การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o1โครงสร้างโครงสร้างหน่วยงาน
o2ข้อมูลผู้บริหารโครงสร้างการบริหาร
o3อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่
o4แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 แก้ไขครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 แก้ไขครั้งที่ 2

o5ข้อมูลการติดต่อข้อมูลการติดต่อ
o6กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o7ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebookการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o8 Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

แบบฟอร์มการติดต่อ

Facebook

o9Social NetworkFacebook


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o10แผนดำเนินงานประจำปี

แผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2564

o11รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานสรุปผลการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1

o12รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o13คู่มือหรือมาตราฐานการ
ปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางวินัย

คู่มือกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางวินัยและการลงโทษ

คู่มือแนวทางปฎิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต

คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศีกษาบุตร

คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

คู่มือปฎิบัติงานการให้ออกจากราชการการให้บริการ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o14คู่มือหรือมาตราฐานการ
ให้บริการ

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการงานจัดเก็บรายได้

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับบริการด้านสาธารณภัย

การให้บริการด้านงานสาธารณภัย

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับบริการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล

ขั้นตอนและแบบคำร้องขอใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่

ขั้นตอนและแบบคำร้องขอใช้บริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส)

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

ประกาศโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

o15ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ

สถิติผู้เข้าใช้บริการอุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร (SK Park)

สถิติผู้ใช้บริการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (จากการค้าน้ำมันฯ บุหรี่ และจากผู้พักในโรงแรม) รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564

o16รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
o17E-Serviceระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o18แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ไตรมาสที่ 1 )

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ไตรมาสที่ 2 )

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( ไตรมาสที่ 3 )

o19รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1
o20รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564 (3)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564 (1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563 (4)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563 (3)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563 (1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563

o22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2564

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563

o24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2562


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o25นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

o26การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

คำสั่ง อบจ.สค. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

o27หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย วันลาป่วย วันลากิจ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข วิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน

o28รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี

คำสั่ง อบจ.สค. เรื่องการเลื่อนขั้นเงินเดือน

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมิณผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o29แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตราการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

o30ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี

รายงาน เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตุลาคม พ.ศ.2563 - มีนาคม พ.ศ.2564

สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o32ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Facebook

o33การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

ประชุมสภา อบจ.สค. ครั้งแรก พ.ศ.2564

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน อบจ.สค.

ประกาศสภา อบจ.สค. เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบจ.สค. พ.ศ.2564ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o34เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

o35การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o36การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564
o37การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คู่มือแนวทางปฎิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o38การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o39แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
แผนการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
o40รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบ 6 เดือน)
o41รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(รอบ 12 เดือน)


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o42มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
o43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน

กิจกรรมอบรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณและหลักในการเขียนหนังสือราชการ"

รายงานผลการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในปี พ.ศ. 2563

กลับสู่หน้าหลัก

 

ปี 2563