รู้จัก อบจ.สมุทรสาคร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่ สภา อบจ.สค
ภารกิจการถ่ายโอน
ประกาศกำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการ
ภาษีและชำระภาษีฯ
ประกาศ สภา อบจ.สค.
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การชำระภาษีน้ำมันและยาสูบ
ค่าธรรมเนียมบำรุงโรงแรม
แบบฟอร์มการชำระภาษีน้ำมัน
แบบฟอร์มการชำระภาษียาสูบ
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ตัวอย่างการชำระภาษีน้ำมัน
ตัวอย่างการชำระภาษียาสูบ
ตัวอย่างการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
แบบรายการภาษีน้ำมัน และแบบยื่น รายการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียม บำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับ
บริการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล
การให้บริการด้านงานสาธารณภัย
เอกสารสาระ ความรู้ ด้านสาธารณภัย

ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตและโครงการตัวอย่าง

 
ข้อบัญญัติประจำปี
---- ข้อบัญญัติประจำปี 2560
..... ข้อบัญญัติประจำปี 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
แผนพัฒนา 3 ปี (2560 - 2562)
แผนพัฒนา 4 ปี (2561 - 2564)
แผนการดำเนินงาน
..... แผนการดำเนินงานประจำปี 2560
..... แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ
รายงานติดตามฯ แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามเงินอุดหนุนฯ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
..... 2558 - 2560
..... 2558 - 2560 (เพิ่มเติม)
..... 2561 - 2563
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร