การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o1โครงสร้าง

 

โครงสร้างหน่วยงาน

 

o2ข้อมูลผู้บริหาร

 

โครงสร้างการบริหาร

 

o3อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่

 

o4แผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาหน่วยงาน

 

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 (แก้ไข)

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 5

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 6

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 แก้ไขครั้งที่ 1

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 แก้ไขครั้งที่ 2

แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 แก้ไขครั้งที่ 3

 

o5ข้อมูลการติดต่อ

 

ข้อมูลการติดต่อ

 

o6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 การประชาสัมพันธ์

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o7ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

Facebook Page อบจ.สมุทรสาคร

 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o8 Q&A

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ

แบบฟอร์มการติดต่อ

Facebook Page อบจ.สมุทรสาคร

 

o9Social Network

 

Facebook Page อบจ.สมุทรสาคร

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o10แผนดำเนินงานประจำปี

 

แผนดำเนินงานปี พ.ศ. 2565

 

o11รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินงาน
ประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รายงานสรุปผลการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

รายงานสรุปผลการติดตามโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2

 

o12รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

 การปฏิบัติงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o13คู่มือหรือมาตราฐานการ
ปฏิบัติงาน

 

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการกระทำความผิดทางวินัย

คู่มือกรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางวินัยและการลงโทษ

คู่มือแนวทางปฎิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต

คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศีกษาบุตร

คู่มือการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

คู่มือปฎิบัติงานการให้ออกจากราชการ

 การให้บริการ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o14คู่มือหรือมาตราฐานการ
ให้บริการ

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการงานจัดเก็บรายได้

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับบริการด้านสาธารณภัย

การให้บริการด้านงานสาธารณภัย

ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับบริการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล

ขั้นตอนและแบบคำร้องขอใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่

ขั้นตอนและแบบคำร้องขอใช้บริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส)

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

o15ข้อมูลเชิงสถิติการ
ให้บริการ

 

สถิติการให้บริการประชาชนในรอบ 6 เดือน ของกองคลัง

สถิติการให้บริการประชาชนในรอบ 6 เดือน ของสำนักปลัด

สถิติการให้บริการประชาชนในรอบ 6 เดือน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

o16รายงานผลการสำรวจ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ

 

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ

 

o17E-Service

 

ระบบการยื่นชำระภาษีออนไลน์

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o18แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

 

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ไตรมาสที่ 1 )

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ไตรมาสที่ 2 )

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ไตรมาสที่ 3 )

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( ไตรมาสที่ 4 )

 

o19รายงานการกำกับ
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน

 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

 

o20รายงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o21แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565 (1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565 (1)

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565 (4)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565 (3)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565 (1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564 (1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564 (1)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564 (2)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564 (1)

 

o22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การจัดหาพัสดุ

 

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

o23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มีนาคม 2565

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2565

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2564

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

แบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

 

o24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ.2564

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o25นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

 

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (การพัฒนาบุคลากร)

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑและ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย วันลาป่วย วันลากิจ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)

 

o26การดำเนินการตาม
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

 

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 

o27หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

กำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสาย วันลาป่วย วันลากิจ ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 (1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 (การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 (1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร)

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) (การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร)

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (การพัฒนาบุคลากร)

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3.การพัฒนาบุลากร 4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุลากร 5.การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ)

แผนการพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (การพัฒนาบุคลากร)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (การพัฒนาบุคลากร)

 

o28รายงานผลการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง เพิ่มค่าจ้างลุกจ้างประจำ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o29แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

 

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตราการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

 

o30ช่องทางแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

o31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบประจำปี

 

รายงาน เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต ตุลาคม พ.ศ.2564 - มีนาคม พ.ศ.2565

สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o32ช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็น

 

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Facebook

 

o33การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

 

การประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กิจกรรม "พัฒนาคูคลองนิคมสหกรณ์ พื้นที่หมู่ที 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร"
ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่การเกษตร

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o34นโยบายไม่รับของขวัญ
หรือของกำนัล
จากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy)

 

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (No Gift Policy)

 

o35การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

การประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอกระทุ่มแบน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

การประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กิจกรรม พัฒนาคูคลองนิคมสหกรณ์ พื้นที่หมู่ที 8 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o36การประเมินความเสี่ยง
การทุจริตประจำปี

 

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565

 

o37การดำเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง
การทุจริต

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

คู่มือแนวทางปฎิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้คุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการกำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o38การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

ประกาศ อบจ.สค. เรื่อง มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้คุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการกำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ

 แผนป้องกันการทุจริต

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o39แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต

 

แผนการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

o40รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการ
ป้องกันการทุจริต
ประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รอบ 6 เดือน)

 

o41รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 12 เดือน)

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อข้อมูลองค์ประกอบด้านข้อมูล
o42มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

 

o43 การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

รายงานผลการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในปี พ.ศ. 2565

 

กลับสู่หน้าหลัก