วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 11/2561
โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายนิเวศน์ บุญชู ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เป็นประธานตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมดังกล่าว
โดยมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องสำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2
   
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมีนายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน
ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
หลังจากนั้นออกเดินทางไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
และศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง ศูนย์ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดระยอง
   
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยมีดาบตำรวจ สุชาติ กลิ่นจันทร์เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
   
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 2/2561
เรื่องเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
และร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โดยมีดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภา
นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องท่าจีน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4
   
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2561 โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานในพิธี ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 11–13 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
   
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธี
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษสมุทรสาคร
   
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนางสาวมนสิชา โฉมฉาย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับมอบลูกแม็กซ์ที่ใช้แล้ว
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในกิจกรรม “เก็บเล็ก ผสมน้อย เพื่อช่วยเหลือคนพิการ”
จากนายประยูร บุญญสถิตย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โปรดักส์ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
   
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ
ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม เดือนตุลาคม 2561 และแจ้งกำหนดการโครงการ กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2561
ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
และนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ประสานขอให้ทีมงานชลอยกกระบัตร นำเครื่องสูบน้ำท่อพญานาคมาติดตั้งที่บริเวณสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำสี่วาพาสวัสดิ์
เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม เพราะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ชาวบ้านนำโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
จึงรวมกันแสดงน้ำใจนำกระเช้าของขวัญและดอกไม้มามอบให้นายชลอ เกิดปั้น เพื่อขอบคุณในน้ำใจที่มีต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม
   
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดอุโบสถ
วัดป้อมวิเชียรโชติการาม เนื่องใน "วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด" ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
   
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายสังฆทานร่วมกัน เนื่องใน "วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด"
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร รับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
"เติมสุขให้ชีวิตทำงาน" โดยพระอธิการไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายแยกถนนพระราม 2 (วัดบางพลี)
บ้านบางพลี ตำบลบางโทรัด โดยมีนายทองโปรด กลิ่นนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน
ทั้งนี้นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ณ บริเวณถนนหน้าวัดบางพลี ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.2561
และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561
โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี โดยองค์การบริหารส่วนจังหัวดสมุทรสาคร ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 "ด้านสิ่งแวดล้อม"
โดยได้รับมอบรางวัลจากพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
   
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานเรื่อง
"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
โดยมีนายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน
ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับ เกียรติจากนางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราฎร์)
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)
   
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
   
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
มอบหมายให้นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตเลขานุการนายกอบจ.สมุทรสาคร
นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภา อบจ.สมุทรสาคร และนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัด อบจ.สมุทรสาคร
ร่วมการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม จังหวัดสมุทรสาคร
ณ ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม
เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธ
ี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม)
   
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
   
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
พร้อมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร)
ครั้งที่ 10/2561 โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำสมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ซึ่งวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนคริทราบรมนาถชนนี
ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ผู้บัญชาการตำรวจภาค 7 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ภรรยาประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ภรรยาผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ประธานคณะทำงานจัดหาทุนทูลเกล้าฯถวายมาลัยข้อพระกร และเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำทีมกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานในพิธีเปิด มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
   
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
"ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร" ประจำปี 2561 โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหลังคาโค้งข้างศาลหลักเมืองสมุทรสาคร โดยการจัดงานในปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 - 17 ตุลาคม 2561
   
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม
ประจำเดือนตุลาคม 2561 นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสมุทรสาครสวดมนต์ก่อนเริ่มการประชุม พร้อมทั้งขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันทำงานเพื่อองค์กร
หลังจากนั้นได้มอบหมายนายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการประชุมต่อ
การประชุมเริ่มจากการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมทราบ
และหัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม และการดำเนินงานในช่วงเดือนกันยายน 2561
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 26 กันยายน 2561 นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชกา
ร หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมสภาฯครั้งนี้
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5
   
วันที่ 26 กันยายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้
นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 25 กันยายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีแถลงข่าวงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2561 มีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ศาลเจ้าโรงเจเซ็งเฮียงตั๊ว ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของเทศกาลไหว้เจ้าถือศีลกินเจ อีกทั้งแนะนำศาสนสถานให้เป็นที่รู้จัก
ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร โดยงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม 2561
และมีร้านจำหน่ายอาหารเจให้เลือกกว่า 50 ร้าน ที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
   
วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และเปิดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเฉลิมพระเกียรติ 6 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระเจ้า
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
   
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง "เตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ"
โดยมีนางญาณะพัชญ์ บุญช่วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครกล่าวรายงาน ณ ชั้น 4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 9/2561 โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

   
วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5
   
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการกำจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอย ระหว่างโครงการชลประทานพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวา วัชพืช และขยะมูลฝอย ของคลองชลประทานพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 14 กันยายน 2561 นายทองโปรด กลิ่นนิล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ นายอภิชาต โพธิ์ถนอม นางขนิษฐา พรเกียรติกุล และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติร่วมการประชุม ณ ห้องสำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2
   
วันที่ 14 กันยายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงและประกวดผลงานวิชาโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีนายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ มาร่วมชมผลงานเป็นจำนวนมาก ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
cr ขอบคุณภาพจาก ส.ปชส.สมุทรสาคร

   
วันที่ 14 กันยายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิธีเปิดโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ เป็นอาคาร ค.ส.ล.3 ชั้น ขนาดกว้างประมาณ 28 เมตร ยาวประมาณ 49 เมตร ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา (สวนสุขภาพแห่งใหม่) ถนนสุคนธวิท เขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 กันยายน 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในกิจกรรมสัมมนา "HAPPY WORKPLACE สร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุข" ณ ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5
   
วันที่ 10 กันยายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อาคารเรียนขนาด 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน โดยมีดาบตำรวจพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน และในโอกาสนี้นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ประสานงานประชาชนให้เกียรติบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นได้เดินชมห้องเรียน และพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครองด้วย
   
วันที่ 7 กันยายน 2561 นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมท่าจีน อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในสถานประกอบการและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้พูดคุย พบปะกับผู้เข้าร่วมโครงการก่อนเดินทางไป ณ บ้านไร่ริเวอร์แคว รีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
   
วันที่ 6 กันยายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนในระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยร่วมกันพิจารณากลั่นกรองโครงการและตรวจสอบความถูกต้องของโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4 (ห้องสาครบุรี)
   
วันที่ 3 กันยายน 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกันยายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม เดือนสิงหาคม 2561 และแจ้งกำหนดการโครงการ กิจกรรม เดือนกันยายน 2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 3 กันยายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในเขตนิคมสหกรณ์โคกขาม โดยมีนายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชนตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ และสื่อมวลชนร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมบ้านสหกรณ์ หมู่ 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 1 กันยายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” “หมู่บ้านรักษาศีล 5” และรับเกียรติคุณบัตรโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา” “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปี 2561 ณ วัดยกกระบัตร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5
   
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 8/2561 โดยมี นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีดาบตำรวจสุชาติ กลิ่นจันทร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
   
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สร้างป่า รักษ์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและประชาชนด้านการรักษาความสะอาดและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครและศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครอ้อมน้อย 3 เทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน และในโอกาสนี้นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ประสานงานประชาชนได้ให้เกียรติบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังพิธีเปิดได้เดินชมห้องเรียนและทักทายเด็กๆในชั้นเรียน
   
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พร้อมกันนี้ได้เดินชมผลงานทางวิชาการของนักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วย
   
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5
   
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย นายวิรัช ลิมปนวิสุทธิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายบุญชู ปานสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวรายงาน มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร จำนวน 130 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะมี กิจกรรมอบรม "เสริมความคิด พิชิตปัญหา สู่การพัฒนาตน" ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และหลังจากนั้นออกเดินทางไปศึกษาดูงานและปฏิบัติกิจกรรมที่สวนสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
   
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มอบรถเข็นให้กับคนพิการ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และเดินชมบูธของหน่วยงานต่างๆ ณ วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายพีร์ ฉัตรกันภัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU) และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ตามโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "นวัตกรรมโกงกางเทียม" (C-Aoss) ชะลอคลื่นการกัดเซาะชายฝั่ง มีอาจารย์ ธนวรรธน์ สัตตบงกช วิทยากรจากบริษัท อาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จำกัด บรรยายให้ความรู้ ในการนำนวัตกรรมทางเลือกใหม่ที่ช่วยเร่งการตกตะกอนเลนเห็นผลภายใน 4 เดือน ณ ห้องประชุมสมาชิกสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ห้องโถง ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณคุณแม่ดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายนิเวศน์ บุญชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เพื่อตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายนิรุช ศรีนวลจันทร์ กรรมการและเลขานุการ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายทองโปรด กลิ่นนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานชั่วคราวในการดำเนินการการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ประสานงานประชาชน นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ และมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการแต่ละอำเภอเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณริมเขื่อนสถานีรถไฟบ้านแหลม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และจิตอาสา อบจ.สมุทรสาคร ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 8?6 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)? ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประชาคมอำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาโครงการที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโครงการที่บรรจุเพิ่มเติมในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) โดยมีนายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ประสานงานประชาชน นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆจำนวนมากเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ คลองดำเนินสะดวก ท่าน้ำหน้าโรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก (กิมลี้มณีฉาย) ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาโครงการที่เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโครงการที่บรรจุเพิ่มเติมในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๔) โดยมี สมาชิกสภาฯ และหน่วยงานราชการจำนวนมากเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และห้องประชุม อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานวันรพี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน มีนางพนิดา อรรคเศรษฐัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “หนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนกันอ่าน” ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียนอีกด้วย ณ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
   
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม เริ่มการประชุมโดยการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” แจ้งรายละเอียดการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ หัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรมเดือนกรกฏาคม และแจ้งการดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 2 โดยมีนายปชาธัช แผนทัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีนักเรียนจากโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ รีสอร์ทสวนนพรัตน์ ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
   
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สปป.ลาว โดยผ่านทางนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ณ โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561
   
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนางญาณพัชญ์ บุญช่วยรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน และมีการบรรยายความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง จากมูลนิธิฟรี ดริช เนามัน ประเทศไทย พร้อมทั้งมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ณ โรงเรียนวัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรม และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
28 กรกฎาคม 2561 นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และ นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนาย ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร
   
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ Big Cleaning Day" โดยมี ประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้า Big C สาขามหาชัย และริมถนนเอกชัย
   
วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมสมุทรสาครร่วมใจปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณแปลงปลูกป่าชายเลน หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายนิรุช ศรีนวลจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดคลองครุ และได้ออกเดินทาง ศึกษาดูงาน "ห้องยาเสพติดนิทรรศน์" ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
   
