การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o1โครงสร้างโครงสร้างหน่วยงาน
o2ข้อมูลผู้บริหารโครงสร้างการบริหาร
o3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่
o4แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

o5ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ
o6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o7ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebookการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o8 Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

แบบฟอร์มการติดต่อ

Facebook

o9Social NetworkFacebook


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o10แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2563

แผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม

o11รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานสรุปผลการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

รายงานสรุปผลการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2

o12รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o13คู่มือหรือมาตราฐานการ
ปฏิบัติงาน

คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

คู่มือแนวทางปฎิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต

คู่มือปฏิบัติงานการให้ออกจากราชการการให้บริการ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o14คู่มือหรือมาตราฐานการ
ให้บริการ

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการงานจัดเก็บรายได้

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับบริการด้านสาธารณภัย

การให้บริการด้านงานสาธารณภัย

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับบริการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล

ขั้นตอนและแบบคำร้องขอใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่

ขั้นตอนและแบบคำร้องขอใช้บริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส)

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

คู่มือการรับสมัครเด็กนักเรียนปีการศึกษา พ.ศ.2563

o15ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ

สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ พ.ศ.2563

สถิติผลการดำเนินงานของอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)

รายงานการดาเนินงาน ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

o16รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
o17E-Serviceระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o18แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( ไตรมาสที่ 1-3 )

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ( ไตรมาสที่ 4 )

o19รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o20รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563(4)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563(3)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563(2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563(1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563 (1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563 (2)

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563 (1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562 (1)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562 (1)

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562

o22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน เมษายน 2563

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2563

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2563

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2562

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

o24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2562


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o25นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง มาตราฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการและพนักงานจ้าง

o26การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คำสั่งและประกาศในการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรูปแบบใหม่"

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดรูปแบบใหม่ รุ่นที่ 2"

กิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและหลักในการเขียนหนังสือราชการ"

o27หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย วันลาป่วย วันลากิจ

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข วิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน

o28รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี

คำสั่ง อบจ.สค. เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมิณผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o29แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตราการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

o30ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

แบบฟอร์มการติดต่อ

Facebook

o31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต เมษายน 2563

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มีนาคม 2563

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต กุมภาพันธ์ 2563

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต มกราคม 2563

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ธันวาคม 2562

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต พฤศจิกายน 2562

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ตุลาคม 2562

สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o32ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น

แบบฟอร์มการติดต่อ

Facebook

o33การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร

คำสั่ง อบจ.สค. เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

กิจกรรมการประชุมและรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนเกี่ยวกับแบบร่างหอชมเมือง(ท่าฉลอม) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เกี่ยวกับแบบร่างหอชมเมือง (ท่าฉลอม)

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2)ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o34เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

o35การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสาคร

กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)” ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร สืบสานค่านิยมไทย”

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ครบรอบ 8 ปี

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัดการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o36การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563
o37การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต

การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงและระบบบริหารความเสี่่ยง

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2563

คู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o38การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

ประกาศยกย่องบุคคลต้นแบบผู้อุทิศตนให้กับทางราชการ พ.ศ.2563

กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)” ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรม “ทำบุญตักบาตร สืบสานค่านิยมไทย”

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park) ครบรอบ 8 ปี

พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่ป่าชายเลน ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 2 (สมุทรสาคร)

อบจ.สค. ร่วมกันทำหน้ากาก Face Shield ป้องกันเชื้อโรคบนใบหน้า เพื่อบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังต่อสู้กับ Covid-19แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o39แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
การจัดทำแผนการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
o40รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบ 6 เดือน)
o41รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(รอบ 12 เดือน)


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o42มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
o43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน

กิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและหลักในการเขียนหนังสือราชการ"

รายงานผลการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในปี พ.ศ. 2563

กลับสู่หน้าหลัก