รู้จัก อบจ.สมุทรสาคร
อำนาจหน้าที่ของ อบจ.สมุทสาคร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ อบจ.สมุทรสาคร

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่ สภา อบจ.สค
ภารกิจการถ่ายโอน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
รายงานทางการเงิน
ประกาศกำหนดสถานที่ยื่นแบบรายการ
ภาษีและชำระภาษีฯ
ประกาศ สภา อบจ.สค.
การชำระภาษีน้ำมันและยาสูบ
ค่าธรรมเนียมบำรุงโรงแรม
แบบฟอร์มการชำระภาษีน้ำมัน
แบบฟอร์มการชำระภาษียาสูบ
แบบฟอร์มการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
ตัวอย่างการชำระภาษีน้ำมัน
ตัวอย่างการชำระภาษียาสูบ
ตัวอย่างการชำระค่าธรรมเนียมโรงแรม
แบบรายการภาษีน้ำมัน และแบบยื่น รายการนำส่งเงิน ค่าธรรมเนียม บำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม

การให้บริการของสนามกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร

มาตราฐานการปฏิบัติงาน

.. ...ความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตและโครงการตัวอย่าง
.. ...เอกสารสาระ ความรู้ ด้านสาธารณภัย
มาตราฐานการให้บริการ
.... ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
งานจัดเก็บรายได้
.... ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับบริการ
ด้านสาธารณภัย
. ... การให้บริการด้านงานสาธารณภัย
. ... ขั้นตอนและแบบฟอร์มการขอรับ
บริการด้านเครื่องมือและเครื่องจักรกล
.... ขั้นตอนและแบบคำร้องขอใช้บริการ
รถยนต์สุขาเคลื่อนที่
.... ขั้นตอนและแบบคำร้องขอใช้บริการ
รถยนต์โดยสารปรับอากาศ (รถบัส)
. .. .ขั้นตอนการดำเนินงานร้องเรียน - ร้องทุกข์
สถิติการให้บริการ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สถิติผู้ใช้บริการ SK Park ปี 2561
สถิติผู้ใช้บริการ SK Park ปี 2562
สถิติการใช้บริการและผลสำรวจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของทาง ราชการ ปี 2561
รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อบริการสาธารณะ ปี 2561
รายงานการกำกับติดตามดำเนินการ ป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงาน (ITA)
ปี 2561
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
(รอบ 12 เดือน)
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
(รอบ 6 เดือน)
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2560
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2561
รายงานผลการนิเทศแผนฯ ของ ปปช.
ปี 2561
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารฯ
ปี 2561
รายงานการประชุมสภาฯ ปี 2561
คู่มือสําหรับประชาชน ตาม พรบ.
การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาต ของทางราชการพ.ศ.2558
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรสาคร
หลักเกณฑ์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สรุปผลความพึงพอใจคุณภาพชีวิต
การทำงานของบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561
ประเมินความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่
ี่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561
แผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2562
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ เรื่องทุจริต
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของ อบจ.สค. พ.ศ.2562
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของ อบจ.สค. พ.ศ.2563
คู่มือแนวทางปฏิบัติและกรณีศึกษาเพื่อป้องกันการทุจริต
ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นตอนการยื่นชำระภาษีบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565)
แผนพัฒนา 4 ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 4 ปี (2561 - 2564) (เพิ่มเติม)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
แผนพัฒนา 5 ปี (2561 - 2565) (แก้ไขครั้งที่ 2)

ข้อบัญญัติประจำปี
----ข้อบัญญัติประจำปี 2562
.....ข้อบัญญัติประจำปี 2563
.....ข้อบัญญัติประจำปี 2564

ข้อบัญญัติ (รถยนต์สุขา)

แผนการดำเนินงาน
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2560
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2561
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 เพิ่มเติม
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 เพิ่มเติม
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
.....แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
.....2558 - 2560
.....2558 - 2560 (เพิ่มเติม)
.....2561 - 2563
แผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สค. (2561 - 2565)
รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาของ อบจ.สค. (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
แผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (2561 - 2565)
รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
มาตราการเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
แบบฟอร์มรายงานโครงการ
.....หมวดเงินอุดหนุน
สรุปผลการติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการติดตามแผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตามเงินอุดหนุน
รายงานการติดตามการจัดหาครุภัณฑ์

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
โรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
 
 

 

 
คณะผู้บริหาร