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 7/2561 โดยมี นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิชาของพ่อ สานต่อปรัชญาพอเพียง ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายบุญชู ปานสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขต อำเภอบ้านแพ้ว กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กและเยาวชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายสมเกียรติ ปิ่นเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย และได้ออกเดินทาง ศึกษาดูงาน "ห้องยาเสพติดนิทรรศน์" ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)
   
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย นางญาณะพัชญ์ บุญช่วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกองการเจ้าหน้าที่ นำจิตอาสา อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม ทสม. และภาคีเครือข่าย ร่วมใจเก็บขยะทะเล ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีนายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง)
   
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมกันนี้ยังมีประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 จังหวัดสมุทรสาคร ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นก็ได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวงต่อไป
   
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และร่วมกล่าวคำปฏิญาญ, กฏของลูกเสือ และพิธีมอบรางวัล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนคณะลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดหลักสองราษฎร์บำรุง ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 7/2561 
   
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายทองโปรด กลิ่นนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ยังได้เดินชมนิทรรศการ นวัตกรรม และผลงานของโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมจัดแสดง ณ บริเวณโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561 ร่วมมอบของขวัญให้กับผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษ และตักอาหารแจกให้กับผู้ต้องขัง โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพวงมาลาถวายราชสักการะแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:30 น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้มีการจัดประชุม “คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด” ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สตรีไทย ห่วงใยสุขภาพ" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีดาบตำรวจพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง สมาชิกสภาอบจ.สมุทรสาคร เขตกระทุ่มแบนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ อาคารเอนกประสงค์ ชุมชนโคกหัวถนน ต.คอลมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
   
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีดาบตำรวจพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง สมาชิกสภาอบจ.สมุทรสาคร เขตกระทุ่มแบนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียนอีกด้วย ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (วัดหงอนไก่) ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร
   
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดคลองครุ
   
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม "จิตอาสาอบจ.สมุทรสาคร" ณ บริเวณถนนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
   
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มอบรถเข็นให้กับคนพิการ มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และเดินชมบูธของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริเวณอาคารหลังคาโค้งวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นประธานในพิธีได้แจ้งเรื่องของการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ หัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม และการดำเนินงานในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 พร้อมแจ้งกำหนดการจัดโครงการ กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 คณะทำงานส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ได้มานิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัด อบจ.สมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อบจ.สมุทรสาคร
   
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายสาวิทย์ ญาณภิรัต ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีนักเรียน นักศึกษาแบ่งเป็น 6 สี กว่า 2,000 คน ร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ของ อบจ.สมุทรสาคร) ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งการประชุมวันนี้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณพลเมืองดีเด่น 2 ราย กลุ่มเกษตรทำประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49 วาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โครงการน้ำพระทัยพระราชทานสู่ภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วิชาของพ่อ สานต่อปรัชญาพอเพียง" ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสมสัก รอดทยอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโคกขาม เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน หลังจากนั้นได้เดินทางไปอบรมดูงาน ณ โครงการลูกพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
   
นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับนางขนิษฐา พรเกียรติกุลและนายยิ่งยงค์ แพรกอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าพบนายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อหารือเรื่องการขออนุญาตทางลัดผ่านทางรถไฟกับการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเหนือพื้นที่การรถไฟของโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม - แม่กลอง ช่วงบ้านท่าจีน- บางกระเจ้า ณ ที่ทำการการรถไฟแห่งประเทศไทย หัวลำโพง กรุงเทพฯ
   
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายบุญชู ปานสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตบ้านแพ้ว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมอบรมฯ ณ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์
   
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 6/2561 โดยมี นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 24 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมือง โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และร่วมพิธีผัดหมี่มงคล ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นได้เดินทักทายและให้กำลังใจร้านอาหารและกลุ่มคนที่มีจิตศรัทธามาร่วมผัดหมี่แจกให้กับประชาชนได้รับประทานกันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวด้วย
   
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2561
   
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมปิดทองขอพรองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และร่วมในพิธีอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครภายในศาลเจ้าพ่อมาประทับเกี้ยว และเคลื่อนขบวนด้วยธง กระถางธูป และเกี้ยวองค์เจ้าพ่อหลักเมือง มาลงเรือหมายเลข 23 ขบวนเรือเริ่มแห่ทางน้ำ ประมาณ 30 ลำ ทยอยออกจากท่าต่างๆ แห่ไปตามลำน้ำท่าจีน มาขึ้นฝั่งท่าฉลอมและแห่ทางบกที่ฝั่งท่าฉลอม ประชาชนหลั่งไหลมารอสักการะ และขอพรองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจำนวนมาก
   
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2561 และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการประมง หน่วยงานองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema เซ็นทรัลพลาซา มหาชัย ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2561 และมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นายกเหล่ากาชาด ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และท่านผู้มีเกียรติร่วมมอบทุนการศึกษาด้วย ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
   
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรจง สุทธิคมน์ และ ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ จำนวน 2,063,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 11 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มอบให้โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ และโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ โรงเรียนละ 20,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เครือข่ายโรงเรียนสิ่งแวดล้อมของ อบจ.สมุทรสาคร)
   
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง จำนวน 1,876,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ ม.12 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และมอบให้โรงเรียนวัดนางสาว จำนวน 20,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมโครงการ”จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลกินกุ้งสมุทรสาคร" ตอน กินกุ้งขาวแวนนาไมช่วยชาติ โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. ณ ตลาดทะเลไทย ริมถนนพระราม 2 อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และพิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 11 , 10 , 9 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งบประมาณ 13,709,000 บาท
   
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้เดินชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และร่วมใจเดินรณรงค์และร่วมใจต้านภัยการค้ามนุษย์ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีแถลงข่าวงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 
   
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม
   
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จประปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจป้องกันยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” โดยมีนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
   
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดสมุทรสาคร" กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์พุมธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี
   
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในครั้งนี้มีวาระเรื่องเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งนายสมสัก รอดทยอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตเลือกตั้งที่ 10 อำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาฯ ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ต่อไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5
   
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้รับใบประกาศเกียรติคุณที่มอบให้กับหน่วยงาน จากกิจกรรมทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล รับมอบกล้าไม้ และร่วมปลูกกล้าไม้ยางนาบริเวณเสาธง และปลูกไม้ประดับ (ต้นเข็ม) บริเวณรอบองค์พระประจำจังหวัด ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครทีมคนทำงาน ชี้แจงความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคต่างๆ โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เช่น โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถจักรยานยนต์บนถนนพระราม ๒, โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเลียบทางรถไฟท่าจีน-บางกระเจ้า, โครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดแห่งใหม่ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมือง ให้ที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯอำเภอเมืองได้รับทราบ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร
   
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายบรรจง สุทธิคมน์ และ ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนจำนวน 20,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ และโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วัยรุ่นวัยใส ใส่ใจป้องกันยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” โดยมีนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
   
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีการมอบเงินรางวัลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ.2561) ที่ จังหวัดน่าน “น่านเกมส์” พร้อมกล่าวให้โอวาทนักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาและผู้ฝึกสอน พร้อมกันนี้ยังมีที่ปรึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมมอบเงินรางวัลกับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนด้วย ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
   
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับนายสินชัย ถนอมสิน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ และคณะ พร้อมร่วมเดินชมนิทรรศการของชมรม TO BE NUMBER ONE จากหน่วยงานต่างๆ ในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” และร่วมรับชมการแสดงของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2561 และร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
   
อบจ.สมุทรสาคร ได้รับมอบโล่ "กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" จากโครงการ "กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้" เนื่องในโอกาสที่ อบจ.สมุทรสาครได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการ ในการคัดแยกกล่องเครื่องดื่มเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
   
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปี พ.ศ.2561 เปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านยกกระบัตร พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่สนับสนุนเพิ่มเติม และเดินชมห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการประกวดโครงงานกลุ่มโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11 ซึ่งมีดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมมอบรางวัล Popular Vote ชาย-หญิง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแต่ละคน และในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้ฝากนักเรียนในโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11 ให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมต่อไป ณ ห้องประชุมสาครบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 4
   
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นักเรียนในโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2561 (รุ่นที่ 11) แต่ละกลุ่มได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและประดิษฐ์ชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว นำมาเสนอผลงานของกลุ่มตนเองให้คณะกรรมการตัดสินผลงาน และให้เพื่อนๆในโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมได้รับฟัง ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นสะพาย ประจำปี 2560 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัดสมุทรสาคร) โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
   
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนจำนวน 164,880 บาท ให้แก่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เพื่อดำเนินการโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม เริ่มการประชุมโดยการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” แจ้งรายละเอียดการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ หัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรมเดือนเมษายน และแจ้งการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11 ลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมในตลาดมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการศึกษาและสำรวจชุมชนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสอบถามและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตลาดมหาชัย หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มจะรวบรวมข้อมูลนำไปสรุปปัญหา การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการขยะของตลาดมหาชัย พร้อมนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
   
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2561 (รุ่นที่ 11) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในจังหวัดสมุทรสาครร่วมกิจกรรม สำหรับวันนี้นักเรียนเดินทางไปศึกษาการจัดการป่าชายเลน โดยการรับฟังการบรรยาย พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มเรียนรู้วิธีการเก็บตัวอย่างดินและน้ำ ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 27 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2561 และได้พูดคุยให้โอวาท อสม.ทุกท่าน เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันจับรางวัลและมอบรางวัลให้กับ อสม.ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วย ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 26 เมษายน 2561 นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 18.30 น.นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสาน เรียนรู้ วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชน กิจกรรมย้อนรอยวิถีชีวิตสมุทรสาคร สุขแบบไทยหัวใจยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และเดินชมร้านค้าต่างๆภายในบริเวณงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งงานนี้จะจัดระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2561
   
25 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 24 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนจำนวน 5,481,295.89 บาท ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาดอนไผ่ เพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 5 แห่ง
   
วันที่ 23 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11 โดยมีนายปชาธัช แผนทัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 20 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2561 ครบรอบวันสถาปนาศาลยุติธรรม 136 ปี ศาลจังหวัดสมุทรสาคร และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางพนิดา อรรคเศรษฐัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตราด ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสมุทรสาครร่วมในพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 19 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนจำนวน 198,123.34 บาท ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลโคกขามเพื่อดำเนินการโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
   
วันที่ 13 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเรา โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
   

วันที่ 11 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 เมษายน 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 เมษายน 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นประธานในพิธีได้แจ้งเรื่องของการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ หัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม และการดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม 2561 พร้อมแจ้งกำหนดการจัดโครงการ กิจกรรมเดือนเมษายน 2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดสมุทรสาคร ณ เซ็นทรัล มหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 10 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีสืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร ครั้งที่ 7 โดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ที่บริเวณอาคารหลังคาโค้ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 3,000,000 ตัว ลงในแม่น้ำท่าจีน และรับบริจาคเป็นกองทุนซื้อเรือประมงทำปะการังเทียม
   
