รู้จัก อบจ.สมุทรสาคร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่ สภา อบจ.สค
ภารกิจการถ่ายโอน
หมายเลขโทรศัพท์
ประกาศกำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการ
ภาษีและชำระภาษีฯ
ประกาศ สภา อบจ.สค.
รายงานทางการเงิน
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การชำระภาษีน้ำมันและยาสูบ
ค่าธรรมเนียมบำรุงโรงแรม
ตัวอย่างการชำระภาษีน้ำมัน
ตัวอย่างการชำระภาษียาสูบ
ตัวอย่างการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
แบบรายการภาษีน้ำมัน และแบบยื่น รายการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียม บำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับ
บริการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล
การให้บริการด้านงานสาธารณภัย
เอกสารสาระ ความรู้ ด้านสาธารณภัย
ข้อมูลอาเซียนและกฏบัตรอาเซียน
 
ข้อบัญญัติประจำปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี อบจ.
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ
สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ
รายงานติดตามฯ แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามเงินอุดหนุนฯ
 
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร