.6-0014) ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด โคมัตสุ เลขรหัสพัสดุ 019 47 0005 รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ไปปฏิบัติงาน จำนวน 1 งาน รายละเอียด
ประกาศ >> >>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียงและควบคุม สำหรับใช้กิจกรรม "ขยะกำพร้า ไม่อาภัพ" ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนฝึกอบรมครั้งที่ 1 รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข สค.ถ. 1-0017 (สายซอยฟุ้งประชา) ตำบลสวนส้ม ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนพระราม2 - ถนนเอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมลิฟท์ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ ยี่ห้อ แคนนอน รุ่น IRADV 6555i จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อกระเป๋าผ้า ขนาด 12x15นิ้ว สำหรับใช้ในกิจกรรม ขยะกำพร้า ไม่อาภัพ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน จำนวน 420 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบสารสนเทศของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง โตโยต้า ทะเบียน กก-2424 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 120 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) เชฟโรเลต กข - 4234 สค และรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1391 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณสะพานกลับรถจักรยานยนต์ พื้นที่ตำบลมหาชัยและตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกดคอนกรีต ถนนสายอนุสรณ์ปู่เทียม หมู่ที่ 1,8 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดแผงระบายอากาศเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง สำหรับใชในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ จำนรวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู โตโยต้า กข - 4699 สค และรถยนต์ตรวจการณ์เชฟโรเลต กค - 4046 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง จำนวน 4 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ขอบเขตของงานและราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2 - เอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายหมายเลข สค.ถ. 1-0017 (สายซอยฟุ้งประชา) ตำบลสวนส้ม ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศขายทอดตลาดศาลาที่พักผู้โดยสาร (ครั้งที่ 2) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานและกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูลในบ่อเกรอะ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction ยี่ห้อ HP รุ่น Officejet จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จำนวน 80 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลรักษาลิฟท์ อาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการ สำนักงานปลัดฯ จำนวน ๒๑ เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลไปปฎิบัติงาน จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV จำนวน 3 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2 x 3.5 ม. จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 5 ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีส้มขาว รอบเต็นท์และโดยบริเวณงาน จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคา 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทสิทธิ์ซอฟแวร์ เพื่อรักษาความปอลดภัยและดูแลระบบสารสนเทศของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ใส่ต้นไม้ จำนวน 100 ถุง เพื่อบำรุงไม้บริเวณสวนหย่อม สวนคนมือง อาคาร SK park สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 37 แห่ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนเดือน ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง จ้างเหมาตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณไฟกระพริบ ถนนสายสาครบุรี (สค.ถ. 6 -0014) >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง งานซ่อมแซมถนนลาดยางสายอนุสรณ์ปู่เทียม หมู่ที่1,8 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต็นท์ เวที พร้อมติดตั้งและเช่าโต๊ะกลม สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม BIG Cleaning Day จำนวน 80 ชุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรงทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น ยี่ห้อ HSM SECURIO รุ่น B24 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 184 รายการ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 69 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ตค - 64 สค และรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง ตค - 65 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการและฝึกทักษะฯ ขนาด 6.00 x 11.00 x 7.00 เมตร จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกต่งเวทีและซุ้มเข้างาน สำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน คต - 67 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อผงเคมีแห้งพร้อมเติมลงในถังดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 10 ถัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 โครงการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น จำนวน 40 ที่นั่ง เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถเข็นมี 4 ล้อ พื้นเหล้กพับได้ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 นิ้ว ยี่ห้อชาร์ป รุ่น PJ WA163 จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลระบบสารสนเทศของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเกมส์ สำหรับใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางงานโครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศจำนวน 13 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักเลขานุการฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่พร้อมติดตั้งจำนวน 9 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายบ้านคลองสะพานดำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ส่งรายละเอียดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV บริเวณสะพานกลับรถจักรยานยนต์ พื้นที่ตำบลมหาชัย ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล ไปปฎิบัติจำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อแคนนอล รุ่น IRADV 4551i สำหรับใช้ในราชการกองพัสดุและทรัพย์สิน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) โตโยต้า ทะเบียน กข - 4363 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดแขนยาว โกเบลโก้ ทะเบียน ตค-199 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ ดีเซล โตโยต้า จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขา จำนวน 11 คัน (20เที่ยว) เพื่อรับ - ส่ง ข้าราชการครู เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนต์ HUNUMAN White Monkey ตามโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าร่วมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ในวันที่ 9 -11 มกราคม 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อผู้ใช้บริการ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร ประจำเดือนมกราคม 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย-จีน ตรุษจีน เล่ง เกีย ฉู่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) เชฟโรเลต ทะเบียน กข-4234 สค และรถบรรทุก (ดีเซล) โตโยต้า ทะเบียน กข-5008 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) 4 ประตู โตโยต้า ทะเบียน กข-5810 สค และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โฟตอน ทะเบียน นข-1640 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) เดือนมกราคม 2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ กิจกรรมชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey นาด 1 x 3 ม. >> รายละเอียด
ประกาศ >> สำเนาประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียงพร้อมผู้ควบคุม สำหรับใช้ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสิงห์ชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อถนนเลียบคลองดอนโฆ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ ขนาด 5 x 8 ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 20 หลัง สำหรับใช้ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่และผูกผ้า (จัดดอกไม้และผูกผ้า) สำหรับใช้ตามโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสืบสานประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 13 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในราชการกองคลัง จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ขายทอดตลาดศาลาพักผู้โดยสาร บริเวณแยกทุ่งกระโจมทอง >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายบ้านคลองสะพานดำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ปรับปรุงพื้นที่หญ้าเทียม) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนเดือน พฤศจิกายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สค. ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2565 ภายในบริเวณ วัดหนองนกไข่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น จำนวน 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอุปกรณ์แข่งขัน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถโดยสาร 2 แถว 4 ล้อ ยาง 6 เส้น (รับ-ส่ง) นักเรียน ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถโดยสาร 2 แถว 4 ล้อ ยาง 6 เส้น (รับ-ส่ง) นักเรียน ตามโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน(รถกระเช้า) และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัย >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายบ้านคลองสะพานดำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่ของรถยนต์อเนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กก - 5511 สค และรถยนต์โดยสารปรับอากาศสแกนเนีย ทะเบียน 40-0618 สค และเครื่องบดย่อยกิ่งไม้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทางแลนดินี่ ทะเบียน ตค - 187 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 40 ที่นั่ง เดินทางไป-กลับ จาก อบจ.สค.ไปยัง ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เชียงใหม่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง Toyota Commuter ทะเบียน นข-1812 สค สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กข-5809 สค สำหรับใช้ในราชการงานบรรเทาสาธารณภัย >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติกแบบหน้าเดียว จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Sharp รุ่น MX-M315NV >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกิจกรรม "White Market" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดเช่าเต็นท์หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 5 x 8 เมตร พร้อมเช่าเก้าอี้พลาสติก พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้สีขาว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที พระบรมฉายาลักษร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด สำหรับใช้ในกิจกรรม Big Cleaning Day >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 10 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรม Big Cleaning Day >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างดอกไม้และผูกผ้าระบายฯ สำหรับใช้ในกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.5 x 4.88 เมตร พร้อมติดตั้ง ใช้ในกิจกรรม Big Cleaning Day >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสิงห์ชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อถนนเลียบคลองดอนโฆ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อประแจบล็อคไฟฟ้าไร้สาย สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศกองสาธารณสุข และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวโดยรอบเต็นท์ จำนวน 12 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับไฟส่องสว่างหน้าสำนักงาน อบจ.สค. ระหว่างวันที่ 2-31 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานอาทิตย์ ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค และรถตรวจการณ์ ขนาด 4-5 ที่นั่ง ทะเบียน กข-3087 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรศัพท์บ้าน จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการ อบจ. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการขนย้ายเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ก่อสร้างห้องสุขา) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในราชการกองพัสดุ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Over Lay ถนนสายบ้านคลองสะพานดำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการขนย้ายเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการขนย้ายเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐๐ ชุด สำหรับใช้ในการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุปรับปรุงบำรุงดิน จำนวน ๗๐๙ ถุง สำหรับใช้ในกิจกรรมต้นไม้ในเมืองมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำลดฝุ่นละออง PM ๒.๕ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๑ ชั้น จำนวน ๔๐ ที่นั่ง เดินทางไป - กลับ จาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรมต้นไม้ในเมืองมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำลดฝุ่นละออง PM 2.5 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 2,300 ชุด สำหรับใช้ในการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำพญานาค ขนาด ๑๕ นิ้ว รหัส ๐๕๕-๖๔-๐๐๐๖ และเครื่องสูบน้ำปั๊มหอยโข่ง ขนาด ๑๒ นิ้ว รหัส ๐๕๕-๕๕-๐๐๐๕ >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สแกนเนีย ทะเบียน 40 - 0618 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 16 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข - 1424 สค และรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กข - 4235 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค - 64 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อปูนขาวสำหรับตีเส้นช่องจอดรถจำนวน ๕๐ ถุง สำหรับใช้ในการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์ ขนาด ๕.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ หลัง และเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด พร้อมผู้ควบคุม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณตลาดท่าปรง และด้านข้างโรงเรีบนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) พร้อมเครื่องปั่นไฟ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๕๐ x ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ในกิจกรรม ต้นไม้ในเมือง มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ลดฝุ่นละออง PM 2.5 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อยางรถบรรทุก จำนวน 2 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข - 4699 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ Kimsoft JRT Compack 2 Ply >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการยกเครื่องจักรกลไปปฏิบัติงาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคาร สำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 45 เครื่อง และติดตั้งจำนวน 37 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนเดือน ตุลาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ OKI รุ่น C301dn >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งสัญญาณเคเบิลทีวี จำนวน 3 จุด ภายใน อบจ.สค. ตั้งแต่เดือน พ.ย. 65 - ก.ย. 66 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer Veriton M2640G 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนขนย้ายรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนขนย้ายรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแม็กซ์ติดแลคซีนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และอื่นๆ จำนวน 150 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ปรับปรุงผิวจราจร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้ออาหารเสริม) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 สำหรับใช้่ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางของรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 82-0450 สค และรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ฮีโน่ ทะเบียน 82-0709 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอภาส หมู่ที่ 2 ต.บ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อใบเสร็จรับเงิน (200 แผ่น/เล่ม) สำหรับใช้ในปฏิบัติงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ และ รพ.สต. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมารถเครนของเอกชนในการขนย้ายเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนกันยายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บำรุงรักษาหญ้าสนามกีฬา) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องสูบน้ำพญานาค ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย 16 นิ้ว พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม บริเวณประตูระบายน้ำบางยาง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล Sharp MX-M315NV ใช้ในราชการของสำนักปลัด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวที แท่นวางพานพุ่ม และจัดพานพุ่มประดับโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 5 x 8 ม. พร้อมติดตั้งเช่าเก้าอี้พลาสติก พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้สีขาว >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคาร สนง.อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้า ราวไฟหยดน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กระสอบสำหรับใส่ทราย ทำจากพลาสติกสานสีขาว เคลือบสารกันน้ำ หรือสารกันชื้น ขนาด 16 x 25 นิ้ว >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคาร สนง.อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวโดยรอบเต็นท์ จำนวน 12 หลัง ในที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 360 ถัง สำหรับผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนของเอกชนในการขนย้ายเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บิรการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> การจัดจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอภาส หมู่ที่ 2 ต.บ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณรอบๆ อาคารโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดปลวก ภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ (สนามข่าว) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (ชี้ชัดเจาะลึก) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ (รีไรต์ กาคาบข่าว) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (เสียงสาคร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (มิติมหาชัย) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (หลักเมืองนิวส์) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ประจำเดือน ตุลาคม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างโครงการต่ออายุซอฟท์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการต่ออายุซอฟท์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถโดยสาร 2 แถว 4 ล้อ จำนวน 2 คัน เพื่อขนอุปกรณ์แข่งขัน และรับ-ส่ง ข้าราชการครู, พนักงานจ้างและนักเรียนในสังกัด >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอภาส หมู่ที่ 2 ต.บ้านแพ้ว เชื่อม หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเข้า-ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุซอฟท์แวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นฯ สำหรับใช้ในราชการ รร.วัดหลักสี่ราษร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาครและโรงเรียนในสังกัด อบจ.สค. ทั้ง 2 แห่ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณรอบๆ อาคารโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกาศเชิญชวนทั่วไป การจ้างออกแบบอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคาร 24 ยูนิต) สำหรับขรก. อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งและจัดสถานที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน จังหวัดสมุทรสาคร (รอบระดับจังหวัด) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยมะขามหวาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำตรายางสำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกสาธารณะถนนสายขนส่ง กม.1+156 หมู่ที่ 1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาวข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษาฯ ชุดรับแขกและโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตาข่ายกันนกอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 5 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เหมายกและขนย้ายทุ่น เรือลากจูงและดันวัชพืช และรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น จำนวน 3 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อที่นั่งนักกีฬา 20 ที่นั่ง ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตาข่ายกันนกอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงอาคารแบดมินตัน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งสแตนเลส จำนวน 6 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับอาคารออกกำลังกาย จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง ทะเบียน นข - 1424 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กก-5511 สค ,รถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข - 16 สค และรถกึ่งพ่วง (ท้ายลาดมีเครื่องทุ่นแรง) ทะเบียน 82 - 3338 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน สำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ STAR-Aire รุ่น IR 355 สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเคลนขนย้ายรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น ไปปฏิบัติงาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว ทะเบียน ตค-199 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคาลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโอภาส หมู่ที่ 2 ต.บ้านแพ้ว เชื่อมหมู่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถ้วยรางวัล (รอบระดับจังหวัด) จำนวน 78 ใบ สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 14-15 กันยายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณสายหนองบัว - หนองสองห้อง หมู่ที่ 9 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 5 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 150 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศ จำนวน 368 รายการ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับใช้ในกิจกรรม พิธีลงนามความร่วมมือ การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม Max ติดแลคซีน เพื่อใช้เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน ในการแข่งขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกสาธารณะถนนายขนส่ง กม.1+156 >> รายละเอียด
ประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอรกรีตสายซอยมะขามหวาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตและระบบไฟฟ้าสำหรับคอมพิวเตอร์ภายในกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงหลังคากันสาดพร้อมรางน้ำบริเวณชั้นล่างด้านหลังอาคารเรียน 5 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครงไม้และติดตั้ง ขนาด 0.9 x 2.4 ม. >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมูที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> การจัดจ้างโดนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูเข้า-ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมไมโครโฟนชุดประชุม สำหรับใช้ในห้องประชุมสภา อบจ.สค. ชั้น 5 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (NAS) สำหรับในราชการกองยุทธศาสตร์ ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซ่ล่าเซลล์ Solar Street Light ถนนซอยปล่องเหลี่ยม 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> การจัดจ้างโดยการประดวกราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสายเลียบคลองทวีผล หมู่ที่ 7 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงบริเวณชั้นล่าง อาคารเรียน ๕ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเช่า เครื่องเสียง (รอบระดับจังหวัด) 13 สนาม จำนวน 1 งาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 50 ที่นั่ง 2 คัน สำหรับรับ-ส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างทีมงานเข้มแข็ง เพื่อคุณภาพการศึกษา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ขนาด A5) 1 เล่ม/20 ฉบับ จำนวน 699 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนช่วงสี่แยกสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร-ทางแยกกิจมณี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานจ้างติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 2 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล้ก ถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมูที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4235 สค และรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-837 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อใบเสร็จรับเงิน 200 แผ่น / เล่ม สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าอุปกรณ์จัดการแข่งขันกรีฑา รอบระดับจังหวัด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ EPSON EB - 2265U >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น ใต้ถุนเตี้ย แบบ 004 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงทางข้ามทางม้าลาย ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนทั่วไป >> งานจ้างออกแบบอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) สำหรับ ขรก. อบจ.สค. >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองทวีผล หมุ่ที่ 7 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูเข้า-ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานปรับปรุงหลังคากันสาดพร้อมรางน้ำ บริเวณชั้นล่างอาคารเรียน 5 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานปรับปรุงบริเวณชั้นล่างอาคารเรียน 5 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดระบบท่อน้ำดีและน้ำเสียภายในอาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ของสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด สถานที่จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาชน จังหวัดสมุทรสาคร (รอบระดับจังหวัด) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เหมารถเครนและรถบรรทุกเทรลเลอร์ในการขนย้ายเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมท่อส่งน้ำเสียและแผงวงจรคอนโทรลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดสถานที่จัดการแข่งขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ซื้อยางรถบรรทุกแบบกระบะท้าย ฮีโน่ ทะเบียน 82-0709 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณสายหนองบัว-หนองสองห้อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง ติดตั้ง ณ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตีเส้นสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอล (รอบระดับจัหงวัด) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.สค. ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแฟ้มกล่าวรายงานมีครุฑ A4 จำนวน 16 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำของ สนง.อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬามวยปล้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ส่งราคากลางจ้างงานปรับปรุงทางข้ามม้าลาย ถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาด สถานที่จัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกสาธารณะถนนขนส่ง กม.1+156 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยมะขามหวาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองทวีผล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเข้า-ออก และปรับปรุงแนวท่อระบายน้ำ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (คสล.) >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคาร สนง.อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬายูโดจังหวัดสมุทรสาครพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โครงการปรับปรุงอาคารแบดมินตัน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบและกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณเกาะกลางถนนช่วงสี่แยก สภ.เมืองสมุทรสาคร-ทางแยกกิจมณี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV 65 นิ้ว จำนวน 18 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน บจ-643 สค และรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด CAT D5B >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1x4 เมตร 1 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 12 คัน เพื่อรับ-ส่ง นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตรมโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถบรรทุกแบบกระบะท้าย ฮีโน่ ทะเบียน 82-0709 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ รั้วที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์และประตูรับคืนหนังสือ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นค-837 สค และ นข-1640 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จางซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน รร.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแพรกสาธารณะถนนสายขนส่ง กม.1+156 ม.1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติคอนกรีตสายซอยมะขามหวาน เริ่มจากเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.ดอนไก่ดี เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงอาคารแบดมินตัน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนซอยปล่องเหลี่ยม 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสารหล่อลื่น สำหรับใช้ในราชการกองช่าง 7 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระสอบสำหรับใส่ทราย ขนาด 20 กก. พร้อมข้อความ อบจ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเช่ารถโดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ 26 สิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบและกำหนดราคากลาง งานจ้างล้างทำความสะอาดระบบท่อน้ำดีและเสีย อาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับกิจกรรม SK Park เดือน กันยายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถโดยสาร 1 คัน รับ-ส่งบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถโดยสาร 1 คัน รับ-ส่งบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 19-21 ส.ค. 65 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเก้าอี้ เปลี่ยนแกนโช้คเก้าอี้ สำหรับใช้ใสห้องประชุมสภาฯ จำนวน 3 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park เดือนกันยายน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบแะลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (24 ยูนิต) >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก) >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> E-Bidding โครงการสร้างเขื่อนดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำ หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานซ่อมแซมอุปกรณ์ห้องน้ำ รั้วที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์และประตู SK Park >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> e-bidding โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนซอยปล่องเหลี่ยม 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล พร้อมโครงเคร่า สำหรับใช้ในกิจกรรมขยะกำพร้าไม่อาภัพ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมรอยรั่วหน้าต่างอาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้ง สำหรับใช้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำเหรียญรางวัล จำนวน 1 งาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สค. ปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดสถานที่ในการแข่งขันกีฬามวยไทย มวยสากลสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง รถ 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เหมารถเครนขนย้ายรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวที เทียนชัย แท่นวาง พานพุ่มดอกไม้สดประดับโต๊ะหมู่หน้าพระฉายาลักณ์ฯ จำนวน 3 พาน และผูกผ้าระบายตกแต่งโดยรอบเวที จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างงานเช่าเต้นท์ เก้าอี้ และผ้าคลุม พร้อมติดตั้ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตีเส้นสนามแข่งขันกีฬาประเภทลู่และลาน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 56 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาอาคาร คสล. 4 ชั้น 2 รร.วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ผูกรัดบรรทุกของและเครื่องจักรกล >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 งาน การแข่งขันกีฬามวยไทยมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.45x4.88ม. สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ขนาด 2.6x5ม. สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด สถานที่จัดการแข่งขันกีฬามวยไทยมวยสากลสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการจัดทำเว็บไซต์ของ อบจ.สค. ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อต้นโกงกาง และต้นแสมทะเล สำหรับใช้ในกิจกรรม พ่อเป็นน้ำ แม่ขอเป็นป่า ปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด สถานที่จัดการแข่งขันกีฬายิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12-13 สิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารแบดมินตัน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอร์รี่ของรถกระบะบรรทุก CAB 4x4 ทะเบียน บง 6730 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง ซ่อมแซมรอยรั่วหน้าต่างอาคาร อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ ขนาด 5x8ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 หลัง สำหรับใช้ในกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวไฟหยดน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ส่งราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ถนนวอยปล่องเหลี่ยม 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 126 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ทะเบียน ตค 67 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถตู้โดยสาร ทะเบียน นข-837 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในกิจกรรมพ่อเป็นน้ำ แม่ขอเป็นป่า ปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าสีฟ้าขาว รอบเต็นท์และโดยรอบบริเวณงาน สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอุปกรณ์กีฬายิมนาสติก เพื่อดำเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีฟ้าและสีขาวรอบเต้นท์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 2x3.8 ม. สำหรับใช้ในกิจกรรมพ่อเป็นน้ำ แม่ขอเป็นป่า ปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนและรถบรรทุกเทรลเลอร์ของเอกชนในการยกพร้อมขนย้ายทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที ตราสัญลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 9 หน่วย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์เลือกตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. 34 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบคลองรางน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 3,5 ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตรวจการณ์ ขนาด 4-5 ที่นั่ง มาสด้า ทะเบียน กข-3087 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายทางหลวงท้องถิ่น และหลักกิโลเมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายและตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง (รอบคัดเลือก) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4698 สค และรถยนต์อเนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กข-4363 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดสนามกีฬา (รอบคัดเลือก) 12 สนาม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตีเส้นสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอล(รอบคัดเลือก) จำนวน 6 สนาม 8 ครั้ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตู้ตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม Max ติดแลคซีนร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 50 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน อบจ.สค. ตลอดเดือนสิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวที เทียนชัย แท่นวางพานพุ่ม จัดพานพุ่มดอกไม้สดประดับโต๊ะหมู่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ จำนวน 5 พานและผูกผ้าระบายตกแต่งโดยรอบเวที จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำแท่นตั้งป้ายฉากขนาด 1 x 5 x 0.40 ม. สำหรับใช้วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายสำหรับใช้ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก 6 ล้ออีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park เดือนสิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.1x2.2 ม. สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park เดือนสิงหาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x3.5 ม. สำหรับใช้ในกิจกรรม การเรียนรู้ ประชาธิไตย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำที่ปล่อยพันธุ์ปลา ขนาด 2.6x5ม. ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนขนย้ายรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งฯ ขนาด 1.22x2.44 ม. พร้อมติดตั้ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดงาน "Sakhon Fish ball Festival ครั้งที่ 1"(เทศกาลงานลูกชิ้น) ประจำปี 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โครงการจัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวไฟหยดน้ำ และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 3 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 1 คัน สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม "การเรียนรู้ ประชาธิปไตย" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้า สีเหลืองขาวรอบเต้นท์และโดยรอบบริเวณงาน สำหรับใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างรถแห่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที - ตราพระปรมาภิไธย รัชกาลที่ 10 และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.45x4.88 ม. สำหรับใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว 5x8ม. จำนวน 16 หลัง พร้อมติดตั้ง เช่าผ้าคลุมเก้าอี้จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบ 2565 (กีฬากระโดเชือกจังหวัดสมุทรสาคร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวโดนรอบเต้นท์จำนวน 16 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม "สื่อสร้างสรรค์สานสัมพันธ์องค์กร" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว 5x8ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายชื่อทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันและป้ายบอกคะแนน สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาด สถานที่จัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีขาว (ล่าง) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน สำหรับงานแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แผงบังแสง) >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ก่อสร้าง) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงาน โครงการติดตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นและหลักกิโลเมตร 17 สายทาง >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงอาคารแบดมินตัน) >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงอาคารแบดมินตัน) >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงานจ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน ตค-67สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้งฯ จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ 5x8 ม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 หลัง สำหรับใช้กิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม ใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนพระราม 2 - เอกชัย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง บริเวณซอยอู่ปรีชาและสะพานกลับรถจักรยานยนต์ ถนนพระราม 2 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปรับปรุงอาคารแบดมินตัน) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์เลือกตั้ง สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. จำนวน 23 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 3.6x7.2 ม. จำนวน 8 ป้าย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีแดงและสีขาวโดยรอบเต้นท์ จำนวน 16 หลัง สำหรับใช้ในการจัดพิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 16 ถ้วย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเทียนสำหรับหล่อต้นเทียนจำนวน 100กก. ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 งาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต จำนวน 2 วัน ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา และเสื้อกองกลางนักกีฬา การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดสนามกีฬา จำนวน 1 งาน ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อถ้วยรางวัล การแข่งขันกีฬาฟุตบอลจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบจ.สค. จำนวน 240 แผ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนพระราม 2 - เอกชัย (ซอยอู่ปรีชา) ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์พร้อมติดตั้งพัดลม เข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้และผูกผ้า) เข้าพรรษา ปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตกแต่งรถแห่เทียนพรรษา ปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคาร อบจ.สค. เดือน กรกฎาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตีเส้นสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอล จำนวน 2 สนาม ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหนังสือรู้ทันกฏหมายและระเบียบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 40 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตลับผ้าหมึก Prinronix p8000 จำนวน 2 ตลับ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 2 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงระบายน้ำบริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตีเส้นจราจรรอบสำนักงาน อบจ.สค. จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ Sharp MX-M315NV สำหรับใช้ในราชการกองช่าง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทางแลนดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน 3 รายการ จำนวน 16 ตัว ใช้ในราชการกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณซอยอู่ปรีชาและสะพานกลับรถจักรยานยนต์ ถ.พระราม 2 >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเปลี่ยนสลิงของลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ชุด >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด 60.9x121.9x75 ซม. จำนวน 2 ตัว ใช้ในราชการกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สค. จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.2x3.5 ม. สำหรับกิจกรรม "การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 4 ประตู ทะเบียน กข-5810 สค และรถบรรทุก ทะเบียน กค - 4009 สค >> รายละเอียด /td>
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง งานซ่อมแซมฝาตะแกรงระบายน้ำบริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 5 กิจกรรม สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 2 รายการ ใช้ในราชการกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ขนาด 2.1x2.2 ม. สำหรับ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้ในกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างทำความสะอาดพรมห้องประชุมสาครบุรีและท่าจีน อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 รายการ สำหรับใช้ในกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถเครนและรถบรรทุกเทรลเลอร์ของเอกชนในการยกพร้อมย้ายทุ่น และรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น 40 ที่นั่งสำหรับรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "การเรียนรู้ ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตกแต่งรถแห่สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อชาวจีน จำนวน ๑ คัน เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานตีเส้นจราจรรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลาง งานตีเส้นจราจรรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บจ-2400 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครงเคร่าไม้ ขนาด 2.15x0.96 ม. พร้อมติดตั้งหลัง อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,3,4,5,9 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางของรถบรรทุก แบบกระบะเทท้าย ฮีโน่ ทะเบียน 82-0708 สค และทะเบียน 82-0709สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ (ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กก-5511สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่ 3K-N120 ขนาด 12V 120Ah ของรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัสสุ ทะเบียน ตค-31 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (43.21.15.00) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล้กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงดูแลรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของ อบจ.สค. ปี 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงร่วมขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่ารถพร้อมเครื่องเสียง เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย สำหรับใช้ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับเวที เทียนชัย แท่นวางพานพุ่ม จัดพานดอกไม้สด ประดับโต๊ะหมู่หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์ เก้าอี้และผ้าคลุมเก้าอี้ พร้อมติดตั้ง ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับตกแต่งเวทีด้วยแสงไฟฟ้า ประดับไฟฟ้าราวไฟหยดน้ำ และติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 3 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลฉากหลังเวที และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีม่วงและขาวรอบเต็นท์ 16 หลัง สำหรับใช้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SK Park ประจำเดือนมิถุนายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.45 x 4.8 ม. สำหรับใช้ในกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคาร อบจ.สค. ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ขนาด 0.8 x 1.2 ม. จำนวน 15 ผืน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายและตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขนาด 3.6x7.2 ม. จำนวน 17 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2565 ขนาด 2.1 x 2.2 ม. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้า สำหรับกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์ ขนาด 5x8ม. พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณสะพาน ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม สำหรับใช้ในกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายกพร้อมขนย้ายทุ่น และรถขุดตีนตะขาบพร้อมทุ่น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,3,4,5,9 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสมุด อุปกรณ์ และตรวจหาเชื้อโควิด 19 Antigen Test Kit (ATK) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของกองสาธารณสุข จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ HP 290-PO130d เลขรหัสพัสดุ 575-61-0003 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-1391 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ SVOA Profressional S019 เลขรหัสพัสดุ 416 57 0914 >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนเมษายน 2565 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำรดน้ำสนามหญ้าภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยครูชาวต่างประเทศ รร.บ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,3,4,5,9 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มกระจก สีดำ ขนาด 65x80 ซม. และขนาด 78x108 ซม. จำนวน 8 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์(ไม่เกิน 7 คน) ทะเบียน กข-4363 สค และทะเบียน กก-5511 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดใบมีดรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ และรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ จำนวน 48 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ สำหรับใช้ในกิจการของ อบจ.สค. และ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร จำนวน 60 ลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 40-0618 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องออกกำลังกาย ภายในอาคารออกกำลังกายของ อบจ.สมุทรสาคร 14 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ยกเลิกประกาศโดยวิถีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามประกาศ อบจ.สมุทรสาคร จ้างออกแบบอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด << /td>