วันที่ 9 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ในกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ (สรงน้ำพระ) จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
   
วันที่ 9 เมษายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว จังหวัดสมุทรสาคร "พลังครอบครัวไทยใจอาสา เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง" โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงาน และภายในงานได้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอีกด้วย ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
   
วันที่ 6 เมษายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบหมาย นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และได้ร่วมถวายภัตตาหาร (ปิ่นโต) และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงาน “สมุทรสาครเกษตรแฟร์ 2561” โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริษัทสยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 4 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จำนวน 2,436,000 บาท และ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จำนวน 1,440,500 บาท
   
วันที่ 2 เมษายน 2561 ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม รู้ไว้ ใส่ใจ ป้องกันภัยสังคม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีนางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 2 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเมืองน่าอยู่ "BIG CLEANING DAY" ถนนพระราม 2 และ ถนนเศรษฐกิจ 1 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัสมหาชัย
   
วันที่ 2 เมษายน 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 ณ ลานวัฒนธรรมบริเวณศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า" และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561 ทั้งนี้ยังมีพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ข้อห้ามและข้อปฏิบัติของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง" เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และเป็นการเสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติราชการให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่อง เชิญร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า วันข้าราชการพลเรือน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมอื่นๆ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธี เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ 2561 พร้อมกับติดเข็มให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานครบ 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี ซึ่งมีนายธีรพัฒน์ คัชมาชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
   
วันที่ 25 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ตำบลนาดี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง 3,908,000 บาท เพื่อนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียน ใช้จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และชุมชนตำบลนาดีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อไป
   
วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรม "นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง" โดยมีนายยิ่งยงค์ แพรกอุดม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และเดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
   
วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมความกตัญญูคู่แผ่นดินไทย จำนวน 200,000 บาท 2.โครงการการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำ ประจำปี 2561 ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายทองโปรด กลิ่นนิล สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดปัจจันตาราม
   
วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2561 และร่วมชมการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์สุขาภิบาลท่าฉลอมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย ณ เวทีหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
   
วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงาน "วันประเพณี ๑๘ มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี ๒๕๖๑" โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๑๑๓ รูป ณ บริเวณสี่แยกตลาดสุขาภิบาล และร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณด้านหน้าวัดสุทธิวาตวราราม
   
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลนครแห่งอาหารทะเล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้เดินชมนิทรรศการ และร้านจำหน่ายอาหาร ณ บริเวณริมเขื่อนหน้าวัดสุทธิวาตวราราม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองจ.สมุทรสาคร ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561 นี้
   
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายอภิชาติ โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนตำบลอ้อมน้อยร่วมกิจกรรมนวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง โดยเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
   
   
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายฐิติพงษ์ เตละวานิชย์ รองประธานสภาองค์การบริการส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ วัดยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร
   
วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายบำเพ็ญ คงสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5
   
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมแถลงข่าวในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายสุทธิพงศ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในงานแถลงข่าว ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรม "นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง" รุ่นที่ 6 โดยมีนายปชาธัช แผนทัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีประชาชนตำบลนาดีเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และเดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
   
วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 19.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารทะเล จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 17 พร้อมรับเกียรติบัตร ขอบคุณสำหรับการให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีนายเทพประสิทธิ์วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่ 49 ไร่ เชิงสะพานท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรม "นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง" รุ่นที่ 5 โดยมีนางญาณะพัชญ์ บุญช่วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีประชาชนตำบลโกรกกราก และตำบลมหาชัย เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นนี้ประมาณ 80 คน ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และเดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
   
วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม ในการประชุมมีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” เสร็จแล้วผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ได้มีการแนะนำข้าราชการใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นประธานในพิธีได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ หัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และแจ้งการดำเนินงานของเดือนมีนาคม 2561 ให้ที่ประชุมได้ทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรม "นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง" รุ่นที่ 4 โดยมีนายสนั่น เพชรกมลผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีประชาชนตำบลนาดี หมู่ที่ 4 ตำบลโคกขาม หมู่ที่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก หมู่ที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมรุ่นนี้ประมาณ 70 คน ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และเดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
   
วันที่ 5 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อรวบรวมข้อมูลปฏิรูปอาชีวศึกษา และการสร้างอาชีวศึกษาสาขาพันธุ์ใหม่ โดยเฉพาะสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร พร้อมกันนี้ได้นำเสนอความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา และการให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครด้วย
   
วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร) ตำบลบางหญ้าแพรก เพื่อร่วมต้อนรับนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 2 มีนาคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานสาครบุรี
   
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นางญาณะพัชญ์ บุญช่วย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ พุทธมณฑลสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรม "นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง" รุ่นที่ 3 โดยมีนายภาดล ศรีกระโทก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรุ่นนี้ประมาณ 80 คน ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และเดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี
   
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ที่ 5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกันนี้จิตอาสาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ครูนักเรียนโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ และบำเพ็ญประโยชน์โดยการเก็บขยะและทำความสะอาดป่าชายเลน เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศของป่าชายเลน
   
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 236,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

   
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเกษตรและของดีอำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2561 ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๙ น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กับนายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดอ้อมน้อยฯ พร้อมกับตัวแทนประชาชนชาวอ้อมน้อย ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่
   
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานประจำปี 2561 “ปิดทองหลวงพ่อเพ็ง” วัดอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร และได้ร่วมทำบุญ ปิดทอง และนมัสการขอพรหลวงพ่อเพ็ง ในงานประจำปีครั้งนี้ด้วย ซึ่งงานจะมีระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561นี้
   
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าฝ่ายราชการ เข้าร่วมในงานแถลงข่าวกิจกรรมสัญจร ความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุทยานการเรียนรู (สอร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK park
   
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรม "นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง" โดยมีนางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตอำเภอเมือง กล่าวรายงาน มีประชาชนในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลท่าจีน ตำบลบางกระเจ้า และตำบลบ้านบ่อ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าตึกสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
"ปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตชีวิตสมดุล" และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจในหลักธรรมในพุทธศาสนาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และดำรงชีวิตประจำวันให้ดียิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ธรรมสถานวิโมกสิวาลัย จังหวัดราชบุรี
   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประกวดและจัดแสดงผลงานวิชาโครงการ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยของนักเรียน นักศึกษา โครงการสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยของครู ระดับสถานศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 และเดินชมผลงานของนักเรียน นักศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
   
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม "นวัตกรรมของพ่อ สานต่อรักษ์พอเพียง" โดยมีนายสมสัก รอดทยอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตอำเภอเมือง กล่าวรายงาน
ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นได้ออกเดินทางไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
   
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีปิดและมอบรางวัลกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรมระดับจังหวัด
ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
   
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ใน "กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และบรรยายธรรม ระดับจังหวัด" โดยมีนักเรียนทั้งในสังกัดและนอกสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 320 คน ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง)
   
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมอบรม "ชีวีสดใสวัยสูงอายุ" โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
   
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่" องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งถ่ายภาพกับข้าราชการใหม่
ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 31 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม "การจัดการของเสียอันตรายชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โดยมีนายปชาธัช แผนทัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตอำเภอเมือง กล่าวรายงาน มีนางพรทิพย์ จิรศรีสกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น และคุณศุภวัฒน์ คุณวรวินิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการตลาด บมจ.เบตเตอร์เวิลด์ กรีน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 30 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง จำนวน 2,063,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 29 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน และการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ชมรม TO BE NUMBER ONE เครือข่ายที่ร่วมดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรม "วัยใส วัยเรียน รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง" โดยมีนายสมสัก รอดทยอย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
   
วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น.นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬา (การแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด) เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายเทพรัตน์ ศรีนิเวศน์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ อบจ.สัญจร พิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ซึ่งได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 9,544,000 บาท โดยมีนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 25 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมและมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายบุญชู ปานสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์ ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.39 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อปู่ทองคำ หลวงปู่ชิต หลวงปู่สาย ประจำปีพุทธศักราช 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และจัดให้มีการทำบุญทำกุศล โดยมีนายสมนึก เผือกเล็ก ประธานจัดงานประจำปี กล่าวรายงาน งานจะมีระหว่างวันที่ 23-29 มกราคม 2561 ณ วัดบางปิ้ง ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.39 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และมีข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาและประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก
   
วันที่ 18 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ของโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเงิน 5,650,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นสาธารณประโยชน์กับชุมชนต่อไป
   
วันที่ 18 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) จำนวน 24,441,588.42 บาท เพื่อดำเนินโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 11 แห่ง
   
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถี โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายพหล ขำทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน
ณ โรงเรียนสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 17 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดินอย่างใหญ่หลวง โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีแถลงข่าวโครงการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมุทรสาครพันท้ายนรสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 19 "วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์" และกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยนานาชาติ ชิงแชมป์เข็มขัดพันท้ายนรสิงห์ ครั้งที่ 3 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าว ที่ ศูนย์การค้าพอร์โต้ ชิโน่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 16 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงาน วันครูจังหวัดสมุทรสาคร เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีจำนวนมาก ณ อาคารหลังคาโค้ง โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
   
วันที่ 14 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันเด็กซน" โดยในงานมีกิจกรรมให้น้องๆร่วมสนุก และจับของรางวัลมากมาย ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park
   
วันที่ 13 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสรณ์ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2561 อบจ.สมุทรสาคร ซึ่งในปีนี้ อบจ.สมุทรสาคร ได้จัดเวทีให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถในการร้องเพลง ตอบคำถาม พร้อมกันนี้ ยังมีเกมส์ให้เด็กๆได้ ร่วมสนุกกัน อีกทั้งยังมีเครื่องเล่น บ้านสไลเดอร์ลมมาช่วยสร้างความ สุขให้กับเด็กๆ อีกด้วย ณ บริเวณ หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 13 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็ก กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเรียนดี และประพฤติดี ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม เกมส์ การละเล่นต่างๆมากมาย มีการแจกของขวัญ ของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 12 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อดำเนินโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการการเรียนรู้ภาษาที่สองกับครูชาวต่างชาติของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร จำนวน 450,000 บาท 2.โครงการส่งเสริมเพิ่มโอกาสให้นักเรียนภาษาต่างประเทศกับชาวต่างชาติ ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ จำนวน 450,000 บาท ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม อ.ก.จ. โครงสร้าง และการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลหลังจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ จำนวน 1,925,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 6 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 11 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมทำบุญลานค้าชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร และตลาดประชารัฐจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 8 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม การประชุมในครั้งนี้มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นประธานในพิธีได้แจ้งเรื่องของการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ หัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม และการดำเนินงานในช่วงเดือนธันวาคม 2560 พร้อมแจ้งกำหนดการจัดโครงการ กิจกรรมเดือนมกราคม 2561 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 5 มกราคม 2561 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว จำนวน 2,063,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ หมู่ 5 ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครมอบหมายให้ นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนเทศบาลตำบลหลักห้า จำนวน 3,436,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างหอถังส่งน้ำ จำนวน 2 โครงการ
   
