การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o1โครงสร้าง

 

โครงสร้างหน่วยงาน

 

o2ข้อมูลผู้บริหาร

 

โครงสร้างการบริหาร

 

o3อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่

 

o4แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

 

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 แก้ไขครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 แก้ไขครั้งที่ 2

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 แก้ไขครั้งที่ 3

 

o5ข้อมูลการติดต่อ

 

ข้อมูลการติดต่อ

 

o6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o7ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Page อบจ.สมุทรสาคร

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o8 Q&A

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

Facebook Page อบจ.สมุทรสาคร

 

o9Social Network

 

Facebook Page อบจ.สมุทรสาคร

 

o10นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อบจ.สมุทรสาคร

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o11แผนดำเนินงานและ
การใช้งบประมาณประจำปี

 

แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2566

 

o12 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

 

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565)

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 – มีนาคม 2566)

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2

 

o13 รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565

 การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o14คู่มือหรือมาตราฐาน
การปฏิบัติงาน

 

คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศีกษาบุตร

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางวินัย

คู่มือปฎิบัติงานการให้ออกจากราชการ

คู่มือกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางวินัยและการลงโทษ

คู่มือแนวทางปฎิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Manual) ฝ่ายตรวจติดตามและประมวลผล

 การให้บริการ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o15คู่มือหรือมาตราฐาน
การให้บริการ

 

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับบริการด้านสาธารณภัย

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการงานจัดเก็บรายได้

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับบริการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล

ขั้นตอนและแบบคำร้องขอใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่

ขั้นตอนและแบบคำร้องขอใช้บริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส)

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

สถิติการให้บริการประชาชนของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน

สถิติการให้บริการประชาชนของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

สถิติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ.สค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

สถิติการให้บริการประชาชนของ รพสต. และ สอน. สังกัดกองสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

 

o17รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการ

 

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ อบจ. สมุทรสาคร

 

o18E-Service

 

ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
แผนการจัดหาพัสดุ

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2566

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2566 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2566 (1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2565 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2565 (1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2565 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2565 (1)

 

o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุรายเดือน

 

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2566

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2566

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2565

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2565

 

o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o23 นโยบายหรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564

ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของ อบจ. สมุทรสาคร

 

o24 การดำเนินการตามนโยบาย
หรือแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

 

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (รอบ ๖ เดือน)

 

o25 หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3.การพัฒนาบุลากร 4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุลากร 5.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 (1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (การพัฒนาบุคลากร)

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 (1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (การพัฒนาบุคลากร)

แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (การพัฒนาบุคลากร)

กำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย วันลาป่วย วันลากิจ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)

 

o26 รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o27แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

 

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตราการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 

o28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

รายงาน เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต ตุลาคม พ.ศ.2565 - มีนาคม พ.ศ.2566

สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o30การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

 

โครงการ "ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย
No Gift Policy จาก
การปฏิบัติหน้าที่

 

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สมุทรสาครใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้"
ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

o32 การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy

 

กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมองค์กร" (no Gift Policy)

 

o33 รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o34การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

o35 การดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

 

ประกาศ อบจ. สค. เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ของ อบจ. สมุทรสาคร

ประกาศ อบจ. สค. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

คู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศ อบจ. สค. เรื่อง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ อบจ. สมุทรสาคร กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ อบจ. สค. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555

 แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o36แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

 

แผนการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

o37 รายงานการกำกับติดตาม
การดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

 

o38 รายงานผลการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 12 เดือน)

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2552

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2554

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น

 

o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่ควรและไม่ควรทำ (Do & Dont't)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร"

 

o41 การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

o43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

กลับสู่หน้าหลัก