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กค-4046 สค จำนวน 4 เส้น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 82-0450 สค และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค - 31 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหลวง หมู่ที่ 10 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ตลอดเดือน พฤษภาคม 2565) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.3 x 3 ม. จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในกิจกรรมใช้ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองชลประทานดี 4 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 1,3-5,9 ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล้กถนนสายบ้านซากงซี (สค.ถ. 27-010) ม.10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายโดยรอบรั้วสำนักงาน ด้านหน้าอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมฝาท่อระบายน้ำถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวน 1 ป้าย ใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงชาติ, ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร., เสาสำหรับประดับธง และลวดชุบสังกะสี เพื่อใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล >> รายละเอียด
ประกาศเชิญชวนทั่วไป >> งานจ้างออกแบบอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) สำหรับ ขรก. อบจ. สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์แบบแปลน จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำนวน 4 กิจกรรม สำหรับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ SK Park >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบ ชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค - 64 สค และรถบดล้อเหล็ก แคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ถข - 16 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานจ้างซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ ถนนสายพระราม 2 - เอกชัย (อู่ปรีชา) หมู่ที่ 4 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค-4046 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อโครงการพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดทำเขตประวัติศาสตร์ปล่องเหลี่ยม โรงเรียนบ้านปล่องปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด 24 ยูนิต) สำหรับข้าราชการ อบจ.สค. >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมปากบ่อพักและรางวีถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7-10 ต.คลองมะเดื่อ เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อตู้เย็น 1 ตู้ ใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถแทรคเตอร์ตีนเป็ด โคมัตสุ รหัสพัสดุ 019 47 0005 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซากงซี (สค.ถ.27-010) บริเวณปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโคมไฟถนน LED จำนวน 13 โคม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมายกพร้อมขนย้ายทุ่น และเรือลากจูงและดันวัชพืช จำนวน 2 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 50 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำวารสาร สาครบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพัดลมตั้งพื้น ยี่ห้อ Hatari IP18M1 ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรศัพท์บ้านแบบมีสาย จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ห้องน้ำของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมีนาคม 2565 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านซากงซี (สค.ถ.27-010) บริเวณปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่อง CPU คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำป้ายไวนิลวันสงกรานต์ จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DMA จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดสติ๊กเกอร์ฟิล์มติดกระจกสีดำ ขนาด 65 x 80 ซม. และขนาด 78 x 108 ซม. จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม สำหรับใช้ในกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง เขื่อนดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านซากงสี (สค.ถ.27-010) บริเวณปากทางแยกศาลเจ้าอาม้า หมู่ที่ 10 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถเข็น จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดปลวก ภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างผูกผ้าสีม่วงขาว รอบเต้นท์และโดยรอบบริเวณงาน จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างต่อสัญญาณเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) รถบรรทุก 12 ล้อ (ติดตั้งเครน) ทะเบียน 82-0450 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 4 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลชื่อกิจกรรม ขนาด 1.2x2.4ม. เพื่อใช้ในกิจกรรม "ส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม" ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ในกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 24 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกุญแจล็อคประตูกระจกทางเข้า-ออก หน้าอาคารสำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SK Park ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 2.1x2.2ม. จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการ SK Park ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต็นท์หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 4x8 ม. พร้อมติดตั้ง 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมประตูกระจกหน้าสำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำที่ปล่อยพันธุ์ปลา ขนาด 1.2x2.4x0.07 ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ สแตนเลส จำนวน 50 ชุด ของ รร.วัดหลักสี่ราฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ เวที(อาสนะสงฆ์) และพัดลมไอน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในงานวันท้องถิ่นไทย 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมปากบ่อพักและรางวีถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7-10 ต.คลองมะเดื่อเชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออุปกรณ์ สำหรับใช้ในกิจกรรมอบรม "ส่งเสริมอาชีพผู้ต้องขัง คืนคนดีสู่สังคม" ประจำปี พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.45x4.8 ม. จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถแวนตรวจการณ์ โตโยต้า ทะเบียน กข-2634 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน 81-4564 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างบำรุงรักษาหญ้าสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในราชการ อบจ.สมุทรสาคร จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ DELL Optiplex 3010 สำหรับใช้ในราชการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน (มอเตอร์เกรดเดอร์) ทะเบียน ตค-47 สค >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมปากบ่อพักและรางวีถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7-10 ต.คลองมะเดื่อเชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายโดยรอบเต็นท์ เวที (อาสนะสงฆ์) และบริเวณงาน จำนวน 1 งาน สำหรับใช้ในโครงการงานวันท้องถิ่นไทย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย วปอ.11 เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ (ดีเซล) ทะเบียน กข-4699 สค รถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4009 สค และรถแวนตรวจการณ์ ทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) หมู่ที่ 5 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหญ้าเทียมสีเขียวเข้ม ขนาด 2 x 25 ม. จำนวน 11 ม้วน สำหรับใช้ในโครงการงานท้องถิ่นไทย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 ชุด สำหรับใช้ในโครงการงานท้องถิ่นไทย >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมถนนลาดยางสายเลียบคลองชลประทานดี 3 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6 ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถสุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 20 ตัว สำหรับใช้ในราชการสำนักเลขานุการฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมสะพานไม้ทางเดินเท้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที่ 4 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สแตนเลส จำนวน 50 ชุด ของโรงเรียนหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมปากบ่อพักและรางวีถนนซอยเทพกาญจนา หมู่ที่ 7,8,9,10 ต.คลองมะเดื่อ เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของหน่วยตรวจสอบภายใน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 ชุด สำหรับใช้ตามกิจกรรม "พัฒนาคูคลองนิคมสหกรณ์ พื้นที่หมู่ 8 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างการูรณาการอย่างมีส่วนร่วม" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกั้นห้องกระจกภายในสนามสนุกอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร และห้องผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้ประดับตกแต่งบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สำหรับใช้ในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะ 3) ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน 24 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างป้ายทำไวนิลขนาด 1.2 x 3.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้ง CCTV ภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเช้า) มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 81-3786 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก 12 ล้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 82-0450 สค >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือนมกราคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 5 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย วปอ.11 เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติงานนายกฯ อบจ.