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์การป้องกันอุบัติเหตุ รับมอบของ และชมนิทรรศการ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า มหาชัย
   
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและประเพณีห่อข้าวต้มมัดสามัคคีประจำปี 2561
   
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายทองโปรด กลิ่นนิล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 21 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ "ขยับกาย สบายชีวี" เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องการดูแลสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากรในสังกัด โดยมีนาย มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "หนังสือหมุนเวียน เปลี่ยนกันอ่าน" ตามโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้ เพื่อผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการตอบคำถาม และมอบรางวัลให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดนางสาว ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมอบรม "พัฒนากาย พัฒนาใจ ผู้สูงวัยมีสุข" โดยมีผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุ จ.สมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน และรับฟังการบรรยายจาก พล.อ.ต.นพ. บุญเลิศ จุลเกียรติ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร (ก.จ.จ.สมุทรสาคร) ครั้งที่ 12/2560 โดยมีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุมและมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องท่าจีน ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กับนายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ร่วมกับท่านผู้นำในเขตตำบลบางยาง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเสริมคันดินริมตลิ่งแม่น้ำท่าจีนหมู่ที่ ๑๑ ตำบลบางยาง ที่หักพังเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงมั่นคง เพื่อป้องกันน้ำหนุนเข้ามาท่วมที่ทำกินและบ้านเรือนของประชาชนริมแม่น้ำท่าจีน
   
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ เข้าร่วมงานวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2560 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง
   
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 6 ปี อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK park) ณ อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร
   
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารและของดีจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 และรับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณการให้การสนับสนุนการจัดงาน โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพื้นที่ 49 ไร่ เชิงสะพานท่าจีน ตรงข้ามตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิด อบจ.สมุทรสาคร สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งเป็นอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเงิน 11,984,000 บาท พร้อมกันนี้ได้เดินชมห้องเรียนบนอาคารเรียน และพูดคุยกับนักเรียนให้นักเรียนตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี และอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
   
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 2561
   
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดคลองมะเดื่อเชื่อมต่อถนนสายใยรัก ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เติมสายทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขต 6 อำเภอกระทุ่มแบน กล่าวรายงาน มีนายอำเภอ ตำรวจ ทหาร ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ตำบลคลองมะเดื่อ และตำบลใกล้เคียงมาร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ได้ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณจุดเปิดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   
วันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์และมอบเงินรางวัลและประกาศเกียรติบัตรให้เด็กหญิงสุพรรษา โพธิ์ถนอม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน ที่ชนะเลิศ มีใจความว่า “ทุจริตดั่งโรคร้าย จ้องทำลายชาติบ้านเมือง สมุทรสาครจะรุ่งเรือง คนทั้งเมืองขจัดคอร์รัปชั่น” ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม มีการนำเสนอ VTR “ตามนายกฯ ตามติดภารกิจ อบจ.” หลังจากนั้นได้แจ้งเรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหัวหน้าส่วนราชการกองต่างๆ ได้นำเสนอผลงาน โครงการ กิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2560 และแจ้งกำหนดการโครงการ กิจกรรม เดือนธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) พร้อมนำกล่าวปฏิญาณตนต่อต้านคอรัปชั่นปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสให้กลับคืนมาสู่สังคมไทย ณ ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวงานมหกรรมอาหารและของดีสมุทรสาคร ครั้งที่ 1 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า มหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2560 ณ พื้นที่ 49 ไร่ เชิงสะพานท่าจีนตรงข้ามตลาดทะเลไทย
   
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ Grand opening ตลาดประชารัฐจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้า และชมตลาดประชารัฐโดยมี นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหว ัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนสำนักงานเขตพ ื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 1,110,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการจ้างบุคล ากรเสริมการเรียนการสอนของส ถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเข ตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 10 จำนวน 37 อัตรา ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสม ุทรสาคร
   
นางขนิษฐา พรเกียรติกุลและนายสนั่น เพชรกมลผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับหลายๆภาคส่วน ในการช่วยทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานีรถไฟบ้านแหลม ตำบลท่าฉลอม ให้สวยงามและสะอาดตา
   
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกินอยู่ปลอดภัย ห่างไกลโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรม "สุขภาพดี ชีวิตมีสุข" โดยมีอาจารย์ทองกร วิจิตรา ผจก.ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพิเศษ รพ.มหาชัย เป็นวิทยากร ณ ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพ กาย ใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กิจกรรมสัมมนา "สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ทีมงาน สู่การพัฒนาองค์กร" โดยมีนายนิคม ประยูรวงค์ กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” โดยนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นออกเดินทางไปศึกษาดูงานนิทรรศการ และพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
   
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหว ัดสมุทรสาคร นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดสมุทรสาคร และดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้กับศูนย์ก ารศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสม ุทรสาคร จำนวน 540,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง การจ้างครูอัตราจ้างของศูนย ์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทร สาคร จำนวน 3 อัตรา ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสม ุทรสาคร
   
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในกิจกรรม "ตามรอยเท้าพ่อ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์" รุ่นที่ 4 โดยนางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตอำเภอเมือง กล่าวรายงาน มีประชาชนตำบลบางหญ้าแพรก และตำบลบางกระเจ้า ร่วมกิจกรรม ซึ่งจะมีการบรรยายความรู้เรื่อง“เกษตรทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนายธวัช อุทัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านวังนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากนั้นเดินทางต่อไปดูงานพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
   
