ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ยริหารที่ว่าง อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนสาธารณภัย น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2567 ระดับน้ำสูงประมาณ 2-2.2 เมตร อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการความร่วมมือจากประเทศสมาชิก (Participation Programme) สำหรับปี ค.ศ.2024-2025 อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) และประกาศเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 12) อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนฝุ่นละอองในพื้นที่ กทม. 7 วันข้างหน้า 18-31 ม.ค. 2567 อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 อ่านรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อ่านรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ของ กอช. อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนฝุ่นละอองในพื้นที่ กทม. 7 วันข้างหน้า 12-18 ม.ค. 2567 อ่านรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล" อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเที่ยวชมงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม วันที่ 2-21 มกราคม 2567 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ศาลากลางเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนด วัน เวลา สถานที่ (พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ และ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ) อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง) อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันที่ 17-19 ธันวาคม 2566 ค่าฝุ่น PM2.5 จะเกินค่ามาตรฐาน อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันโดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ วิธีการและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยมาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการป้องปรามการแอบอ้างเป็นศูนย์ดำรงธรรม อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยใช้แพลตฟอร์มบริหารจัดการเมือง (Taffy Fondue) ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รณรงค์ให้ประชาชนลอยกระทงควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางลอยกระทงแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รณรงค์ให้เกษตรกรงดเผาตอซังข้าวและฟางข้าว >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ขอเปลี่ยนแแปลงระยะเวลาในการโหวตผลงานคลิปวิดีโอประกอบเพลง รี รี รี และประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการประกวด >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือกำชับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สรรหา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ระหว่างวันที่ 6 - 14 พ.ย. 66 (ในวันและเวลาราชการ) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 24-26 ต.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 27-29 ต.ค. 66 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (รอง ผอ. สถานศึกษา) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การวางแผนปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญให้กับประชาชน >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนสาธารณภัยสำหรับกรุงเทพและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2566 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง สมุทรสาครพัฒนาได้ แค่ใช้ป้ายสมุทรสาคร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด >> อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ปประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด "หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา" >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนสาธารณภัย สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2566 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง 17 ข้อ ในช่วง 7 ปีสุดท้าย เพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี ค.ศ. 2030 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.สมุทรสาคร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ ผลการดำเนินงานการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรสาคร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระหว่างวันที่ 18 กันยายน - 6 ตุลาคม 2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ผลการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์หนังสือและบทความทางวิชาการ จากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 (Thailand Smart City Expo 2023) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง การสำรวจความต้องการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยางดเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการส่งเสริมวินัยการออม ประจำปี 2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนระมัดระวังการโฆษณาและรับทำเอกสารทางราชการปลอมผ่านช่องทางออนไลน์ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ปลัด อบจ.) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (ผอ.กองคลัง) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 1-5 และ 29-31 สิงหาคม 2566 คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 2 - 2.2 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการปรเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย จังหวัดสมุทรสาคร ในช่วง 17-20 กรกฎาคม 2566 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรง คลื่นสูง 2-4 เมตร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย กรุงเทพและปริมณฑล ในช่วง 16-18 กรกฎาคม 2566 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์และซักซ้อมทำความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจเพื่อนำลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายดอกรักราชกัญญา" ทั้ง 4 ลาย ไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอด >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานวิจัยแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2567 (NRCI Open House 2023) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย ในช่วงวันที่ 26-29 มิ.ย. 66 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออม สำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 และโครงการประกวดแต่งเพลง "ออมกับ กอช." >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์แผนเผชิญเหตุอุทกภัยและวาตภัยจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2566 แจ้งเบาะแสยาเสพติด 1386 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เชิญชวนร่วมใส่เสื้อขาว ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 วันต่อต้านยาเสพติดโลก >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
