การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสมุทรสาคร


1.ด้านอากาศ
ประเด็นของการ
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน Link ข้อมูล
- การติดตามมลพิษทางอากาศ
และดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
กรมควมคุมมลพิษ

 

http://air4thai.pcd.go.th/

 

- การเฝ้าระวังปริมาณ
PM2.5 รายชั่วโมง
โครงการสมุทรสาครสีเขียว

 

http://emtrontech.com/Samutsakorn/dashboard

 

https://www.facebook.com/greensamutsakhon/

 2.ด้านน้ำ

ประเด็นของการ
ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานLink ข้อมูล
- ผลการตรวจวัดมลพิษทางน้ำ สำนักงาน
สิ่งแวดล้อม ภาค 5

 

http://www.reo05monitoring.com
/database/databasemain.php

 

- รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน/
รายงานค่าความเค็ม/
ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน/
สถานการณ์น้ำฝนราย 3 ชั่วโมง/
ติดตามสถานการณ์น้ำท่าในช่วงวิกฤติ/
สถานการณ์เฝ้าระวัง
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ
กรมชลประทาน

 

http://wmsc.rid.go.th

 

https://www.facebook.com/Wmsc.Irri

 

- รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน โครงการชลประทาน
สมุทรสาคร

 

http://ridceo.rid.go.th/smsakhor/sksk1.html

 

- สถานการณ์น้ำต้นทุน
(ปริมาณน้ำในเขื่อน)
ศูนย์ประมวล
วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
กรมชลประทาน

 

http://water.rid.go.th/flood/flood/res_table.htm

 กลับสู่หน้าหลัก