สค. จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ื้อชุดตรวจ COVID-19 (ATK) จำนวน 600 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-5731 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองราษฎร์เจริญสุข หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โทรทัศน์ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องบันทึกเสียง จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย วปอ.11 เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน ซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ทะเบียน 40-0618 สค รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงประตูกั้นน้ำคลองบางตะคอย หมูที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ สำหรับใช้ในราชการสำนักปลัดฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเก้าอี้ทำงาน 4 ตัว สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน ซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง เขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กถนนซอย วปอ.11 เลียบเสาไฟฟ้าแรงสูง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อแผ่นส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ ชนิดกาว Smart label (RFID) จำนวน 2,000 ชิ้น สำหรับใช้ในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขาฯ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ smart TV จำนวน 15 เครื่อง สำหรับใช้ในราชการโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ จำนวน 1 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถโดยสาร Foton ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-1640 สค และรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-4564 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการฯ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างกำจัดปลวกบริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ของโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย และป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะปรเภทใส้กรองระบบต่างๆ จำนวน 25 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 5 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อทรัพยากรสื่อสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) จำนวน 408 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างโครงการบำรุงรักษา ดูแล และต่ออายุฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารเรียน 4 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง และล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารสำหรับใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพัดลม พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรับปรุงประตูกั้นน้ำคลองบางตะคอย หมูที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ทะเบียน ตค-64 สค จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด D5B รหัสพัสดุ 019 47 0004 จำนวน 5 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อม ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อรถขุดตีนตะขาบ พร้อมทุ่น จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูปหลุยส์ จำนวน 4 กรอบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างกำจัดของเสียอันตรายชุมชน ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตภายในกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลและป้ายฟิวเจอบอร์ดสำหรับใช้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม : สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด - 19 จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ หลังคาโค้งสีขาว ขนาด 5x8 เมตร พร้อมติดตั้ง ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม : สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด - 19 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พันธุ์ไม้และวัสดุทางการเกษตร สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม : สวนสมุนไพร ต้านภัยโควิด - 19 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำเวทีสำหรับนำเต้นแอโรบิคและติดตาข่ายกันลูกบาสเกตบอล เข้าลานแอโรบิค ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน กค 4046 สค และรถยนต์จรวจการณ์ขนาด 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ CANON รุ่น FAX L-170 จำนวน 1 เครื่อง>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ FUJITSU จำนวน 1 เครื่อง>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถบรรทุก ทะเบียน กข 4234 สค และรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4699 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างปรับปรุงทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 584 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบชนิดแขนยาว โกเบลโก้ ทะเบียน ตค-199 สค >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณลานแอโรบิค และบริเวณหน้าอาคารออกกำลังกายภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2564 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดจ้างโครงการบำรุงรักษา ดูแล และต่ออายุฮาร์ดแวร์ ประจำปีงบ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำและมอเตอร์ ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเรียน คสล.4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 107 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข 4234 สค และรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมลำโพง และไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงตู้คอนโทรลไฟฟ้าโคมไฟสนามบาสเกตบอล และไฟส่องสว่างลู่วิ่งภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำชุดตัวอักษรชื่อหน่วยงานพร้อมโลโก้และป้ายบอกชั้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 42 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสารหล่อลื่น 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-65 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบเหน็บเสื้อ พร้อมตัวรับสัญญาณ จำนวน 1 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างอุดกลบปิดบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข 1424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงประตูกั้นน้ำคลองบางตะคอย หมูที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข 838 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะการซื้อรถบรรทุก จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางปรับปรุงตู้คอนโทรลไฟฟ้าโคมไฟสนามบาสเกตบอล และไฟส่องสว่างลู่วิ่งภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมติดตั้่ง จำนวน 8 ป้าย >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างอุดกลบปิดบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 6 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานแอโรบิค และบริเวณหน้าอาคารออกกำลังกายภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหมึกพิมพ์ชนิดฟิล์มสำหรับเครื่องพิมพ์บัตรสมาชิกอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์โรงงานสำหรับใช้ในราชการกองช่าง จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบเสียงตามสาย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อม ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การซื้อรถขุดตีนตะขาบ พร้อมทุ่น จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน กข 4235 สค และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค 31 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายฉากหลังเวที และพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับไฟส่องสว่างหน้าตึกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเต้นท์ เก้าอี้ และผ้าคลุมเก้าอี้ พร้อมติดตั้ง ณ ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อหญ้าเทียมสีเขียว ขนาด 2x25 เมตร จำนวน 8 ม้วน สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลืองและสีขาวโดยรอบเต้นท์ 12 หลัง จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข 4363 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมระบบบ่อน้ำบาดาล โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 50 เล่ม >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บจ 2401 สค รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อแบตเตอรี่และเสาอากาศวิทยุสื่อสาร จำนวน 3 รายการ รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมห้องน้ำของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดดอกไม้และผูกผ้าระบายตกแต่งเวที จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองบางยางเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้ารอบฉากหลังและราวกันตกน้ำ จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย สำหรับใช้จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองอ้อมโรงหีบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องรับวิทยุ จำนวน 6 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องเสียง พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 งาน สำหรับใช้จัดกิจกรรม "ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565" >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายสำหรับติดกับรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 4 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าเต้นท์หลังคาโค้งสีขาว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล สำหรับใช้ในราชการกองสาธารณสุข จำนวน 2 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมระบบระบายน้ำภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุก 4 ประตู ทะเบียน กข-5810 สต จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-1424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ มาสด้า ทะเบียน กข-3087 สค และรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข-16 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ ยี่ห้อ CANON รุ่น iRADV4551 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Pantum รุ่น p3500 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ชาร์ป รุ่น AR-6131N >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องกระจายสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในห้องบรรเทาสาธารณภัย ในศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 800 kVA ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองอ้อมโรงหีบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตของงาน โครงการต่ออายุฮาร์ดแวร์และลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายวัดบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่รถสุขาเคลื่อนที่ ทำเบียน 81-8168 สค จำนวน 2 ลูก และรถขุดล้อยางดูซาน ทะเบียน ตค-67 สค จำนวน 2 ลูก >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาขนย้ายทุนและเรือลากจูงและดันวัชพืช จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองบางยางเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์และเครื่องสูบน้ำ จำนวน 10 ลูก >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4698 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระสอบใส่ทราย จำนวน 100,000 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถกระบะบรรทุกชนิด 6 ล้อ อีซูซุ ทะเบียน 81-1392 สค และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อสีทากันสนิมพร้อมอุปกรณ์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สัญญาณไฟกระพริบเตือนและแบตเตอรี่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ (สนามข่าว) ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (หลักเมืองนิวส์) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (เสียงสาคร) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp รุ่น MX-M315NV จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (ชี้ชัดเจาะลึก) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบ 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (มิติมหาชัย) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ตามมิติที่ี 2 ด้านคุณภาพ การให้บริการ จำนวน 4 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าตู้สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 10 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ยี่ห้อ มิตซูบิชิ จำนวน 2 ชุด >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองต้นพลับ แยกถนนสายประตูน้ำ-คลองตัน เชื่อมถนนทางเข้าวัดใหม่คลองตัน หมูที่ 4 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระสอบทราย จำนวน 100,000 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 360 ถัง เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ sharp รุ่น MX-M315NV จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าตู้สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 13 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าตู้ออฟฟิศ จำนวน 5 ตู้ ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรุกขโทษ แยกถนนสายเลียบคลองรุกขโทษเชื่อมถนนสายบ้านนายวิชาญ หมูที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างจัดสถานที่ จำนวน 5 รายการ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ 13 ตุลาคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนอุตสาหกรรมสยาม เรื่มจากถนนพุทธสาครถึงสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กันยายน 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 216 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างสื่อออนไลน์ (รีไรต์ กาคาบข่าว) ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งเคเบิ้ลทีวี จำนวน 4 จุด ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนซอยเพชรเกษม 91 เลียบคลองสหราษฎร์ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองตาปลั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน จ้างปรับปรุงหญ้าและบำรุงรักษาสนามฟุดบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย สค.