การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o1โครงสร้าง

 

โครงสร้างหน่วยงาน

 

o2ข้อมูลผู้บริหาร

 

โครงสร้างการบริหาร

 

o3อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่

 

o4 ข้อมูลการติดต่อ

 

ข้อมูลการติดต่อ

 การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o5ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Page อบจ.สมุทรสาคร

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o6 Q&A

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

Facebook Page อบจ.สมุทรสาคร

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

 

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 แก้ไขครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 แก้ไขครั้งที่ 2

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 แก้ไขครั้งที่ 3

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 แก้ไขครั้งที่ 4

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 แก้ไขครั้งที่ 5

ประเด็นยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

 

o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

 

o9 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

 

รายงานการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

คู่มือปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

คู่มือปฏิบัติงานการให้ออกจากราชการ

คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

 การให้บริการและการติดต่อประสานงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

 

คู่มือสำหรับประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

คู่มือสำหรับประชาชน งานจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 

รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

o13E-Service

 

ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o14 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566

 

o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

o16

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ อบจ.สมุทรสาคร

 

o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้าง อบจ.สมุทรสาคร

ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมือง

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

 

o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

คำสั่ง อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

ประกาศ อบจ.สมุทรสาคร เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรและไม่ควรทำ (Do & Don't)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร "การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร"

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o22แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตราการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

o23

ชช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o25การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

 

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร"

 

o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

รายงานการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

แผนการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

รายงานผลการปฏิบัติการแผนการดำเนินงานป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของ อบจ.สมุทรสาคร (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.สมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

o35 รายงานเพื่อการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

 กลับสู่หน้าหลัก