>> สื่อที่นี่...มีโอกาส

>> สื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2566 จะมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง พ.ศ. 2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2566 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง พ.ศ. 2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์ XBB.1.16 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน น้ำทะเลหนุนสูง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ โครงการเดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูร้อน >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ [เลือกตั้ง ส.อบจ.] แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีชื่ออยู่ ก่อนวันเลือกตั้ง 7 วัน หรือ หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน >> ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ 2566 สมัครได้ตั้งแต่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 >> ดาวน์โหลดใบสมัคร
>> ดาวน์โหลดประกาศ
ประกาศ การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2566 "สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล" >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้าเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัด อบจ.สค. >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย วันที่ 18-23 ก.พ. 66 จะมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงประมาณ 2.00 - 2.10 เมตร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ หนังสือ E-Book มหาดไทย ผ้าไทยใส่ให้สนุก >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) รุ่นที่ 13 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) รุ่นที่ 2 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ประกาศและระเบียบ การครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร >> อ่านรายละเอียด
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
ประกาศ สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครทีมเยาวชนเข้าร่วมโครงการ KPI New Gen สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การบรรจุและสั่งใช้สมาชิกกองอาสาดินแดนทดแทนอัตราที่ว่าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 7-11 และ 21-26 มกราคม 2566 จะมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงประมาณ 2.00-2.30 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกเพื่อชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัคร งานวิ่งการกุศล โรงเข้วิ่งสร้างบุญ 2023 หมดเขต 15 มกราคม 66 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 23-29 ธันวาคม 2565 คาดการณ์ว่าระดับน้ำทะเลหนุนสูงประมาณ 1.90-2.30 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (25 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 65) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ กรมสรรพากร ชี้แจงพร้อมเตือน ไม่มีให้เจ้าหน้าที่โทรติดตามการชำระภาษี >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุโขทัย รับสมัครภายในวันที่ 15 ธ.ค. 65 - 6 ม.ค. 66 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 8-14 ธันวาคม 2565 จะมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงประมาณ 1.90-2.10 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 65 จะมีอุณหภูมิลดลง 1 - 4 องศาเซลเซียส >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าชุมชน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทใหญ่ชมสินค้าท้องถิ่น" ครั้งที่ 15 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 "Thailand Smart City Expo 2022" >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 20 - 22 พฤศจิกายน 65 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประกาศติดตามหาเจ้าของเรือไร้สัญชาติ 2 ลำ Star Trader 3 และ Graduer 25 ให้นำหลักฐานแสดงต่อกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ภายใน 30 วัน >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์บทเพลง "เดินตามฝัน" ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ประโยฃน์ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติด >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 (Thailand Smart City Expo 2022) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 "รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ: Unite for Universal Hand Hygiene" >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 3-8 ตุลาคม 65 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 3-8 ตุลาคม 65 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งานสัมนาออนไลน์แพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับเมืองยุคดิจิตอล Smart Platform for City Transformation >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์งานสัมนาออนไลน์เพื่อแนะนำแพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการและสื่อสารท้องถิ่นในหัวข้อ "พัฒนา อบต. อบจ. และเทศบาลสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วย ZealNews" >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 27 กันยายน 65 - 1 ตุลาคม 65 จะมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับลมแรง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม “พัฒนาคูคลองนิคสหกรณ์ พื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างการบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม” >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 21-27 กันยายน 65 จะมีฝนฟ้าคะนอง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เปิดสั่งจองวัตถุมงคลราชสีห์กระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสการสถาปนา กระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 8-11 กันยายน 65 จะมีระดับน้ำทะเลหนุนสูง 1.9-2 เมตร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 4-7 กันยายน 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคกลางโครงการศึกษาปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทัพยากรน้ำ 20 ปี >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 3-4 กันยายน 65 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผลการเลือกประธานกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ อบจ. งบประมาณรายจ่าย 2566>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2564>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แนวคิดการรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 20-23 ส.ค. 65 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 3-4 ส.ค. 65 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และ 6-8 ส.ค. 65 ร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย" >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แนวทางดำเนินงานตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2564 อบจ.นครราชสีมา >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 30 ก.ค. - 2 ส.ค. จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย 20-24 ก.ค. 65 มีฝนตกหนักมาก>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 5 โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ช่วงจังหวัดสมุทรปราการ-สมุทรสงคราม>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอเชิญประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มหัศจรรย์ 106 ลำพูน" >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 4 หลักสูตร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม CHULA105 I'm Possible RUN วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 11 แทนตำแหน่งที่ว่าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย ฝนตกลมกระโชกแรง ระหว่าง 22-27 มิถุนายน 2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ วันงดสูบบุหรี่โลก 2565>> อ่านรายละเอียด
ประกาศ โครงการปฏิทินเก่า...เราขอ... รับบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อรวบรวมส่งมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่น (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ศาลอุธรณ์ภาค 7 ได้พิจารณายกคำร้อง กกต. คดีเลือกตั้งหมายเลขแดงที่ ลต 1/2565 วันที่ 25 พ.ค. 2565" >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "เทิดไท้ ๙๐ พรรษา พระมารดาแห่งประเทศไทย " >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ กรมส่งเสริมขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย ระมัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ 17-23 พ.ค. นี้ >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย พายุไซโคลนกำลังแรง "อัสนี" บริเวณชายฝั่งประเทศอินเดีย อาจทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 6-12 พ.ค. 65 จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ มาตรการการป้องกันการติดเชื้อสูงสุดแบบ Universal Prevention >> มาตรการ COVID Free Settings - แนวทางปฏิบัติการจัดงานช่วงสงกรานต์ - สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
ประกาศ การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกคน ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด และผู้ที่ครบกำหนดเวลาฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และ 4 รีบไปฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด >> วิดีโอวัคซีนภาคประชาชน - วีดีโอวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อคนไทย - วีดีโอประสิทธิผลใช้จริงวัคซีนโควิด 19 - อ่านรายละเอียด
ประกาศ การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 >> เว็บไซต์ - อ่านรายละเอียด
ประกาศ แจ้งเตือนสาธารณภัย พายุฤดูร้อน จากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี พ.ศ.2565 >> วิดีโอสารรัฐมนตรี และ สกู๊ปความเป็นมา
ประกาศ ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศึกษาสำรวจข้อมูลการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการชุมชนปลอดขยะ ปี 2565 และโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2565 อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนเข็ม 3 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษกิจฐานราก ปี 2565 อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนด วันเวลา สถานที่ วิธีการ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาฯ อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครสรรหาและสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครสรรหาและสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิดีทัศน์ อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "สวนแห่งความสุขและความยั่งยืน" อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 - 2569 และขอเชิญประชุมเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2565 - 2569 อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งและมาตรการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564 อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม "งาน Thailand Antibioitc Awareness Week ปี 2564" อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สรุปรายงานสถานการณ์ภัย ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่องวันที่ 9 สิงหาคม 2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน (รอบที่ 2) อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เชิญชวนผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน หรือส่งผลงานวิชาการ ผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการ August Series 2021 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum , Education Next Forum , Healthcare Technology Summit , AI & IoT Summit และ SME Smart Manufcturing อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ แบบรายงานผลการดำเนินงานของค์กรผู้ใช้น้ำ แบบคำขอแจ้งการเปลี่นแปลงรายละเอียยดผู้ใช้น้ำ และแบบคำขอยกเลิกการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิิจิตร ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรน้ำ อ่านรายละเอียด

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเล่าเรื่องหัวข้อ "ประวัติศาสตร์ท้องถิน : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ" อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่เป็นผู้พิจารณาอนุญาตทำไม้หวงห้ามในพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเลิือกตั้งฯ อ่านรายละเอียด

ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งแรก อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านรายละเอียด
ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านรายละเอียด
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) อ่านรายละเอียด
ประกาศ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การประชาสัมพันธ์สีของบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร2(บ้านแพ้ว) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด
ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 >> อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวันรับสมัครการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ขั้นตอนการยื่นชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร อ่านรายละเอียด
.