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในกิจกรรม "ตามรอยเท้าพ่อ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์" โดยมีนายปชาธัช แผนทัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เขตอำเภอเมือง กล่าวรายงาน มีประชาชนตำบลนาดีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังการบรรยายความรู้ในหัวข้อ “เกษตรทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยนายธวัช อุทัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านวังนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และหลังจากนั้นได้เดินทางไปดูงาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
   
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม และได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละและอุทิศตน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนายปุณณรัตน์ บริสุทธิ์นฤดม ผู้อำนวยการกองกิจการสภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ร่วมต้อนรับคณะหัวหน้าส่วนราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เข้าศึกษาดูงานอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร SK Park เพื่อนำไปเป็นต้นแบบการก่อสร้าง และการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป
   
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม "พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตหารเพลพระสงฆ์ โดยมีนายประภัสสรณ์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีอัญเชิญพระโกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์และถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพิธีนำเถ้าดอกไม้จันทน์ของประชาชนจังหวัดสมุทรสาครทั้ง ๓ อำเภอไปลอย ณ ปากแม่น้ำท่าจีน อ่าวไทย โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี
 
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจั งหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาดอนไผ่ จำนวน 7,383,500 บาท เพื่อจัดทำโครงการขยายเขตระ บบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพระเดชพระคุณพระราชปริยัติคุณ เจ้าอาวาสวัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สามเณรที่ร่วมบรรพชาจำนวน 38 รูป
ณ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครร่วมพิธีซ้อมเสมือนจริงงานถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายประภัสสรณ์ มาลากาญจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดสมุทรสาคร
 

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันปิยมหาราช โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จังหวัดสมุทรสาคร

 
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมการประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2560 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.29 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีเปิดงาน”ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 2560 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมีนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้มอบของให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมจำหน่ายอาหารเจ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
 
อบจ.สมุทรสาคร ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้รวบรวมภาพในจังหวัดสมุทรสาครที่จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อบจ.สมุทรสาคร
 
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 08.39 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมพิธีอุปสมบทจำนวน 145 รูป ณ วัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
วันที่ 15 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีรับมอบต้นดาวเรือง และดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสมุทรสาคร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
 
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุม และได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละและอุทิศตน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.09 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสาคร
   
ช่วงบ่ายอบต.บางยาง อ.กระทุ่มแบนกับอบต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว เข้ามารับถุงกระสอบพลาสติกที่ศูนย์เครื่องจักรกลของอบจ.สมุทรสาคร เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่บ้านเรือนอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนที่เริ่มได้รับผลกระทบจากการผันน้ำมาทางแม่น้ำท่าจีนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง
   
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายบรรจง สุทธิคมน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร (KNOWLEDGE MANAGEMENT : KM) ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "แนวทางปฏิบัติงานด้านการพัสดุแนวใหม่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร 2 (บ้านแพ้ว) จำนวน 12,019,876.03 บาท เพื่อจัดทำโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 4 แห่ง และมอบเงินอุดหนุนจำนวน 8,071,148.03 บาท เพื่อจัดทำโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง ณ ห้องปฏิบัติงาน ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
   
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้วและตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน ซึ่งมีพื้นที่ติดแม่น้ำท่าจีน ขอรับการสนับสนุนถุงกระสอบพลาสติกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปทำถุงทรายป้องกันน้ำหนุนท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในแต่ละตำบลครับ
   
วันที่ 5 ตุลาคม 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานมหกรรมรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 9 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเดินชมบริเวณงาน ซึ่งจะมีบริการในเรื่องตรวจวัดความดัน ตรวจตา รักษาฟัน ฝังเข็ม นวดแผนโบราณ และบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร
   
วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คหบดี ประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 29 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายฐิติพงษ์ เตละวาณิชย์ รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราว เนื่องจากนายปัญญา ชวนบุญ ประธานสภาฯ คนเก่าขอลาออกจากตำแหน่ง การประชุมสภาฯในครั้งนี้มีการเลือกประธานสภาคนใหม่ และสมาชิกสภาฯ ได้เลือกนายบำเพ็ญคงสกุล เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คนใหม่ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบช่อดอกไม้ และพระพุทธรูปแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาฯคนใหม่ด้วย ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5
   
วันที่ 29 กันยายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ดาบตำรวจประสงค์ โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวอุไร ไกรวัตนุสสรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินอุดหนุนให้เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จำนวน 9,000,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ประธานบริเวณสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
   
วันที่ 28 กันยายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า)
   
วันที่ 22 กันยายน 2560 นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรม "ปั่นปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" โดยมีนายจอม หงษ์เวียงจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวรายงาน และมีวิทยากรจากกลุ่มจักรยานกระทุ่มแบน 4056 มาให้ความรู้และฝึกอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดศิริมงคล ณ โรงเรียนวัดศิริมงคล ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
   
วันที่ 18 กันยายน 2560 นายปัญญา ชวนบุญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และสื่อมวลชน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 5
   
วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 19.45 น. นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่ 1 "มหาชัยเกมส์" ประจำปี 2560 พร้อมกับชมการแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ มอบรางวัลให้กับแฟนคลับ มอบเหรียญ และถ้วยรางวัลให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ ทั้งนี้ยังมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร นักกีฬาฟุตบอล กองเชียร์ ร่วมพิธีปิดและมอบรางวัล ณ สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
   
.