ถ. 1 - 0007 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองบ้านนายสำเภา ดวงจินดา หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานทำความสะอาดอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงสะพานลอยถนนเอกชัย ช่วงหน้าโรงพยาบาลสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองบ้านนายเสงี่ยม ชิวปรีชา หมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนลูกรังบ้านปลายนาเลียบคลองบุญเล้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่ออายุซอฟแวร์ชุดโปรแกรมระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับใช้ในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>>ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน๊ตความเร็วสูง (Leased Line Internet) ของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ทั้ง 2 แห่ง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองหนองรี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าวัดรางตันนิลประดิษฐ์ หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเทิดพระเกียรติ 4 หนองสองห้อง - หลักห้า ซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 100 เล่ม >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โกเบลโก้ ทะเบียน ตค-200 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงสะพานลอยถนนเอกชัย ช่วงหน้าโรงพยาบาลสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อและติดตั้งระบบประชุมทางไกล (Video Conference) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อยางรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมคอสะพานบริเวณถนนเลียบคลองชลประทานดี 3 หมู่ที่ 7 ตำบลโรงเข้ เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-5008 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย่บางน้ำวน หมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-3080 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรุกขโทษ แยกถนนสายเลียบคลองรุกขโทษเชื่อมถนนสายบ้านนายวิชาญ หมูที่ 3,5 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองต้นพลับ แยกถนนสายประตูน้ำ-คลองตัน เชื่อมถนนทางเข้าวัดใหม่คลองตัน หมูที่ 4 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนอุตสาหกรรมสยาม เริ่มจากถนนพุทธสาคร หมูที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อยางนอก ขนาด 11R 22.5 ของรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค จำนวน 2 เส้น >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบดล้อเหล็ก ทะเบียน ถข-16 สค จำนวน 1 งาน>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ต-0115 สค จำนวน 1 งาน>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค-47 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมฝาบ่อพัก บริเวณถนนำระราม 2 เข้าซอยเทศบาล 8 เชื่อมต่อสี่แยกระฆังทอง เลี้ยวซ้ายไปจนถึงบริเวณคลองจาก จำนวน 20 บ่อ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร ขนาด 16 ที่นั่ง ทะเบียน นข-1424 สค และรถยนต์อเนกประสงค์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง ทะเบียน กข-4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-4564 สค และรถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 81-1392 สค และรถตรวจการณ์ ขนาด 4-5 ที่นั่ง ทะเบียน กข-3087 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมสัญญาณไฟจราจรแบบนับเวลาถอยหลัง ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถขุดล้อยาง ดูซาน และรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โกเบลโก้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมคอสะพานบริเวณถนนสายมิตรรางมอญ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายห้องหน่วยตรวจสอบภายใน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสาย สค.ถ.1-0005 (บ้านปลายนา-บ้านรางสายบัว) ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางสะแก (ตอนที่ 3) เริ่มจากบริเวณสามแยกทางเข้าศาลเจ้าพ่อใหญ่ถึงคลองบางหล้า หมู่ที่ 1 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 2) หมูที่ 4,5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมฝาบ่อพัก บริเวณถนนพระราม 2 เข้าซอยเทศบาล 8 เชื่อมต่อสี่แยกระฆังทอง เลี้ยวซ้ายไปจนถึงบริเวณคลองจาก จำนวน 20 บ่อ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องสำหรับงานบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 9 อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 81 - 0513 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมคอสะพานบริเวณถนนสายวัดยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หมูที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อรถลากจูง ชนิด ขับเคลื่อนสองเพลา เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 350 แรงม้า จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำง จำนวน 2 ลูก >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564 จำนวน 6 ป้าย >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำเลียบถนนอุตสาหกรรมสยามเริ่มจากถนนพุทธสาคร ถึงคลองสะพานดำ หมู่ที่ 11 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรถนนสาย สค.ถ. 1 - 0007 ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระสอบทราย จำนวน 80,000 ใบ >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล จำนวน 9 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมูที่ 4,5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง หมูที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค และรถยนต์แวนตรวจการณ์ ทะเบียน กข-2634 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนซอยเพชรเกษม 91 เลียบคลองสหราษฎร์ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้าง ซ่อมแซมคอสะพานบริเวณถนนสายมิตรรางมอญ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสองห้อง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองบ้านนายสำเภา ดวงจินดา หมู่ที่ 1 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนลูกรังบ้านปลายนาเลียบคลองบุญเล้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองบ้านนายเสงี่ยม ชิวปรีชา หมู่ที่ 4 ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเลียบคลองตาปลั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Acer จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน ซ่อมสัญญาณไฟจราจรแบบนับเวลาถอยหลัง ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ โคมัตสุ ทะเบียน ตค-31 สค และรถยนต์แวนตรวจการณ์ ทะเบียน กข-2634 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ไม่เกิน 7 คน ทะเบียน กก-5511 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox CP305D จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมคอสะพานบริเวณถนนสายวัดยกกระบัตร - คลองซื้อ หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมู่ที่ 1-2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน จ้างปรับปรุงหญ้าและบำรุงรักษาสนามฟุดบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าวัดรางตันนิลประดิษฐ์ หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมโครงป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนสายเทิดพระเกียรติ 4 หนองสองห้อง - หลักห้า ซอย 10 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างติดตั้งระบบออกซิเจนเหลว (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ี 10) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อโทรทัศน์ ของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 7 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำป้ายโครงการฯ และป้ายเผยแพร่ผลงาน จำนวน 2 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ทะเบียน นข-838 สค และรถบบรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4009 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสารหล่อลื่น 7 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองหนองรี หมู่ที่ 2 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงทางเข้าออกรถบรรทุกถังออกซิเจนเหลว (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ี 10) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำกลั่นใส 50 โหล >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลดินี่ ทะเบียน ตค-65 สค และรถตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค >> รายละเอียด

ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาย้ายทุ่น เรือลากจูงและดันวัชพืช จำนวน 2 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน จ้างติดตั้งระบบออกซิเจนเหลวสำหรับผู้ป่วย ภายในศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 10 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว - ดำ ยี่ห้อ Canon สำหรับใช้ในราชการกองการศึกษาฯ>> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสาย สค.ถ.1 - 0007 (ประชาร่วมรัฐพัฒนา) ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติกตั้งป้ายโครงการ (สายทาง) ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่นและหลักกิโลเมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเทพื้น คสล. หนา 10 ซม. ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งตาข่ายกันนก ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 14 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง (บน) และสีขาว (ล่าง) บริเวณป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และป้ายชื่อสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในการจัดสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงอักษรนามาภิไธย จำนวน 20 ผืน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย่บางน้ำวน หมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมรถกระบะบรรทุก ชนิด 6 ล้อ และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานเช่าพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าศูนย์ห้วงใยคนสาคร แห่งที่ 14 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องปรัยอากาศ ภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP สำหรับกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์อเนกประสงค์ จำนวน 1 ลูก >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำผนังภายในอาคารและรั้วรอบนอก จำนวน 1 งาน ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 14 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 ลูก >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีฟ้า (บน) และสีขาว (ล่าง) บริเวณป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายห้องสำนักงานสำนักกปลัดฯและห้องสำนักงานกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 13 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจัดทำระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 50 ลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ ขนาด 4-5 ที่นั่ง ทะเบียน กข-3087 สค และรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 6-7 ที่นั่ง ทะเบียน กข - 2634 สค >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 168 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ทะเบียน 81-1257 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานปรับปรุงถนนทางเข้าออกรถบรรทุกถังออกซิเจนเหลว (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 10) เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร หนา 0.04 เมตร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 36 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางสะแก (ตอนที่ 3) เริ่มจากบริเวณสามแยกทางเข้าศาลเจ้าพ่อใหญ่ถึงคลองบางหล้า หมู่ที่ 1 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าวัดรางตันนิลประดิษฐ์ หมู่ที่ 2-3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเก็บซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสาย สค.ถ.1-0005 (บ้านปลายนา-บ้านรางสายบัว) ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 2) หมูที่ 4,5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมูที่ 4,5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเขตเมือง หมูที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมูที่ 1,2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงดรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 2 หลัง >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน จ้างปรับปรุงหญ้าและบำรุงรักษาสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแผงเหล็กจราจรและกรวยจราจร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laser jet 1320 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าตู้ออฟฟิศ จำนวน 4 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าตู้สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 13 ตู้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางแอสฟัลท์ติกสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง >> รายละเอียด
ประกาศ >> เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกดีเซล ทะเบียน กข - 5008 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลและโครงไม้ ขนาด 1.2 x 2.4 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 150 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมโครงป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมูที่ 1-2 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงทาสีสนามบาสเกตบอล พร้อมตีเส้นสนาม ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 โรงเรียน >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมปรับระดับถนนบริเวณคอสะพานข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง จัดทำป้ายโครงการและป้ายเผยแพร่ผลงาน จำนวน 2 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบางน้ำวน หมู่ที่ 4 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้างจ้างทำฉากกั้น อะคริลิค หนา 3 มิลลิเมตร พร้อมขาตั้ง เพื่อป้องกันละอองฝอยที่อาจเกิดขึ้นขณะพูดคุย จำนวน 40 อัน >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ฝ้าเพดาน หน้าต่าง และเครื่องปรับอากาศของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 2 หลัง >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 8 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การซื้อรถลากจูง ชนิดขับเคลื่อนสองเพลาเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 350 แรงม้า จำนวน 1 คัน >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 81 - 0514 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 2 ) หมู่ที่ 4,5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษา ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 ระบบ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมูที่ 1-2 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมูที่ 4-5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานจ้างซ่อมปรับระดับถนนบริเวณคอสะพานข้ามคลองพิพัฒน์ผล หมู่ที่ 6 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงทาสีสนามบาสเกตบอล พร้อมตีเส้นสนาม ภายในสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผูกผ้าระบายสีม่วง (บน) และสีขาว (ล่าง) บริเวณป้ายชื่อองคืการบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยรอบสำนักงานฯ ด้านหน้าตึกอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) และป้ายชื่อสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างประดับโคมไฟบริเวณรั้ว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 2 ) หมู่ที่ 4,5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายทางเข้าวัดรางตันนิลประดิษฐ์ หมูที่ 2,3 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองเขตเมือง หมูที่ 2,6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมูที่ 1-2 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Acer จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถบรรทุก 4 ประตู ทะเบียน กข-5810 สต จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถแทรกเตอร์ตีนเป็ด จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องผสมแป้ง ยี่ห้อ SUNSHINE รุ่น FM-05 จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อธงชาติ ขนาด 0.81x1.20 เมตร จำนวน 30 ผืน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมูที่ 4-5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมูที่ 4-5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสองพี่น้องสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ จำนวน 16 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมูที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข - 4235 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมูที่ 4-5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักปลัดฯ และรองปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายธรรมคุณากร หมูที่ 1-2 ตำบลบางหญ้าแพรก เชื่อมเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบางสะแก (ตอนที่ 3) เริ่มจากบริเวณสามแยกทางเข้าศาลเจ้าพ่อใหญ่ถึงคลองบางหญ้า หมู่ที่ 1 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในและภายนอกอาคารอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวีดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 8 อาคาร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายเลียบคลองพาดหมอน (ระยะที่ 2 ) หมู่ที่ 4,5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถตัดหญ้าไหล่ทางแลดินี่ ทะเบียน ตค-187 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ฮีโน่ ทะเบียน บจ - 2400 สค และรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ทะเบียน กข - 4234 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างเขี่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงบริเวณสนามสนุกภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จำนวน 13 ตัว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานซ่อมแซมห้องน้ำ ฝ้าเพดาน หน้าต่างและเครื่องปรับอากาศ ของอุทยานการดรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน เมษายน 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ทะเบียน 81 - 8168 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ ทะเบียน กข - 4361 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำตรายาง จำนวน 8 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำตรายาง จำนวน 18 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลพ่อเขาตก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลาง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปลัดฯ - รองปลัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 210 ถัง เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำเดือน เมษายน 2564 - เดือนกันยายน 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานปรับปรุงบริเวณสนามสนุกภายในอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสองพี่น้องสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >>ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกอนามัยกลางคลอง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายชื่อ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 ป้าย >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสายสัญญาณโทรศัพท์ภายใน และเต้าเสียบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ถนนรหัสสายทาง สค.ถ.1 - 0008 (วัดป่ามหาไชย - วัดปากบ่อ) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ยกเลิกประกาศ >> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเสริมผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมู่ที่ 4-5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบชนิดแขนยาวพิเศษ ฮิตาชิ ทะเบียน ตค-64 สค และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 6 ล้อ ทะเบียน บจ - 643 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> กำหนดขอบเขตงาน จ้างซ่อมรถยนต์สุขาเคลี่อนที่ ทะเบียน 81-8168 สค >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 16 ที่นั่ง ทะเบียน นข-1424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสองพี่น้องสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเจ็ก หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรทอง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิดสองตา รุ่น MB1152 จำนวน 5 กล้อง >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตสายศาลพ่อเขาตก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองบางน้ำจืด หมู่ที่ 1,4 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมู่ที่ 4,5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์ ชนิด เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung ML-1660 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ถนนรหัสสายทาง สค.ถ. 1 - 0008 (วัดป่ามหาไชย - วัดปากบ่อ) ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายศาลพ่อเขาตก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมู่ที่ 4,5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ร่างประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกอนามัยกลางคลอง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรทอง 2 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อตู้ครัวอลูมิเนียม จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2564 >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ Epson จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กของถนนเลียบคลองนิคม 2 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >>รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมรถแวนตรวจการณ์ ขนาด 7 ที่นั่ง ทะเบียน กก-2424 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างขยายทางเข้า - ออก สำหรับเครื่องจักรกลของศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจรถนนรหัสสายทาง สค.ถ. 1-0015 ถนนคลองครุ-ศรีเมือง8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายศาลพ่อเขาตก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน กข-4699 สค จำนวน 1 งาน >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทำรั้วศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครชั่วคราว >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อยางรถฟาร์มแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง แลนดินี่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมเสริมผิวจราจรถนนสายเลียบคลองเมน หมู่ที่ 4-5 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกอนามัยกลางคลอง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 โครงการ >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทานดี 7 (ฝั่งตะวันตก) ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร เชื่อม ตำบลหลักสาม ตำบลอำแพง และตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ intmus รุ่น 3000s จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเจ็ก หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครน (รถกระเช้า) และเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด 10 นิ้ว>> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ ยี่ห้อ FUJI รุ่น Xerox P355D >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง >> รายละเอียด
ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยกอนามัยกลางคลอง หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงเครื่องหมายจราจร ถนนรหัสสายทาง สค.ถ. 1-0009 ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 35 บ้านรวมเจริญ ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันสงกรานต์ จำนวน 4 ป้าย >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตู้เก็บเอกสาร แบบเหล็ก ชนิดที่ 2 บานเปิด สำหรับใช้ในราชการกองการเจ้าหน้าที่ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองเจ็ก หมู่ที่ 6 ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด
ประกาศ >> ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเกาะ เชื่อมหมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวีเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว >> รายละเอียด

ประกาศ >> ราคากลางงาน ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรถนนรหัสสายทาง สค.ถ.1-0015 ถนนคลองครุ - ศรีเมือง 8 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร >> รายละเอียด

ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ >> รายละเอียด
ประกาศ >> ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดทำวารสารประชา